Археологија

Курс:
Увод у културну историју Месопотамије
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Преглед културног развоја на тлу Месопотамије од завршне фазе културе Урук до краја Нововавилонске државе. Обухватајући питања организације друштва, привреде, религије, и дајући приказ одлика архитектуре, ликовних и примењених уметности кроз карактеристичне примере, курс пружа увид у значајне промене до којих је на овим пољима долазило током времена. Посебна пажња је посвећена променама у етничком саставу владајућег друштвеног слоја и становиштва и везама са другим културама Блиског истока.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о различитим аспектима културе Месопотамије у току историјског периода. Развијање способности да се прати културни континуитет, однос традиције и иновације у условима промене етничког састава становништва.
Предуслови за полагање: Нема предуслова
Облици наставе: Предавања
Обавезе студената: похађање наставе; колоквијум (писмени)
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе (колоквијум ) 30 поена. Испит: писмени, 70 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод. Природни услови
Проучавање Блиског истока и област Месопотамије. Географија и клима Месопотамије. Сировине; пољопривреда.
Литература: Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 21-26. S. Pollock, Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 10-27. S. Lloyd, The Archaeology of Mesopotamia, London 1984, 12-20.
S. Pollock, Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 28-44.

2. недеља
предавање - Историја Месопотамије. Хронологија.
Преглед значајних историјских догађаја и промена у друштву од III до средине I миленијума пре н.е. Апсолутна и релативна хронологија, извори.
Литература: Charpin, D., The History of Ancient Mesopotamia: An Overview, J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 807-830. Oates, J., Babylon, London 1986, 15-18.

3. недеља
предавање - Становништво.
Етничко порекло и промене становништва; лингвистички и археолошки аргументи у расправама о пореклу и доприносу етничких група култури која се развијала на тлу Месопотамије.
Литература: Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 33-39. Lloyd, S., The Archaeology of Mesopotamia, London 1984, 62-64. Oates, J., Babylon, London 1986, 19-24, 86-87, 11-112.

4. недеља
предавање - Организација друштва
Социјална и економска структура сумерских градова-држава и њихови међусобни односи. Храм и идеологија заједнице. Стварање империја и успостављање нових облика организације државе, концепта владарске моћи и друштвених односа. Законодавство као одраз промена друштвеног устројства.
Литература: Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 55-58, 133,156-158.. Polock, S., Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 173-195. Oates, J., Babylon, London 1986, 38-41.

5. недеља
предавање - Писмо и писменост
Претече писма. Настанак и развој сумерског клинастог писма. Употреба клинастог писма за бележење других језика. Значај писма и писмености.
Литература: Bugarski, R., Pismo, Beograd 1997, 34-51, 56-61. Polock, S., Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 165-172.
Polock, S., Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 149-165.

6. недеља
предавање - Религија
Космогонија и космологија. Пантеон. Митови.
Литература: Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 97-110.

7. недеља
- - Колоквијум
писмени (тест)
Литература: Литература за предавања 1-6.

8. недеља
предавање - Сахрањивање
Схватања о загробном животу; гробнице; обичаји сахрањивања.
Литература: Polock, S., Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 196-217. Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 62-71.
Bienkowski, P. and A. Millard (Eds.), Dictionary of the Ancient Near East, London 2000, s.v. Death and funerary beliefs and customs.

9. недеља
предавање - Храмовска и стамбена архитектура Месопотамије.
Основне одлике и форме архитектуре, грађевински материјали и архитектонска декорација. Промене у концепту храма. Палате и стамбене грађевине.
Литература: Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 94-107, 136-138, 143-149, 160.

10. недеља
предавање - Ликовна и примењена уметност
Функција, теме, материјали. Сликарство, скулптура, архитектонска декорација.
Литература: Spycket, A., Reliefs, Statuary and Monumental Paintings in Ancient Mesopotamia, J. M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 2583-2600. Frankfort, H., Art and Architecture of the Ancient Orient, The Pelican History of Art, 1970, 18-24, 42-45, 127-130, 137-140,143-152, 200-205. Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 43-52, 164-165.

11. недеља
предавање - Ликовна и примењена уметност
Цилиндрични печати, камене посуде, култни и вотивни предмети, предмети за свакодневну употребу. Стил и промене стила.

12. недеља
предавање - Месопотамија и друге области
Контакти, размена и прожимање елемената културе Месопотамије са другим областима азијског Средњег и Блиског истока, као и Средоземља, укључујући Египат.
Литература: Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka. Asirija, Neovavilonska država, Beograd 1984, 390-393. Oates, J., Babylon, London 1986, 90-92. Fagan, People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory, 9th edition, 1998, 473-479.
Bienkowski, P. and A. Millard (Eds.), Dictionary of the Ancient Near East, London 2000, s.v. Amarna Letters, Hittites, Hurrians, Ivory carving, Kanesh, Mitanni, Nuzi, Ulu Burun.

13. недеља
предавање - Наслеђе Месопотамије
Литература: Oates, J., Babylon, London 1986, 163-198.

14. недеља
- - припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bugarski, R., Pismo, Beograd 1997, 34-51, 56-61. Charpin, D., The History of Ancient Mesopotamia: An Overview, J.M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. I&II, New York 2000, 807-830. Fagan, People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory, 9th edition, 1998, 473-479.
Frankfort, H., Art and Architecture of the Ancient Orient, The Pelican History of Art, 1970, 18-24, 42-45, 127-130, 137-140,143-152, 200-205. Lloyd, S., The Archaeology of Mesopotamia, London 1984, 12-20, 62-64.
Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka, Beograd 1978, 21-26, 33-39, 43-52, 55-58, 62-71, 94-110, 133, 136-138, 143-149, 156-158, 160, 164-165. Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka. Asirija, Neovavilonska država, Beograd 1984, 390-393.
Oates, J., Babylon, London 1986, 15-24, 38-41, 86-87, 90-92, 111-112. Polock, S., Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 10-27, 165-217.
Spycket, A., Reliefs, Statuary and Monumental Paintings in Ancient Mesopotamia, J. M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vols. III&IV, New York 2000, 2583-2600.
Општа допунска литература
Frankfort, H., Art and Architecture of the Ancient Orient, The Pelican History of Art, 1970. Nedomački, V., Arheologija Bliskog istoka. Asirija, Novovavilonska država, Beograd 1984, 90-103. Oates, J., Babylon, London 1986, 163-198. Polock, S., Ancient Mesopotamia, Cambridge 2001, 28-44, 149-165. http://exchanges.state.gov/culprop/imimage.html
↑↑↑