Класичне науке

Курс:
Контрастивна анализа латинског и српског језика са техником превођења - општи курс
У оквиру предмета: Основи латинског стила
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: тематски и проблемски
Циљ изучавања курса: поимање главних чинилаца који обликују латински и српски језички израз; усавршавање вештине превођења с латинског на српски језик
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на четврту годину студија класичних наука.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежбања недељно током 2 семестра
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, припремање за часове и испуњавање домаћих задатака.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењује се текући рад на часовима и испуњење домаћих задатака (50%), и усмени испит, на којем се од студента тражи тумачење текста с тежиштем на контрастирању латинског и српског језичког израза (50%).
План курса:

30. недеља
предавање - Предавања
Увод: пут од појма до имена и од имена до појма – Основна материја лат и срп речника – 3 Надограђивање речника: мотиви – Надограђивање речника: средства – Синонимија и полисемија – Метафора као средство изражавања апстракног појма – Лат и срп метафорика: главне линије – Лат и срп метафорика: најкрупније разлике – Изворишта лат и срп фразеологије – Лат и срп фразеологија: главне црте – Лат и срп фразеологија: најкрупније разлике – Класична penuria verborum и богатство модерних језика – Главни облици лат и срп номиналне синтагме – Лат и срп номинална синтагма: карактеристичне разлике – Лат и срп реченица: одабир конституената – Лат и срп реченица: поредак конституената, организација реченице – Лат и срп текст: имплицирање и експлицирање логичких веза – Линеарно и периодично обликовање текста – Лат периода: постанак и преображаји – Срп еквиваленти лат периоде – Стил као избор – Стил као обавеза – Функционални стилови – Стил у индивидуалном смислу – Стилизација и регулација језика: граница која се брише – Општи проблеми превођења: пресликавање речи и преношење мисли – Општи проблеми превођења: »препроизвођење« смисла – Специјални проблеми превођења с класичних језика: анахроничност предмета и средине – Специјални проблеми превођења с класичних језика: анахроничност стила и језика – Закључак: о »препроизвођењу« ефекта класичних текстова

30. недеља
вежбе - Вежбања
Кроз анализу изворних и преводних латинских и српских текстова, и кроз усмено и писмено превођење краћих текстова и сегмената, илуструју се главне поставке и упућује на конкретна решења општих проблема изнесених на предавањима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BIZOS—DESJARDINS Cours de th lat 1979 KREBS/SCHMALZ Antib der lat Spr, 1–2, 1905 ЛАЛЕВИЋ Упор синт лат и срп слож речен 1920 MAROUZEAU Tr de st lat 1962 MAURACH Lat Stilüb 1997 MEISSNER/PASCAL Phr lat 1911 MENGE/BURKARD-SCHAUER Lb d lat Synt u Sem 2000 MENGE/SCHÖNBERGER Lat Syn 1959 MENGЕ/THIERFELDER Rep d lat Synt und St 1990 NÄGELSBACH/MÜLLER Lat St 1967 WACKERNAGEL Vorl ü Synt, 1 1926, 2 1924 WAGNER/BORGNET Univ phr corpus congestum 1878
↑↑↑