Психологија

Курс:
Људски фактор и безбедност на раду (осн.)
Предавачи: др Светлана Чизмићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
др Милица Вукелићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Циљеви и задаци курса, кључна теоријска и практична питања; обликовање послова и организација рада; специфичности рада човека у савременим системима и у условима информационе технологије; систем човек - машина и расподела функција у систему човек – машина; комуникација у систему човек – машина, кодирање информација, управљање и контрола; ефикасност система човек – машина; динамика радне способности човека у систему, монотонија, позорност, циракадијални ритмови и рад; стрес и чиниоци стреса у раду у савременим системима; професионалне штетности, отежани услови рада и опасаности на раду; радни простор, радно место, просторни односи на раду, радни простор и ефикасност у савременом радном контексту, добробит на раду.
Циљ изучавања курса: Овладавање психолошким принципима и закономерностима рада човека у савременим техничким системима и начинима примене психолошких знања у пројектовању и одржавању безбедног радног процеса који треба да омогући добробит појединца и радне организације.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курсеве: Когнитивна психологија, Основе психологије рада.
Облици наставе: Предавања, презентовање и разматрање видео-материјала, дискусије, вежбе, групно истраживање, припрема и презентација извештаја, писање и презентација
План курса:

1. недеља
предавање - Рад у савременим техничким системима
Улога, задаци и циљеви, методе и технике Инжењерске психологије и ергономије Инжењерска психологија - примењена или самостална научна дисциплина.

1. недеља
вежбе - Рад у савременим техничким системима
Излагање и дискусија о односу примењених и базичних дисциплина; односу Инжењерске психологије и ергономије и других области психологије рада и других научних дисциплина.

2. недеља
предавање - Обликовање и дизајнирање послова
Приступи у обликовању послова: Традиционални приступ - уситњавање послова Системи обогаћивања рада, аутономија радника, тимски рад Нове технологије и нови облици рада

2. недеља
вежбе - Дизајн посла и мотивисање запослених
Дискусија о проблемима повезаности карактеристика послова и мотивације радника, продуктивности и задовољства Задатак - анализа посла оператора и анализа мотивационог потенцијала радника (рад у практичној ситуацији).

3. недеља
предавање - Систем човек – машина
Врсте система Карактеристике система и системског приступа (полисистемског, интерсистемског) Могућности и функције човека и технике у системима човек-машина Расподела функција у СЧМ-приступи и принципи

3. недеља
вежбе - Прокрустовски и ергономски приступ
Дискусија и задатак анализе оба приступа на практичним примерима.

4. недеља
предавање - Комуникација у систему човек- машина и пропусна способност оператора
Структура процеса комуникације Уређаји за излагање и преношење информација. Кодирање информација Токови информација у СЧМ. Управљачки и контролни уређаји у СЧМ. Популацијски стереотипи и компатибилност у систему човек-машина

4. недеља
вежбе - Пропусна способност оператора
Презентација експерименталних истраживања кодирања информација (врста кода, димензионалност кодирања). Студенти су обавезни да на основу самосталног проучавања литертуре и консултација са ментором израде семинарски рада из области пропусне способности оператора (информационо оптерећење и информационо сиромаштво, кодирање информација, популацијски стереотипи и сл

5. недеља
предавање - Ефикасност човека у системима човек-машина
Тачност, поузданост, време циклуса регулације у СЧМ

5. недеља
вежбе - Дискусија о чиниоцима ефикасности у СЧМ
Презентација истраживања, дискусија о повезивању резултата истраживања са практичним ситуацијама.

6. недеља
предавање - Људска грешка
Појам људске грешке. Природа, врсте грешака. Методе проучавања људске грешке. Теоријски приступи анализе грешака (незгода). Модели заштите, превенције и предикције грешака.

6. недеља
вежбе - Људска грешка
Анализа различитих случајева људске грешке (на припремљеним задацима) Разматрање дефинисања узрока грешака, могућности превенције и улоге људског фактора. Повезивање са теоријским концепцијама. Дискусија.

7. недеља
предавање - Радни простор и обликовање радног места
Персонални простор. Територијалност. Радно мести и радни простор. Просторни односи као односи статуса и моћи. Радни простор и ефикасност оператора.

7. недеља
вежбе - Радни простор и обликовање радног места
Радне активности и радни простор. Анализа различитих врста радног простора (презентација) и повезивање врсте простора са врстом посла и обележјима корисника. (Рад по групама).

8. недеља
предавање - Динамика способности за рад
Умор, монотонија и позорност у раду оператора. Врсте и дефиниције појмова. Теоријске концепције.

8. недеља
вежбе - Презентација истраживања позорности, умора и монотоније
Мероде за процену функционалних стања.

9. недеља
предавање - Динамика способности за рад
Истраживања у радној средини. Практичне импликације и закључци. Јаке и слабе стране истраживања.

9. недеља
вежбе - Истраживања позорности, умора и монотоније
Јаке и слабе стране експерименталних и теренских истраживања. Дискусија.

10. недеља
предавање - Стрес и напрезање у раду оператора
Савремени начин рада, стрес и напрезање. Теорије стреса. Индивидуалне разлике у реаговању на стрес. Чиниоци стреса на раду. Стрес и функционална стања оператора. Проблем »оштрог« стреса у раду оператора.

10. недеља
вежбе - Истраживачки пројекат
Студенти предлажу истраживачки пројекат из једне од области: стрес на раду, циркадијални ритмови и временска организација рада, професионалне штетности и отежани услови радне средине. Заједно са ментором и уз сугестије и питања колега излажу скицу проблема, циљеве и задатке, план, структуру и технике истраживања.

11. недеља
предавање - Циркадијални ритмови и организација рада (рад у сменама)
Дефиниције и врсте циркадијалних и других биолошких ритмова. Истраживања циркадијалног ритма - дневна, дведесетчетворочасовна, експериментална, теренска. Трансмеридијални летови, десинхроноза и ефикасност оператора. Индивидуалне разлике и циркадијални ритам. Циркадијални ритмови и рад – Примена резултата и препоруке за праксу.

11. недеља
вежбе - Пројекат
Израда пројекта. Менторски рад.

12. недеља
предавање - Професионалне штетности и опасности на раду
Физичко – климатски и микроклиматски фактори и рад оператора Ефикасност оператора у отежаним условима и ризик од професионалних обољења (бука, вибрације, темпертаура, атмосферски притисак, висина, зрачења).

12. недеља
пројекат - Презентације пројеката
Студенти презентују финалне верзије пројеката. Питања, дискусија.

13. недеља
предавање - Закључно предавање
Перспективе, развој инжењерске психологије. Изазови информационих технологија. Правци развоја дисциплине (акценат на проблемима безбедности, поузданости рада и безбедносној култури у савременим системима). Мултидисциолинарност области. Дискусија.

13. недеља
пројекат - Презентације пројеката
Студенти излажу своје пројекте. Презентација. Питања, дискусија (други део).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Чизмић, С (2006). Људски фактор - Основи инжењерске психологије. Београд: Институт за психологију.
Чизмић, С. и Петровић, И. (2015). Технологија, место и људи: Будућност психологије рада. У М. Ђуришић Бојановић (Ур.), Нови погледи и перспективе у психологији рада и организације (стр. 77- 97).
Ковачевић, И. (2016). Психолошки чиниоци успешне пословне примене рачунара. Београд: Задужбина Андрејевић
↑↑↑