Археологија

Курс:
Форме и функције српске уметности и визуелне културе 18. века (осн.)
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру предмета „Форме и функције српске уметности и визуелне културе 18. века“ проучавају се различити контексти настанка и функционисања српске визуелне културе у 18. веку. На предавањима и вежбама студентима се тумаче основни идејни и уметнички токови у српској култури у доба барока и просветитељства. На тај начин студенти се упознају са главним представницима, али и са појмовима кључним за разумевање уметности и културе наведеног периода.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета „Форме и функције српске уметности и визуелне културе 18. века“ је упознавање студената са контекстом и наменом српске уметности и визуелне културе у 18. веку.
Предуслови за полагање: Предмет „Форме и функције српске уметности и визуелне културе 18. века“ похађају и полажу студенти уписани на трећу годину основних студија историје уметности, током шестог семестра.
Облици наставе: Настава се изводи на предавањима и вежбама. Интерактивни приступ карактерише рад на овом предмету.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Тимотијевић, ’’Serbia sacra’’ и ’’Serbia sancta’’ у барокном верско-политичком програму Карловачке митрополије, Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 387-431.
Б. Вуксан, Украјинска богословска литература и барокизација српске ликовне уметности у XVIII столећу, Саопштења XXXII-XXXIII (2001), 61-80.
Д. Давидов, Српска графика XVIII века, Нови Сад 1978, 105-214.
Р. Михаиловић, Ведуте српске графике XVIII века,Српска графика века, Београд 1986, 81-100.
М. Тимотијевић, Визитација манастира Шишатовца у XVIII веку: Прилог изучавању ефемерног спектакла, у: Манастир Шишатовац, Зборник радова научног скупа Сану, Београд 1989, 341-366.
Портрети архијереја у новијој српској уметности, у: Западноевропски барок и византијски свет, Зборник радова међународног научног скупа, САНУ, Београд 1991, 147-174.
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996.
В. Симић, Патрија и патриотизам у српској култури и уметности у доба барока и просветитељства, рукопис магистарског рада, Београд 2008.
Општа допунска литература
М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности: приватни живот Срба у Хабзбуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, Београд 2006.
↑↑↑