Психологија

Курс:
Обезбеђивање квалитета школског учења и наставе (докт.)
Предавачи: др Ана Пешикан редовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Основе психологије учења; различити теоријски концепти појма учење и њихове педагошке консеквенце; педагошке импликације теорије Пијажеа и Виготског; социо-конструктивистички концепт учења; кључне психолошке претпоставке процеса квалитетног учења/наставе; карактеристике интелектуалног развоја и учење; специфичности школског учења и наставе и њихови различити модели; концепт активног учења и предуслови за његову релизацију; преиспитивање класичних педагошких поставки наставе/учења; технике праћења и процене квалитета процеса учења/наставе; рад на оцени и унапређивању квалитета процеса учења и наставе.
Циљ изучавања курса: Основни циљ овог предмета јесте да се докторанти оспособе да добро разумеју природу процеса учења и наставе и да буду оспособљени да компетентно раде на теоријском и практичном обезбеђивању квалитета процеса учења и наставе у образовном контексту.
Предуслови за полагање: Претходно завршен неки курс из психологије образовања или методике наставе.
Облици наставе: Мањи блокови предавања; заједничке дискусије; самостално решавање проблема; анализа и примена стечених знања; евалуације радова; креирање нових продуката.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Donovan, S. M. & Bransford, J.D. (Eds.). How students learn. Washington, D.C.: The National Academies Press.
Ивић, И., Пешикан, А. и Антић, С. (2003). Активно учење 2. Београд: Институт за психологију.
Ивић, И. (1992). Теорије менталног развоја и проблеми исхода образовања, Психологија, 3-4, стр. 7-35.
Lambert, N. M. & McCombs B.L. (Eds.) (1998). How Students Learn - Reforming Schools Through Learner-Centered Education. Washington: APA.
Moll, L.C. (Ed.) (1990). Vygotsky and Education – Instructional implications and applications of sociohistorical psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Пешикан, А. (2003). Настава и развој друштвених појмова код деце. Београд: Завод за уџбенике.
Wertsch, J.V. (Ed.) (1995). Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
Pešikan, А. (2012). Deweyeva aktivna šola. Aktivno učenje – osrednja ideja in osrednja težava teorije Johna Deweyja. U John Dewey, Šola in družba, spremni študiji Slavko Gaber in Ana Pešikan. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,119-137
↑↑↑