Социологија

Курс:
Сиромаштво и социјална искљученост (мастер)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На предавањима студенти се упознају са основним појмовима и главним теоријско/методолошким приступима изучавању сиромаштва и социјалне искључености. У оквиру практичне наставе (семинари, презентације), студенти овладавају вештинама анализе и презентације налаза о сиромаштву и социјалној искључености.
Циљ изучавања курса: Кроз овај курс студенти треба да овладају основним теоријским и методолошким знањима потребним за изучавање сиромаштва и социјалне искључености, као и да се упознају са институционалним механизмима за њихово превазилажење.
Предуслови за полагање: Основна знања о друштвеним и економским неједнакостима, тржишту рада и социјалним политикама.
Облици наставе: Предавања, семинари, радионице, презентације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Babović M. (ur) Izazovi nove socijalne politike, Beograd: SeConS
Cvejić, S., Babović, M, Petrović, M, Bogdanov, N, i Vuković, O. (2010) Socijalna isključenost u ruralnim oblastima srbije, Beograd: UNDP, (2010)
Cvejić, S, Babović, M. i Pudar, G. (2011) Studija o humanom razvoju – Srbija 2010. Beograd: UNDP
Babović, M. ur. 2011. Socijalno uključivanje: koncepti, stanje, politike. Beograd: SeConS I ISI FF.
M. Petrović 2004. Sociologija stanovanja, Beograd: ISI.
Žarkovič, B. Petrović, M, Timotijevič, M., 2012. Socijalno uključivanje lica u stanju beskućništva u Srbiji. Beogard: Housing Center
Petovar, K. i V. Jokić. 2010. Socijalni razvoj i javne službe u Srbiji – standardi i rasponi od 19. do 21. veka. U Bajić-Brković M. (ur.) Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji, Beograd: AF.
Jakšić, B, Bašić, G. (2005) Umetnost preživljavanja – Gde i kako žive Romi u Srbiji, Beograd: Disput
Macura, V. i dr. (1997) Siromašna područja Beograda, Beograd: IAUS
Waquant, L. Urban Outcatst 2003: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Polity Press.
Frank Moulaert ... [et al.]. 2010. Can neighbourhoods save the city?: community development and social innovation. Routledge
↑↑↑