Историја уметности

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Схватање архитектуре у њеној интегралној историји
Преглед, вреднвање и коментарисање схватања у целини

2. недеља
предавање - Теоријске основе архитектуре у антици
Пресек идеја и схватања.Преглед материје и њено тумачење

3. недеља
предавање - Теоријске основе архитектуре у средњем веку
Идејно-естетске основе теорије и праксе. Примери и њихово специјалистичко тумачење

4. недеља
предавање - Теоријске основе византијске и српске средњовековне архитектуре
Преглед идеја, модела и њихово тумачење

5. недеља
предавање - Схватање архитектуре у ренесанси
Преглед теорија, праксе, начини тумачења и вредновања релевантне материје

6. недеља
предавање - Схватање архитектуре у маниризму и бароку
Пресек идеја и решења, раскорак између терије и праксе

7. недеља
предавање - Схватања архитектуре у рококоу, класицизму и еклектици 19.века
Преглед идеја, решења, праксе и теорија

8. недеља
предавање - Револуционарни искораци ка модернизму
Настанак идеологије модернизма.Прва решења и њихови домети

9. недеља
предавање - Схватања архитектуре у 20.веку до постмодернизма
Модернистичко схватање архитектуре. Улога стручних школа. Програми и манифести. Тоталитаризам и градитељство. Теорија и пракса.Улога великих ауторитета струке

10. недеља
предавање - Архитектура у доба постмодернизма
Преглед идеја, модела и решења.Критика

11. недеља
предавање - Развој схватања у новијој српској архитектури. Закључна разматрања
Закључне оцене и коментари. Дискусија

12. недеља
предавање - Анализа проблемске целине
Анализа целине. Критика по епохама. Доношење закључака и смерница за даљи рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, Beograd 2000; C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents, Englewood Cliffs, NJ 1972; Typikon of Emperor John II Komnenos for the Monastery of Christ Pantokrator in Constantinople, BYZANTINE MONASTIC FOUNDATION DOCUMENTS, Dumbarton Oaks Studies 35, Washington D.C. 2001, 725-781; C. Mango, Byzantium. The Empire of the New Rome, London 1994;
F.J. Baldovin, The Urban Character of Christian Worship, Rome 1987; G. Mathew, Byzantine Aestethics, London 1963; V. Bičkov, Vizantijska estetika, Beograd 1991; R. Webb, The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor and Motion in Ekphraseis of Church Buildings, DOP 53 (1999), 59-74; Visuality before and beyond the Renessance, ed. by R.S.Nelson, Cambridge 2000; Abat Suger and its Art Treasures on the Abbey Church of St. Denis, ed. by E. Panofsky, Princeton 1979.
N. Dobrović, Savremena arhitektura 1, Beograd 1965; Istorija moderne arhitekture 1 (prir.M.R.Perović), Beograd 1997; Italian Renaissance Architecture from Brunelleschi to Michelangelo, ed.by H.A.Millon, London 1994; Н. Куртовић-Фолић, Теоријски ставови и креативне способности архитеката италијанске ренесансе у XV веку, Саопштења РЗЗЗСК XXXIV, Београд 2002, 215-236; А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (19-20.век), Београд 2005.
↑↑↑