Социологија

Курс:
Глокализација идентитета (мастер)
У оквиру предмета: Глокализација идентитета
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Јелисавета Петровић доцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Teorijski se razmatra način na koji se globalno i lokalno reflektuju na teritorijalni identitet pojedinaca i socio-.prostornih zajednica (ruralnih/urbanih naselja-regiona). Može li se u globalizovanom, umreženom društvu govoriti o kraju teritorijalnih identiteta ili o njihovoj rekonstrukciji. Razmatranje koncepata jedinstvenog identiteta „ostrva“, identiteta višestruke prostorne lojalnosti, starog i novog lokalizma - glokalizma, novog regionalizma i teritorijalnog kapitala. Posebni značaj daje se pojmu vezanosti za mesto, i odnosu prema lokalnoj tradiciji (baštini). Praktični deo kursa bavi se istraživanjima teritorijalnih identiteta u Srbiji (analiza konteksta, metodologije, nalaza), poređenjem sa rezultatima u drugim zemljama, kao i značajem koji se daje glokalizaciji identiteta u razvojnim strategijama koje imaju za cilj podizanje socio-prostorne kohezije, kako na nivou EU, tako i pojedinih država (i Srbije).
Циљ изучавања курса: Pružanje teorijskih, metodoloških i praktičkih saznanja za kritičko razmatraje pitanja teritorijalnih identiteta, kao i dometa i ograničenja povezanih koncepata (glokalizam, novi regionalizam, teritorijalni kapital) socio-prostornog razvoja.
Предуслови за полагање: Poznavanje osnova opšte sociološke teorije. Poželjna je upoznatost studenata sa istraživanjima iz oblasti urbanih studija (urbane kulture, ekonomije i politike).
Облици наставе: Predavanja i vežbe, seminari i prezentacije; Izrada pismenog rada na jednu od tema kursa; Polaganje završnog usmenog ispita koji se sastoji od jednog pitanja i razgovora o pismenom radu.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mina Petrović, (2009) Transformacija gradova – depolitizacija urbanog pitanja, ISI FF, Beograd .
Petrović, M. (2010) “O izazovima lokalnog i regionalnog razvoja”, Sociologija, Vol. LII, No 2. Str. 211-215.
Petrović, M., Backović, V. (2010) Regional Development and New Regionalism in Serbia, rad saopšten na konferenciji Regional Policy and Decentralisation in South East Europe, LSEE Research Conference, Zagreb, Croatia, 10-11 May 2010
Petrović, M. (2013) Territorial Identity of Citizens In Serbia (u štampi)
Swyngeduw, E. (2004) Globalisation or ‘Glocalisation’? Networks, Territories and Rescaling, Cambridge Review of International Affairs,Volume 17, Number 1: 25-48
Paasi, A. (2001) Europe as a Social Process and Discourse: Considerations of Place, Boundaries and Identity, European Urban and Regional Studies, 8(1): 7-28
Strassoldo, R. (2004). The meaning of localism in a global world, Paper presented at the conference on: “The global and the local in mobile communication”, Budapest, June 10-12.
Mlinar, Z. (1992) Globalization and Territorial Identities, Avebury: Aldershot-Brookfield-Hong Kong-Singapore-Sidney,
Roca, Z., & Mourão, J. (2004) Territorial Identity and Sustainable Development: from Concept to Analysis, Campus Social, 1, pp. 85-103.
Brighenti, A.M. (2010) On Territorology Towards a General Science of TerritoryTheory, Culture & Society (SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore), Vol. 27(1): 52–72
Tim O’Riordan (ed) (2001) Globalism, Localism, and Identity. London: Earthscan.
Camagni R., (2008) „Regional competitiveness: Towards a concept of territorial capital“, In Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe, ed. R. Capello, R.P. Camagni, B. Chizzolini, and U. Fratesi, Berlin: Springer, pp. 33-47.
Cifrić, I. Nikodem, K. (2008) Koncept i dimenzije socijalnog identiteta. U: Cifrić, I. (ur) Relacijski identiteti. Zagreb: HSD.
Општа допунска литература
Brenner, N. (2000) «Building Euro-Regions: Locational Politics and Political Geography of Neoliberalism in post-Unification Germany», European Urban and Regional Studies, 7(4): 319-345.
Mlinar, Z, and Štebe, J. (2004) Mobility and Identification in the Context of Globalisation. Paper presented at: ISA – TG06 International conference Theme: The Sociology of Local-Global Relations, Pultusk, Poland; September 18 - 19, 2004
Robertson, Roland (1995). Glocalization: Time–Space and Homogenity–Heterogenity, u: Featherstone, Mike; Lash, Scott M.; Robertson, Roland (ur.) Global Modernities. Theory, Culture and Society. London: Routledge, str. 25-43
Castells, Manuel (1997). The Power of Identitiy. Malden (USA), Oxford (UK): Blackwell Publishers
Nederveen Pieterse, Jan (1995). Globalization as Hybridization, u: Featherstone, Mike; Lash, Scott M.; Robertson, Roland (ur.) Global Modernities. Theory, Culture and Society. London: Routledge, str. 45-68
Zeman, Zdenko (2007). Identitetske strategije: u potrazi za smislom. Društvena istraživanja, god. 16, br. 6 (92), str. 1015-1029
Vujošević, M. et al. 2010. Postsocijalistička tranzicija u Srbiji i teritorijalni kapital Srbije. Beograd: IAUS.
Amin, A. (2004) „Regions Unbound: Towards a New Politics of Place“, Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 86, No. 1, Special Issue: The Political Challenge of Relational Space (2004), pp. 33-44
Keating, M. (2008). ‘Thirty years of territorial politics’, West European Politics, 31:1-2, 60--81.
Massey, D. (2004) ‘Geographies of Responsibility’, Geografiska Annaler 86B(1):5–18.
Swyngeduw, E. (1997) Neither Global Nor Local, Globalization and Politics of Scale, In: Cox, K. (ed), Spaces of Globalization: Reaserting the Power of the Local, Guilford Press, New York, pp. 137-166.
↑↑↑