Историја уметности

Курс:
Архитектура од ренесансе до постмодернизма (осн.)
Предавачи: др Александар Кадијевићредовни професор
др Владана Путник Прицанаучни сарадник
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Преглед развоја архитектонских стилова, типова, структура, теорија, идеологија, као и личних поетика најзначајнијих аутора. Утврђивање сличности и разлика између разматраних периода. Диференцијација профане и сакралне баштине. Критички однос према изворима и литератури.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјским развојем архитектонских структура и облика од ране ренесансе до деконструктивизма. Савладавање епохалне поделе, синтетских и монографских тема. Примена знања у пракси
Предуслови за полагање: Обавезно похађање предавања и вежби, полагање теста на крају семестра
Облици наставе: Предавања и вежбе. Наставниково излагање прате реферати студената, дискусије, разматрања. Излагања поткрепљена илустрацијама и видео презентацијама
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у курс. Почеци ренесансе, Брунелески
Увод у курс. Периодизација и почеци ренесансне архитектуре. Филипо Брунелески

2. недеља
предавање - Микелоцо. Алберти
Преглед грађења Микелоца и Албертија. Типологија опуса. Иновације и теоријски доприноси

3. недеља
предавање - Палате у раној и високој ренесанси; Браманте – милански и римски период
Типологија, хронологија настанка и стилистика ренесансних палата. Значај за историју архитектуре. Браманте - милански и римски период рада

4. недеља
предавање - Микеланђело и Паладио
Опуси Микеланђела и Паладија.Значај за историју архитектуре

5. недеља
предавање - Рафаел; Вињола; Романо и маниризам
Анализа њихових опуса. Тумачење и вредновање. Значај за историју архитектуре

6. недеља
предавање - Бернини Боромини и Врен
Осврт на допринос великана барокне архитектуре. Периопдизација и вредновање опуса. Коментар литературе

7. недеља
предавање - Барок у Француској, Аустрији и Немачкој
Преглед архитектуре барока у средњој и западној Европи са нагласком на Аустрију, Немачку и Француску. Тумачење њених програмских и идеолошких основа. Коментар литературе

8. недеља
предавање - Леду и .Буле, 19.век у Европи и САД
Преглед рада К.Н.Ледуа и Л.Е.Булеа. Вредновање и периодизација њиховог дела. Теоријски доприноси. Преглед појава у архитектури 19.века. Појмовна диференцијација:класицизам, романтизам, академизам, еклектицизам, неостилови. Школа лепих уметности у Паризу - утицај и значење. Протомодерни искораци.Чикашка школа.

9. недеља
предавање - Гауди,Саливен и Рајт
Преглед делатности А.Гаудија, Л.Саливена и Ф.Л.Рајта. Појам органске архитектуре. Одређивање значаја за историју новије архитектуре. Коментар извора и литературе

10. недеља
предавање - Ар Нуво; Плечник
Преглед развоја Ар Нувоа по међународним регијама и центрима (Париз, Брисел, Барселона, Ст.Петербург, Беч, Будимпешта, Минхен, Глазгов).Улога О.Вагнера. Допринос Ј.Плечника

11. недеља
предавање - Футуризам; Експресионизам; Де стил; Конструктивизам
Авангардни правци - историја и значај. Идеје и доприноси

12. недеља
предавање - Корбизје; Баухаус
Преглед опуса Ле Корбизјеа.Тумачење и вредновање. Баухаус - историја и значај

13. недеља
предавање - Мис; Постмодерна; Гери
Осврт на доприносе Миса ван дер Роеа, Постмодерне и Ф.Герија. Вредновање и тумачење. Коментар литературе

14. недеља
предавање - Закључна разматрања, Тест
Рекапитулација градива. Критика извора и литературе. Дискусија о методима интерпретирања градива.Тест
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M.Traktenberg-I.Hajman, Arhitektura od praistorije do postmodernizma, Beograd 2006, 277-290, 294-308, 311-318, 330-340, 348-364; A.Hrausky, J.Koželj, D.Prelovšek, Jože Plečnik, Ljubljana 2017.
M.Traktenberg-I.Hajman, Arhitektura od praistorije do postmodernizma, Beograd 2006,368-371, 400-410, 420-448, 478-492, 499-500, 503-508, 510-518, 536-551, 569-575; A.Colquhoun, Modern Architecture, Oxford 2002, 13-34, 87-136
V.Mako, Barokna uмetnost i oblikovanje prostora, Arhitektonske sveske 18, Beograd 1997, 15-18; N. Kurtović-Folić, Paladio – arhitekta za sva vremena (I-III), Izgradnja 6, Beograd 1996, 379-385, Izgradnja 3, Beograd 1998, 145-159, Izgradnja 4, Beograd 1998, 197-202);
K. J. Zembah, Art Nouveau, u: Istorija moderne arhitekture 1. Koreni modernizma, priredio M. R. Perović, Beograd 1997, 393-399; K.Frempton, Moderna arhitektura. Kritička istorija, Beograd 2004, 57-66, 123-129, 149-166, 224-230;
P.Marej, Arhitektura italijanske renesanse, Beograd 2005, 63-104, 143-160;Z.Sokol Gojnik, A.Crnčević, M.O.Štićaroci, Utjecaji na preobrazbe kršćanske liturgijske arhitekture do 20.stoljeća, Prostor 19, Zagreb 2011, 289-295; L.Pleština, Razgradnja kutije obiteljske kuće, Prostor 19, Zagreb 2000, 55-78
Z.Gideon, Prostor, vreme, arhitektura,Beograd 2012, 59-72, 110-121, 292.322, 388-392, 396-429, 518-618. П.Кречић, Црква Св.Антуна Падованског у Београду – оцена заштите споменика и смернице обнове, Наслеђе VI, Београд 2005, 195-210.
DŽ.R.Kolins, Antonio Gaudi, u: Istorija moderne arhitekture 1, Koreni modernizma, priredio M.R.Perović, Beograd 1997, 422-455; Rajt, Le Korbizje, Mis van der Roe, u: Istorija moderne arhitekture 2/A. Kristalizacija modernizma (priredio M.R.Perović), Beograd 1999, 25-551
DŽ.Samerson, Klasični jezik arhitekture, Beograd 2004; V.Muller, G.Vogel, Atlas arhitekture 2, Beograd 2005, 415-564;
Đ.Vazari, Životi slavnih slikara, vajara i arhitekata, Beograd 1961, 50-86, 107-111, 191-199; P.Portoghesi, Teme baroka, u: Jedinstvena vizija arhitekture (prir.S.Selinkić), Beograd 1989, 22-34
M.Perović, Kristalizacija modernizma. Avangardni pokreti, u: Istorija moderne arhitekture 2b, Beograd 2000, 17-53, 105-129, 227-241, 403-459; D-Mahečić Radović, Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930ih, Zagreb 2007, 17-45, 107-111, 123-126, 271-272, 313-320;
↑↑↑