Психологија

Курс:
Увод у психологију образовања
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: 1. Систем образовања, установе, учесници, европски и светски трендови у развоју образовања 2. Контроверзна питања у психологији образовања: а) психолошки правци и школа б) интелигенција и школовање, ц) когнитивни, афективни, социјални и морални развој и школа д) разноврсност: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике ф) мотивација и учење, г) школско учење и настава х) истраживања у школи наспрам истраживања школе 3. Наставничка професија 4. Разноврсне улоге психолога у систему образовања
Циљ изучавања курса: Увод у психологију образовања је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју сложеност образовног система, природу и сложеност процеса учења и подучавања у школи, као и специфичне захтеве који се у образовању постављају у односу на професионалну улогу психолога. Курс има за циљ и да студентима омогући разумевање кључних контраверзна питања у психологији образовања. Након овог курса студенти це стећи основна знања и вештине која су неопходна за стварање богатог окружења за учење.
Предуслови за полагање: За праћење курса Увод у психологију образовања нису потребни предуслови. Корисна су знања из Методологије психолошких истраживања, Развојне и Социјалне психологије, Менталне хигијене
Облици наставе: Предавања: 3 часа недељно (укупно 39 сати) Вежбе: 2 часа недељно (укупно 26 сати) Израда есеја: 22 сата Циљане посете: 10 сати Испитивање ученика: 10 сати
Обавезе студената: a)Учешће на предавањима и вежбама: максимално 2 изостанка b)Циљане посете институцијама и кратак групни писани извештај: 2 посете, групни извештаји на 2 стране c)Испитивање ученика: 1 испитивање и кратак извештај d)Есеј на задату тему: 2 кратка есеја (по 3 стране)
Начин оцењивања рада и резултата: а) Колоквијуми: Током курса организује се један колоквијум. б) Писмени испит: На крају курса организује се писмени испит. Студенти који положе колоквијум не полажу те делове на писменом испиту. ц) Усмени испит: Усмени испит полажу студенти који су положили писмени испит. Испит се полаже пред наставником и асистентом. д) Оцена са радова: Обавезе студената под б), ц) и д) се оцењују, оцену са радова представља просек оцена добијених на радове под б), ц) и д). Коначна оцена се формира на следећи начин: 40% оцена са радова 40% писмени или просек колоквијума и писменог 20% усмени испит
План курса:

1. недеља
предавање - Систем образовања, установе, учесници, европски и светски трендови
СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА, УСТАНОВЕ, УЧЕСНИЦИ, ЕВРОПСКИ И СВЕТСКИ ТРЕНДОВИ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА Систем образовања 1. 1. Систем установа 1. 2. Систем уцесника 1. 3. Улога психолога у систему образовања 1. 4. Спонтана знања и имплицитне теорије наспрам научних знања о систему образовања 2. Улога образовања у људском и друственом развоју 2. 1. образовање и индивидуални развој 2. 2. образовање и филогенетски развој 2. 3. образовање и друствени развој

2. недеља
предавање - Европски и светски трендови у развоју образовања
Европски и светски трендови у развоју образовања 3. 1. Главне теме и процеси у току европске интеграције 3. 2. Институције и механизми 3. 3. Реформе образовања 3. 4. Контроверзна питања у развоју образовања

3. недеља
предавање - Контроверзна питања у психологији образовања
КОНТРОВЕРЗНА ПИТАЊА У ПСИХОЛОГИЈИ ОБРАЗОВАЊА 1. Психолошки правци и школа 1. 1. Бихејвиоризам и школа 1. 2. Когнитивна психологија и школа 1. 3. Хуманистичка психологија и школа 1. 4. Социјални конструктивизам и школа 1.5. Еклектицизам, имплицитне теорије у школској пракси наспрам рефлексивног практичара

4. недеља
предавање - Когнитивни, афективни, социјални и морални развој и школа
2. Когнитивни, афективни, социјални и морални развој и школа 2.1 Импликације Пијажеове теорије когнитивног развоја 2.2 Импликације теорије Виготског 2.3 Импликације Колбергове теорија моралног развоја 2.4 Импликације Ериксоновог виђење индивидуалног и социјалног развоја

5. недеља
предавање - Интелигенција и школовање
3.Интелигенција и школовање 3.1.Интелектуалне разлике, школовање и настава 3.2.Интелигенција и школско постигнуће (и подбацивање) 3.3.Психолог као дијагностичар интелектуалног развоја

6. недеља
предавање - Разноврсност: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике
4 Разноврсност: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике 4.1 Когнитивни стилови и стилови учења 4.2 Полне разлике и настава 4.3 Културне разлике и мултикутурално образовање 4.4. Образовање деце са посебним потребама

7. недеља
предавање - Мотивација
5 Мотивација 5.1 Теорије мотивације и њихове импликације у настави 5.2 Мотивација за школско учење 5.3 Мотив постигнућа 5.4 Стратегије за подстицање мотивације

8. недеља
предавање - Учење, школско учење и настава
6 Учење, школско учење и настава 6.1 Појам учења и облици школског учења 6.2 Психолошки проблеми учења различитих предмета 6.3 Методе учења и наставе 6.4 Оцењивање и евалуација образовног процеса 6.5 Стварање и одржавање подстицајне средине за учење

9. недеља
предавање - Истраживања у школи наспрам истраживања школе
7. Истраживања у школи наспрам истраживања школе 7.1 Улога истраживања у психологији образовања: коришћење истраживања да би се разумела и унапредила настава 7.2 Истраживачки методи у психологији образовања 7.3 Акционо истраживање

10. недеља
предавање - Наставничка професија
III. НАСТАВНИЧКА ПРОФЕСИЈА 1. Компоненте наставничке професије 1. 1. Експертско мишљење 1. 2. Менаџмент у одељењу и школи 2. Психолошки аспекти наставничке професије 2. 1. Развој наставничких компетенција 2. 2. Професионално сагоревање наставника

11. недеља
предавање - Улога психолога у систему образовања
IV. УЛОГА ПСИХОЛОГА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 1. Психолог у предшколским установама 2. Психолог у школским установама 3. Психолог у специјалном образовању 4. Психолог у неформалном образовању 5. Психолог у институцијама за развој образовања

13. недеља
предавање - Завршни преглед
V. ЗАВРШНИ ПРЕГЛЕД И ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА НА СМЕРУ ПСИХОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
David Perkins: Smart Schools (одабрана поглавља) (у припреми): Контроверзна питања у психологији образовања укупно не више од 400 страна
↑↑↑