Класичне науке

Курс:
Хеленска књижевност (осн.)
У оквиру предмета: Хеленска књижевност
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Ненад Ристовићванредни професор
др Ана Петковићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Аутори и дела хеленске књижевности, историјски контекст и теоријски аспекти античке грчке књижевности, наука о књижевности и књижевна критика код Хелена. На вежбањима се проверава разумевање материје на одабраним илустративним текстовима.
Циљ изучавања курса: Проширивање већ стечених знања из хеленске књижевности како би се оспособили да слободно анализирају и сигурно повезују феномене хеленске и целокупне античке књижевности према књижевно-историјским и књижевно-теоријским принципима.
Предуслови за полагање: Без посебних услова поред оних неопходних за похађање наставе у 7. и 8. семестру основних студија класичних наука.
Облици наставе: Предавања и вежбања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд, 1997.
Општа допунска литература
Rečnik književnih termina, Beograd, 1992.
↑↑↑