Класичне науке

Курс:
Теорија античке књижевности
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Тумачење дела грчке и римске књижевности применом појмовно-методолошких поступака савремене науке о књижевности.
Циљ изучавања курса: - упознавање студената са методама и поступцима науке о књижевности. - формирање способности за анализу књижевног текста на свим нивоима структуре. - формирање способности књижевно-историјске и књижевно-критичке анализе.
Предуслови за полагање: Предуслови за похађањенаставе из овог предмета су познавање грчког и латинског језика у степену који студенту омогућава да прати рад на часу и познавање основа историје и теорије античке књижевности.
Облици наставе: предавања и вежбе
Обавезе студената: Похађање наставе је обавезно. Студенти су дужни да се припреме за превођење и анализу текста и да прочитају програмом предвиђену литературу.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит полаже се на крају другог семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Методолошки проблеми науке о античкој књижевности.

1. недеља
вежбе - Рад на тексту.

2. недеља
предавање - Методологија науке о књижевности.

2. недеља
вежбе - Рад на тексту.

3. недеља
предавање - Традиција проучавања књижевности.

3. недеља
вежбе - Рад на тексту.

4. недеља
предавање - Поетика.

4. недеља
вежбе - Рад на тексту.

5. недеља
предавање - Реторика.

5. недеља
вежбе - Рад на тексту.

6. недеља
предавање - Проучавање књижевности и књижевна критика у Грчкој.

6. недеља
вежбе - Рад на тексту.

7. недеља
предавање - Проучавање књижевности и књижевна критика у Грчкој.Хеленизам.

7. недеља
вежбе - Рад на тексту.

8. недеља
предавање - Проучавање књижевности и књижевна критика у Риму.

8. недеља
вежбе - Рад на тексту.

9. недеља
предавање - Проучавање књижевности у средњем веку.

9. недеља
вежбе - Рад на тексту.

10. недеља
предавање - Позитивизам.

10. недеља
вежбе - Рад на тексту.

11. недеља
предавање - Критика позитивизма.

11. недеља
вежбе - Рад на тексту.

12. недеља
предавање - Формализам.

12. недеља
вежбе - Рад на тексту.

13. недеља
предавање - Теорија дијалога и полифоније.

13. недеља
вежбе - Рад на тексту.

14. недеља
предавање - Учење о интерпретацији.

14. недеља
вежбе - Рад на тексту.

15. недеља
предавање - Психолошка књижевна критика.

15. недеља
вежбе - Рад на тексту.

16. недеља
предавање - Утицај феноменологије на књижевну критику.

16. недеља
вежбе - Рад на тексту.

17. недеља
предавање - Утицај егзистенцијализма на књижевну критику.

17. недеља
вежбе - Рад на тексту.

18. недеља
предавање - Нова енглеска критика.

18. недеља
вежбе - Рад на тексту.

19. недеља
предавање - Структурализам.

19. недеља
вежбе - Рад на тексту.

20. недеља
предавање - Семиотика.

20. недеља
вежбе - Рад на тексту.

21. недеља
предавање - Социологија књижевности.

21. недеља
вежбе - Рад на тексту.

22. недеља
предавање - Теорија рецепције.

22. недеља
вежбе - Рад на тексту.

23. недеља
предавање - Постмодернизам.

23. недеља
вежбе - Рад на тексту.

24. недеља
предавање - Наратологија.

24. недеља
вежбе - Рад на тексту.

25. недеља
предавање - Интертекст.

25. недеља
вежбе - Рад на тексту.

26. недеља
предавање - Књижевност и визуелне уметности.Увод.

26. недеља
вежбе - Рад на тексту.

27. недеља
предавање - Књижевност и визуелне уметности.Визуализација књижевног текста.

27. недеља
вежбе - Рад на тексту.

28. недеља
предавање - Књижевност и визуелне уметности.Визуализација књижевног текста.

28. недеља
вежбе - Рад на тексту.

29. недеља
предавање - Књижевност и визуелне уметности.Визуализација књижевног текста.

29. недеља
вежбе - Рад на тексту.

30. недеља
предавање - Припрема за испит.

30. недеља
вежбе - Испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Речник књижевних термина, Београд, 1986.
Solar M. Teorija književnosti, Zagreb 1982.
Р. Велек / О. Ворен, Теорија књижевности, Београд,1965.
Аристотел, О песничкој уметности, Beograd, 1972.
Pseudo Longin, O uzvišenom, Zagreb 1979.
Марко Фабије Квинтилијан, Образовање говорника, Сарајево, 1967.
Општа допунска литература
Povijest književnih teorija, Zagreb 1979.
Uvod u književnost, Zagreb 1969.
С. Грубачић, Александријски светионик: тумачења књижевности од Александријске школе до постмодерне,Нови Сад, 2006.
↑↑↑