Социологија

Курс:
Кина - култура, цивилизација, филозофија, религија, језик
Предавачи: др Радосав Пушићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: U okviru predmeta se kroz predavanja, seminarske radovei studentske prezentacije, obrađuju sledeće teme: Knjiga promene, Lao Ci, Konfucije, Čuangci, Mo Ci, Meng Ci, kao i pravac Nauk o skrivenom. Brojna pitanja se nameću kao prirodna posledica ovog pregleda, u prvi plan izbijaju: odnos daoa i de /moći/, ćija /energija, kosmički dah/ i sing /oblika, forme/, žena /ljubavi/ i li /rituala/, čungjunga /zlatnesredine/ i jue /muzike/, kung /praznog/ i jou /punog/, sjuen /tamnog, skrivenog/ i otkrivenog /ming/, itd. U okviru kursa, takođe se proučava starokinesko shvatanje lepog; odnos energija-sklad, kosmički dah-ritam, «kostur» i sadržaj dela.Tu će biti razmatrane misli Sje Hea, Gu Kaičia, Cung Binga, sa posebnim osvrtom na ideju da je bilo koje umetničko delo (muzika, slikarstvo, arhitektura, književnost, itd.) «prenošenje vibracija duha božanskog». Kroz brojne primere kineskog umetničkog opusa pokazaće se da je u staroj Kini jasno pravljena razlika između umetnost kreacije i umetnosti imi
Циљ изучавања курса: Cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju sa osnovnim postavkama starokineske filosofije, da shvate prirodu raznolikih niti koje filosofiju Kine vezuju za svaki segment ispoljavanja kineskog bića. Takođe, studenti se upoznaju sa osnovnim postavkama
Предуслови за полагање: Studenti se opredeljuju da slušaju ili osnove kineske filozofije ili osnove kineske umetnosti i u skladu sa tim pohađaju nastavu ili iz predmeta Kineska kultura III ili Kineskakultura VI.
Облици наставе: Nastava se održava na Filološkom fakultetu Beogradskog Univerziteta. U dogovoru sa profesorom studenti realizuju predispitne aktivnosti. U okviru predispitnih aktivnosti, planiran je jedan kolokvijum.
План курса:

15. недеља
предавање - Osnovi kineske filozofije
- Uvodni čas. Upoznavanje sa predmetom
- Knjiga Yi: mit, kosmologija, filozofija
- Lao Zi: wu,dao,de,yin i yang, chong qi
- Konfucije: jun zi,ren,li,yue,zhong yong
- Čuang Zi: jednosti stvari - san ili stvarnost
- O ljudskoj prirodi: Meng Zi, Sjun Zi i Mo Zi
- Kolokvijum
- Daoizam: telo kao alhemijsko i filozofsko ishodište
- Kineski budizam: pitanje svesti i savršene harmonije – prosvetljenje ili zabluda
- Čan: osmeh i ćutanje
- Priprema za završni ispit

15. недеља
предавање - Osnovi kineske umetnosti
- Uvodni čas, literatura i opšte upoznavanje sa predmetom
- O qiu, praznom i shen kao temelju kreativnog čina
- Gu Kaizhi i Xie He
- Prazno - puno, unutra-spolja, simetrija-asimetrija - potka umetničkih dela
- Šare, linije, boje i duh - slika i pesma
- Kategorije slika u kineskom slikarstvu
- Kaligrafija
- Kolokvijum
- Konfucije, Lao Zi i temelji kineske muzike
- Ziran - odnos prema prirodi
- Kreativnost i sloboda
- Priprema za završni ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Osnovi kineske filozofije:
- Radosav Pušić, Sin neba, Svetovi, Novi Sad, 1996
- Radosav Pušić, Kosmička šara, Plato, Beograd, 2001
- Radosav Pušić, Sudbina i nedelanje kod Zhuang Zia, Kulture Istoka, broj 24, 1990, str. 10
- Radosav Pušić, Rani daoizam, Kulture Istoka, broj 26, 1990, str.39-41
- Feng Julan, Istorija kineske filozofije, Nolit, Beograd, 1977 (1983)
- Ren Ćiju, Buddhizam i kineska kultura, Kulture Istoka br. 5, str. 16-18
- Rihard Vilhelm, Kineska shvatanja smrti, Kulture Istoka br. 15, str. 9-12
- Tošihiko Izucu, Savršen čovek u taoizmu, Kulture Istoka br. 30, str. 11-14
Osnovi kineske umetnosti:
- Hajime Nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples, Honolulu,1985, str.177-294
- Vilijam Vilets, UmetnostKine, Narodnaknjiga, Beograd, 1974
- Radosav Pušić, Kosmička šara, Plato, Beograd, 2001
- Radosav Pušić, Prazne ruke, Plato, Beograd, 2003, str. 121-193
- Lin Yutang, My country and my people, New York, 1939
- Viljem Dolbi, Tradicionalna kineska drama u XX veku, Kulture Istoka br. 1/2, str. 23-28
- Ren Ćiju, Buddhizam i kineska kultura, Kulture Istoka br. 5, str.16-18
- Pal Mikroš, Tajne kineskog slikarstva, Kulture Istoka br. 17, str 38-41
- Ernest F. Fenollosa, Epochs of Chinese and Japanese Art, New York, 1963, str. 1-44, 73-89
- Dušan Pajin, Druga zemlja drugo nebo: Filosofija umetnosti Kine i Japana, Beograd, 1998, str. 1-153
- Diao Šao-hua, Nastanak kineske poezije, Kulture Istoka br. 17, str. 41-45
- Tošihiko Izucu, San i stvarnost kod Čuang Cea, Kul.Istoka br. 23, str. 22-25
- Umjetnost u slici - Umjetnost Azije, Otokar Keršovani, Rijeka, 1980, str. 5-59, 103-167
↑↑↑