Центар за теорију историје

Центар за теорију историје

Центар за теорију историје посвећен је широком спектру питања која проблематизују однос теорије и историје. Током протеклих неколико деценија, историографија у свету бележи све динамичнији развој теорије историје који остаје без значајне рецепције унутар српске историографије. Теоријски засновано проучавање прошлости, међутим, доводи историју у везу с другим друштвеним наукама, доприноси потпунијем и правилнијем разумевању историјских процеса, јача аутономност мишљења и интегритет историјске науке, испитује њено место у савременом друштву. Оно доприноси интерпретативном плурализму историографије, као и наставе историје на универзитету. Теоријско мишљење омогућава концептуализацију историјских проблема, подстиче компаративне приступе и аналитички приступа односу традиције, идентитета и колективног сећања у данашњем свету.

Центар за теорију историје настоји да подстакне размену знања, искустава и идеја са наглашеном интеркултурном и плуридисциплинарном оријентацијом (историја, филозофија, социологија, антропологија, археологија итд). Његова амбиција је да се генерације младих историчара плански упознају са актуелним достигнућима најразвијенијих историографија у којима теоријска мисао заузима достојно место.


Мисија Центра усмерена је на неколико суштинских целина које заснивају теоријско мишљење о историји. У том смислу, Центар:

  • подиже методолошку културу историчара и то кроз теоријску проблематизацију темељних одређења историјске струке (време историје и време историчара; историјски извори; проблем интерпретације; нарација итд);
  • развија истраживања из области епистемологије историје (историјска истина, објективност, узрочност, детерминизам, релативизам итд);
  • подстиче теоријски утемељену историју историографије као неопходну интелектуалну дисциплину којом се успоставља унутрашњи дијалог са одређеним историографским наслеђем;
  • негује изучавање сложеног односа историје и сећања и то кроз анализу културе сећања, места сећања, памћења и заборава и сл.

Основне активности Центра усредсређене су на :

  • систематско праћење савремених историографских школа и праваца са нагласком на теоријским перспективама;
  • представљање и превођење водеће академске литературе из области теорије историје;
  • развој студијских програма о појединим проблемима теорије историје;
  • организовање истраживачких семинара и научних конференција;
  • стручно повезивање са одговарајућим међународним удружењима из области теорије историје (International Commission for the History and Theory of Historiography, International Network for Theory of History итд).

Испред Одељења за историју, које је покретач иницијативе за оснивање Центра за теорију историје, за његов рад задужени су професори С. Марјановић-Душанић, М. Ристовић и Н. Самарџић, а документација Центра смештена је у кабинету 561. Центар сарађује на мултидисциплинарним пројектима са сродним организацијама Филозофског факултета (Центар за теоријску археологију), као и заинтересованим наставницима са других Одељења. У иницијативном одбору Центра, чији је задатак да организује његов рад, поред наведених професора који су покренули иницијативу за оснивање Центра, учествују и професори С. Антонић, С. Бабић, Ј. Бакић, М. Ковић, Л. Којен, Ј. Мргић, А. Палавестра, С. Перовић, Н. Порчић, В. Симић и М. Тимотијевић, са циљем да заједнички организују дебате, округле столове и зборнике посвећене појединим темама, као и да активно сарађују у организацији различитих наставних модула из области теорије у друштвеним и хуманистичким наукама.

↑↑↑