Психологија

Курс:
Социјална интеракција (докт.)
У оквиру предмета: Социјална интеракција
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предмет Социјална интеракција бави се социјално-психолошком анализом интерперсоналне, унутаргрупне и међугрупне интеракције. Проучавају се теорије и емпиријски налази из области социјалне когниције (закључивања о карактеристикама појединаца и група и о узроцима социјалних збивања), вербалне и невербалне комуникације, понашања људи у групама (феномени групног идентитета , групног утицаја, унутаргрупних и међугрупних конфликата) и интерперсоналне наклоности и ненаклоности.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студентима омогући боље разумевање интеракције међу људима, односе унутар група и међу групама, компетентно праћење најновије релевантне литературе, и осмишљавање властитих истраживања у овој области.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: Предавања, студентске презентације, групне дискусије, индивидуалне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Социјална когниција.
Базични појмови и процеси. Когнитивне структуре и схеме. Приступи појединцу као субјекту социјалне когниције. Основна литература: М. Hewstone & W. Stroebe (2003) 99-111 Додатна литература. G.B. Moskowitz (2005) 153-166

2. недеља
предавање - Комуникација
Језик и социјална интеракција. Невербална комуникација. Основна литература: B. Depaulo & H. Friedman, str. 3-40 u: D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds)(1998 Допунска литература: Krauss & Chiu, 41-88 u: D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds)(1998)

3. недеља
предавање - Убеђујућа комуникација
Јејлски модел: „Ко каже шта, како, коме, с којим ефектом?“. Модели дуалног процеса. Модел вероватноће обраде. Хеуристичко-систематски модел. Основна литература: G.B. Moskowitz (2005) 193-232

4. недеља
предавање - Опажање особа.
Опажање емоција. Закључивање о диспозицијама. Питање тачности опажања особа. Основна литература: D.T. Gilbert: Ordinary Personology, u: D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Vol. 2, str. 89-120

5. недеља
предавање - Опажање и тумачење социјалних збивања
Хеуристици при суђењу. Тумачење успеха и неуспеха Основна литература: G.B. Moskowitz (2005), 141-155 Допунска литература: Z. Kunda (1999), str. 53-110 M. Hewstone & J. Jaspars (1984): Social dimensions of attribution, u H. Tajfel (Ed.), The Social Dimension, Vo2. 379-404

6. недеља
предавање - Пристрасности у суђењу.
Плуралистичко незнање. Лажни консензус. Фундаментална грешка атрибуције. Одбрамбене атрибуције. Основна литература: D.T. Gilbert: Ordinary Personology, u: D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Vol. 2, str. 120-150 Z. Kunda (1999), str. 395-450

7. недеља
предавање - Интерперсонална наклоност.
Утицај ситуације на наклоност и ненаклоност. Утицај карактеристика особа. Физичка привлачност. Пријатељство и романтична љубав. Основна литература: М. Hewstone & W. Stroebe (2003) 325-335, Допунска литература: Bercheid & Reis, Attraction and Close Realtionship, u D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Vol. 2, str.193-281 E.R. Smith & D.M. Mackie (2007)

8. недеља
предавање - Социјална правда
теорије дистрибутивне, ретрибутивне и ресторативне правде. Веровање у праведан свет. Релативна депривација. Основна литература: T. Tyler & H. Smith (1998): Social Justice and Social Movements, u D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Vol. 2, str. 595-629 Допунска литература: L. Montada (2003): Justice, Equity, and Fairness in Human Reoations, u T. Millon & M. Lerner (Eds.), str. 537-568, G. Mikula (1984): Justice and fairness in interpersonal relations: thoughts and suggestions. U H. Tajfel (Ed.), Vol. 1, 204-227

9. недеља
предавање - Социјални конфликти - узроци.
Теорија игара. Социјалне дилеме. Начини решавања конфликата Основна литература: D.G. Pruitt (1998): Social Conflict, u D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Vol. 2, str. 470-479

10. недеља
предавање - Социјални конфликти – начини решавања
Модел двоструке бриге. Преговараање. Посредовање. Основна литература: D.G. Pruitt (1998): Social Conflict, u D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Vol. 2, str. 479-503

11. недеља
предавање - Социјални идентитет
Социјална категоризација. Теорије социјалног идентитета. Основна литература: J. Turner (1984): Social identification and psychological group formation. u H. Tajfel (Ed.), Vo2. 518-540 Допунска литература: M.A. Hogg (2006): Social Identity Theory. In P. Burke (ed.), Contemporary social psychological theories. Palo Alto, CA: Stanfor University Press, 111-136

12. недеља
предавање - Опажање група
Стереотиопије. Мотиви стереотипизирања. Начини мењања стереотипија. Основна литература: G.B. Moskowitz (2005), 438-513 Допунска литература: Z. Kunda (1999), str. 313-39

13. недеља
предавање - Односи међу групама
Срадња и компетиција међу групама. Предрасуде и дискриминација. Основна литература: М. Hewstone & W. Stroebe (2003), 345-366 M. Brewer & R. Brown (1998): Intergroup Relations, u D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.), Vol. 2, str. 554-594

14. недеља
предавање - Групни утицај
Нормативни и информациони утицај. Утицај мањине на већину. Основна литература: М. Hewstone & W. Stroebe (2003), 345-366

15. недеља
- - испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Gilbert, D.T., Fiske, S.T., & Gardner, L. (Eds.), Handbook of Social Psychology Vol. 1 & 2. New York: McGraw-Hill (одабрана поглавља)
Kunda, Z. (2002). Social Cognition: Making Sense of People. Massachusetts: The MIT Press.
Moskowitz, G.B. (2005). Social Cognition. New York: Guilford Press
Hewstone, M i Stroebe, W. (2003) Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap (одабрана оглавља)
Tajfel, H. (Ed.) (1984), The Social Dimension, Vol. 1 & 2, Cambridge: Cambridge University Press
Gilbert, D.T., Fiske, S.T., & Gardner, L. (Eds.), Handbook of Social Psychology Vol. 1 & 2. New York: McGraw-Hill (одабрана поглавља) Kunda, Z. (2002). Social Cognition: Making Sense of People. Massachusetts: The MIT Press. Moskowitz, G.B. (2005). Social Cognition. New York: Guilford Press Hewstone, M i Stroebe, W. (2003) Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap (одабрана оглавља) Tajfel, H. (Ed.) (1984), The Social Dimension, Vol. 1 & 2, Cambridge: Cambridge University Press
Општа допунска литература
Павличић, Д. (2004). Теорија одлучивања. Београд: Центар за издавачку делатност Економски факултет у Београду
Полни стереотипи. Нова српска политичка мисао, посебно издање 2 (2002)
Етнички стереотипи. Нова српска политичка мисао. Посебно издање 3 (2002)
Петровић, Н. (2006). Психолошке основе помирења између Срба, Хрвата и Бошњака. Београд: Институт за психологију Филозофског факултета и Документациони центар Ратови 1991-1999.
Bajford, J. (2006). Teorija zavere. Beograd: Beogradski centar za ljudske prava
Austin, W.G., & Worchel, S. (Eds.) (1979). The Social Psychology of Intergroup Relations. Montrey: Brooks/Cole
Hogg, M.A., & Cooper, J. (Eds.) (2003). The Sage Handbook of Social Psychology. London: Sage
Robinson, W.P. (Ed.) (1996). Social Groups and Identities. Oxford: Butterworth-Heinemann (одабрана поглавља)
Delamater, J. (Ed.) (2006). Handbook of Social Psychology. New York: Springer (одабрана поглавља)
↑↑↑