Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
1. Представљање, упознавање са структуром предмета и испита, наставницима, обавезама и литературом 2. Предмет изучавања психологије индивидуалних разлика 3. Кратка ретроспектива градива са базичног курса и курса са мастер студија 4. Договор око припреме градива за наредни час

2. недеља
предавање - Индивидуалне разлике и њихове таксономије (личносне диспозиције)
Преглед таксономија личносних диспозција, упознавање са мерним инструментима и одабир репрезентативног чланка за дискусију

3. недеља
предавање - Личносне диспозиције и њихова биолошка основа
Таксономије и базични мождани системи који стоје у основи индивидуалних разлика

4. недеља
предавање - Индивидуалне разлике и њихове таксономије (когнитивне диспозиције)
Преглед таксономија когнитивних диспозција, упознавање са мерним инструментима и одабир репрезентативног чланка за дискусију

5. недеља
предавање - Когнитивне диспозиције и њихова биолошка основа
Таксономије и базични мождани системи који стоје у основи индивидуалних разлика

6. недеља
предавање - Ендофенотипови и њихов значај за психологију индивидуалних разлика
1. Појам ендофенотипа 2. Подела ендофенотипова 3. Примери популарних ендофенотипова 4. Одабир специфичног ендофенотипа за даље проучавање и дискусију

7. недеља
семинар - Избор теме за семинарски рад и избор релевантне литературе
1.Утврђивање тема и избор чланака (групна дискусија) 2.Утврђивање структуре семинарског рада

8. недеља
семинар - Одабир ендофенотипа и конструкција софтвера за његово мерење
1. Одабир ендофенотипа (или предлог новог) 2. Упознавање са програмском шкољком која ће омогућити консрукцију софтверског модула за мерење датог ендофенотипа 3. Конструкција софтверског модула за мерење датог ендофенотипа

9. недеља
семинар - Испитивање неком од техника за процену личности/интелигенције
1.Одабир психичке карактеристике која ће бити предмет мерења 2.Одабир технике мерења 3.Испитаници и начин презентације резултата и закључака

10. недеља
предавање - Напредне статистичке методе у психологији индивидуалних разлика
1. Кратак увод и упознабање са напредним статистичким методама у психологији индивидуалних разлика: HLM, SEM, IRT 2. Одабир неке од метода, обрада конкретних емпиријских резултата, тумачење и приказ

11. недеља
семинар - Излагање и дискусија семинарског рада
1. Излагање рада (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 15-20 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5-10 минута) 2. Писмене рецензије семинарских радова других колега или чланака

12. недеља
семинар - Презентација софтвера и емпријских података прикупљених њиме
Презентација софтвера (Powerpoint презентација обавезна) и резултата прикупњених њиме (15-20 минута), и одговарање на питања колега и наставника (5-10 минута)

13. недеља
семинар - Презентација и дискусија резултата добијених применом неке од техника за процену
Презентација резултата индивидуалне/групне процене неком од техника процене личности/интелигенције (Powerpoint презентација обавезна - 15-20 минута), и одговарање на питања колега и наставника (5-10 минута)

14. недеља
- - Рекапитулација градива и припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Pervin, L. A. & John, O. P. (Eds.) (1999). Handbook of Personality, Theory and Research. New York/London: The Guilford Press. (odabrana poglavlja).
• Buss, D. M. (Ed.) (2005). The Handbook of Evolutionary Psychology. John Wiley & Sons, Inc. (odabrana poglavlja).
• Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford University Press.
• Grigsby, J & Stevens, D. (2000). Neurodynamics of personality. New York/London: The Guilford Press. (odabrana poglavlja).
• Jensen, A. (1998). The g-factor. Westport, CT: Praeger (odabrana poglavlja)
• Carroll, J. B. (1993). Human cognitive Abilities. A survey of factor-analytic studies. Cambridge University Pres. (odabrana poglavlja).
• Plomin, R., DeFries, J.C. & McClearn (1990). Behavioral Genetics: A primer. New York: Freeman and Company (odabrana poglavlja).
• Waller, N. G. And Meehl, P. E. (1998). Mulitvariate Taxometric Procedures, Distinguishing Types From Continua. London: Sage Publications, Inc.
• Gottesman, I. I. & Gould, M. D. (2003). The Endophenotype Concept in Psychiatry: Etymology and Strategic Intentions. The American journal of Psychiatry, 160, 636-645.
↑↑↑