Психологија

Курс:
Когнитивно процењивање 2 (осн.)
У оквиру предмета: Когнитивно процењивање 2
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: I. Вербални и композитни тестови интелигенције II. Теоријске основе, метријске карактеристике и начин примене (задавање, оцењивање и интерпретација резултата) а. Нове београдске ревизије Бине-Симонове скале б. РЕВИСК-а ц. Теста за испитивање првака (ТИП-1) д. Теста зрелости за полазак у школу (ТЗШ) III. Алтернативни видови процене когнитивних способности и процењивање креативности
Циљ изучавања курса: Студент треба да се упозна са репертоаром и својствима вербалних и композитних инструмената за процену когнитивних способности; овлада практичном применом вербалних и композитних тестова способности.
Предуслови за полагање: Когнитивно процењивање I
Облици наставе: а. Предавања. Укупно 16 часова у семестру. б. Вежбе: Укупно 36 часова у семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Бине-Симонова скала
Бине-Симонова скала: теоријске основе и метријске карактеристике
Литература: Ивић и сарадници (1976). Развој и мерење интелигенције, том I. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

1. недеља
предавање - Вербални и композитни тестови интелигенције
Репертоар и опште карактеристике вербалних/композитних тестова интелигенције

2. недеља
вежбе - Улазни колоквијум за НБС
Провера спремности за примену инструмента

2. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: задавање инструмента
Бине-Симонова скала: Задавање инструмента (демонстрација испитивања)
Литература: Ивић и сарадници (1976). Развој и мерење интелигенције, том II, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

3. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

3. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање и оцењивање теста

4. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квантитативна анализа резултата

4. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квантитативна анализа резултата

5. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квалитативна анализа резултата

5. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и квалитативна анализа резултата

6. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и употреба резултата (саопштавање резултата и формулисање практичних препорука)

6. недеља
вежбе - Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента
Бине-Симонова скала: вежбање примене инструмента – задавање теста и употреба резултата (саопштавање резултата и формулисање практичних препорука)

7. недеља
предавање - РЕВИСК
РЕВИСК: теоријске основе и метријске карактеристике
Литература: Биро, M. (1986). Приручник за Ревиск (Ревидирана скала за мерење интелигенције деце по принципима Векслера). Део I: Теоријска разматрања и карактеристике теста. Београд: Друштво психолога Србије.
Биро, M. (1997). Приручник за Ревиск (Ревидирана верзија). Део II: Упутство за задавање и норме. Београд: ЦПП ДПС.

7. недеља
вежбе - Улазни колоквијум за РЕВИСК
Провера спремности за примену инструмента

8. недеља
вежбе - РЕВИСК: Вежбање примене инструмента
РЕВИСК: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

8. недеља
вежбе - РЕВИСК: Вежбање примене инструмента
РЕВИСК: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

9. недеља
предавање - ТИП-1
Теоријске основе и метријске карактеристике
Литература: Ивић и сарадници (2004). Тест за испитивање првака (ТИП-1). Београд: ЦПП ДПС.

9. недеља
вежбе - Улазни колоквијум за ТИП-1
Провера спремности за примену инструмента

10. недеља
вежбе - ТИП-1: Вежбање примене инструмента
ТИП-1: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

10. недеља
вежбе - ТИП-1: Вежбање примене инструмента
ТИП-1: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање теста

11. недеља
предавање - ТЗШ
Теоријске основе, метријске карактеристике и правила задавања теста

11. недеља
вежбе - ТЗШ: Вежбање примене теста
ТЗШ: Вежбање примене инструмента - задавање и оцењивање

12. недеља
предавање - Алтернативни видови когнитивног процењивања
Други тестови когнитивних способности
Литература: Чен, Ђ., & Гарднер, Х. (1998). Алтернативно процењивање са становишта теорије о вишеврсним интелигенцијама. Психологија у свету, 4, 191-206.

12. недеља
предавање - Алтернативни видови когнитивног процењивања
Нетрадиционални видови процене

13. недеља
предавање - Могућности и проблеми у процењивању креативности
-

13. недеља
вежбе - Синтеза
Завршно разматрање кључних питања везаних за когнитивно процењивање и примену вербалних и композтиних тестова способности
Литература: Harrison, P. L. et al. (1997). An Integration and Synthesis of Contemporary Theories, Tests, and Issues in the Field of Intellectual Assessment. U: P.D. Flanagan et al. (ur.). Contemporary Intellectua
↑↑↑