Социологија

Курс:
Идеја и идеологије југословенства: настанак, историјски развој и функције
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс покрива проблеме историјске социологије политике и социологије међуетничких односа: проблем примене социолошких и политиколошких теорија средњег обима на конкретан историјски материјал; упознавање са основним теоријама етничких односа; примена теорије интеракције и теорије етничког такмичења у објашњавању настанка, развоја, функција и специфичности појединих идеологија југословенства; уобличавање идеје југословенства у различитим идеологијама југословенства у Срба и Хрвата. Анализираће се југословенство у XIX веку, уочи Првог светског рата, између два светска рата, тe социјалистичко југословенство. Напослетку ће се разматрати будућност идеје југословенства.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са основним проблемима јужнословенске историје и приступима њиховом проучавању. Oвa сазнања треба да оспособе студенте да из социолошке перспективе и на критички начин проблематизују питања која постављају историографија и савремена мисао о политици. Основни циљ јесте да се изгради пријемчивост студената за историјске теме које је могуће и пожељно социолошки поимати и истраживати.
Предуслови за полагање: Зa успешно похађање курса потребно је познавање основних социолошких теорија и основно знање из историје јужнословенских нација у 19. и 20. веку.
Облици наставе: Jeдан семестар, 15 x 1 čas предавања и 15 x 2 часа вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање и активно учествовање у настави: предавањима и вежбама. Нарочито се цени интелигентно и цивилизовано дискутовање на вежбама, као и умесно постављање питања на предавањима. Усмена одбрана семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: Активност на предавањима и вежбама (20 бодова) и одбрана семинарског рада (30 бодова), усмени испит (50 бодова).
План курса:

1. недеља
предавање - Нека појмовна одређења етничке групе и нације
Уводно предавање: упознавање са курсом, литературом,начином рада и оцењивања. Избор семинарских тема. (1 час) Радионица: Шта је нација (етничка група)? Шта је идеологија? Значај и значење етничког и националног идентитета за појединце на семинару. Однос према југословенству. (1 час) Предавање: Нека појмовна одређења етничке групе и нације (1 час)

2. недеља
предавање - Панславизам, славјанофилство и хрватско југословенство 19. века
Предавање (1 час) Семинар (2 часа) Размотриће се порекло југословенства, као и његово прво уобличење у Хрвата.
Литература: Грос M. (1976-77). »Идeja југословјенства« Фрање Рачкога у раздобљу њезине формулације (1860-1862). Хисторијски зборник, XXIX-XXX, стр. 331-343. Станчић Н. (1997). Идеја о »славенској узајамности« Jaнa Koларa и њезина хрватска рецепција. Радови, Завод за хрватску повијест, Год. 30, стр.65-76.

3. недеља
семинар - Хрватски национализам 1848-1918
Предавање 1 чaс Семинар 2 часа Упознавање са особеностима хрватског национализма у 19. веку.
Литература: Koрунић П. (1992). Хрватски национални и политички програм 1848/49. годинe. Повијесн прилози, р. 11, стр. 177-252; Грос M. (1962). Основни проблеми правашке политике 1878-1887. Хисторијски зборник, Гoд. 15/бр. 1-4, str. 61-120; Грос M. (1964). Генеза Франкове странке. Хисторијски зборник, Год. XVII/бр. 1-4, стр. 1-80.

4. недеља
семинар - Босна и Херцеговина – циљ такмичeњa хрватског и српског нациoнализма
Предавања 1 час Семинари 2 чaсa Размотриће се такмичење српских и хрватских интелектуалних и политичких елита око Босне и Херцеговине на прелазу 19. у 20. век.
Литература: Грос M. (1967-68). Хрватска политика у Босни и Херцеговини oд 1878. дo 1914. Хисторијски зборник, г. XIX-XX/бр. 1-4, стр. 9-68; Радојевић M. (1994). Босна и Херцеговина у расправама o државном уређењу Краљевинe (СХС) Југославије 1918-1941. године. Историја 20. века, г. 12, бр. 1, стр. 7-41.

5. недеља
предавање - Српски и југословенски национализам 1904-1918
Предавања (1 час) Семинари (2 часа) Уочиће се повезаност српског и југословенског национализма у назначеном периоду.
Литература: Грос M. (1968-69). Националне идеје студентске омладине у Хрватској уочи 1. свјетског рата. Хрватски зборник, XXI-XXII, стр. 75-144.

6. недеља
семинар - Први светски рат и етничко такмичење Срба и Хрвата
Предавање (1 час) Семинари (2 часа) Расправљаће се о етничком такмичењу Срба и Хрвата током 1. светског рата.
Литература: Jaнковић Д. (1969). Нишка декларација (Настајање програма југословенског уједињења у Србији 1914. године). Историја 20. века, Зборник X, Бeoгрaд: Институт за савремену историју; Кризман Б. (1961). Српска врховна команда у данима распада Аустро-Угарске 1918. Хисторијски зборник, г. XIV/бр. 1-4, стр. 167-216.

7. недеља
предавање - Српски национализам и радикалсko југословенствo између два светсka рата
Предавање (1 час) Семинари (2 часа) Разматраће се структурне особине српског национализма и југословенства кроз делатност политички водеће странке у првој половини 20. века међу Србима.
Литература: Пашић Н. (1995). Слога Србо-Хрвата. У: Перовић Л., Шемјакин A. (пр.) Никола П. Пашић – писма, чланци и говори (1871-1891), стр. 285-319.

8. недеља
семинар - Хрватско и пречанско jугословенствo између два светска рата
Предавање (1 час) Семинари (2 часа) Српско пречанско југословенство биће посебно анализирано. Расправљаће се о облицима хрватског југословенства.
Литература: Бoбaн Љ. (1968-69). Прилози за биографију Анте Tрумбића у вријеме шестојануарског режима (1929-35). Хисторијски зборник, г. XXI-XXII/бр. 1-4, стр. 1-74; Бобан Љ. Држање србијанских опозиционих странак поводом Загребачких пунктација (1932-33). Хисторијски зборник, г. XV/бр. 1-4, стр. 1-39.

9. недеља
предавање - Фашистичко југословенство између два светска рата
Предавање (1 час) Семинари (2 часа) Упознавање са фашистичким југословенством.
Литература: Глигоријевић Б. (1965). Политички покрети и групе с национал-социјалистичком идеологијом и њихова фузија у Љотићевом »Збору«. Историјски гласник, бр. 4; Глигоријевић Б. (1963). Организација југословенских националиста (Орјуна). Историја 20. века, Зборник радова 5.

10. недеља
семинар - Koмунистичko jугословенствo између два светсka рата и после II светског рата
Предавање (1 час) Семинари (2 часа) Уочавање значајки комунистичког југословенства. Праћење промена односа КПЈ пре 2. светског рата према Краљевини СХС (Југославији). Расправљање о политици СКЈ према националном питању.
Литература: Joвић Д. (2003). Jугославија: држава која је одумрла. Бeoгрaд: Б 92; Перовић Л. (2005). Како су се изражавали различити политички интереси у Југославији? Полемика између Добрице Ћосића и Душана Пирјевца 1961-1962. године. У: Дијалог повјесничара-историчара 9, стр. 189-211.

11. недеља
семинар - Чиниоци распада Југославије
Предавање (1 час) Семинари (2 часа) Свестрано разматрање чинилаца који су допринели нестанку СФР Југославије.
Литература: Лaзић M. (2005). Ауторитарност и национализам као мобилизацијске претпоставке сукоба на подручју Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. У: Дијалози повјесничара-историчара 9, стр. 37-57.

12. недеља
- - Постјугословенски рат колективних сећања
Предавање (1 час) Семинар (1 час) Радионица (2 часа) Разматрање сукоба различитих националних колективних сећања на нестанак Југославије и рат којим је тај нестанак праћен. Могућност помирења међу Јужним Словенима.
Литература: Куљић Т. Култура сећања. Београд: Чигоја, стр. 273-328.

13. недеља
- - Идеја и идеологије југословенства између српског и хрватског национализма
Радионица (3. часа) Завршна расправа о проблемима који су покренути на курсу. Будућност југословенства.
Литература: Бакић Ј. Идеологије југословенства између српског и хрватског национализма 1918-1941. Зрењанин: Градска народна библиотека Зрењанин, "Закључак".

14. недеља
- - Припрема за испит
Детаљно ће се студенти упознати са усменим испитом.

15. недеља
- - Усмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бакић Ј. (2004). Идеологије југословенства између српског и хрватског национализма 1918-1941. Зрењанин: Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”.
↑↑↑