Класичне науке

Курс:
Латинска епиграфика (осн.)
У оквиру предмета: Латинска епиграфика
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет, историјат и значај епиграфике као науке. Однос епиграфике према другим научним дисциплинама (историја, археологија, филологија, право, палеографија итд). Латински натписи као извор за историју римске цивилизације. Епиграфске публикације. Принципи издавања натписа, категорије латинских натписа по форми, садржају и намени.Читање и тумачење одабраних текстова.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну основна, теоријска и практична знања иѕ латинске епиграфике: да могу препознати тип споменика, категорију натписа, врсту писма; да науче основне скраћенице и сигле; да могу прочитати и превести натпис.
Предуслови за полагање: Положен испит из латинског језика.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
П. Петровић, Палеографија латинских натписа у Горњој Мезији, Београд 1975.
J. E. Sandys, Latin Epigraphy: An Introduction to the Latin Inscriptions of the Roman World, Chicago 1974.
R. Bloch, Latinska epigrafika, Beograd 1971.
Општа допунска литература
L.J.F. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, London 2001.
R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914.
G. Susini, The Roman Stonecutter, Oxford 1973.
IMS ( = Inscriptions de la Mésie Supérieure): M. Mirković / S. Dušanić, IMS I, Beograd 1976; P. Petrović, IMS IV, Beograd 1979; B. Dragojević-Josifovska, IMS VI, Beograd 1982; M. Mirković, IMS II, Beograd 1986; P. Petrović, IMS III/2, 1995.
ILIug = A. et J. Šašel, Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMIII et MCMLXX repertae et editae sunt (= Situla 5, 1963; 19, 1978; 25, 1986).
F. Bérard et alii, Guide de l’épigraphiste, Paris 2000.
ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916.
↑↑↑