Историја

Курс:
Српско царство – идеологије и уређење (осн.)
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део (предавања) – о политичким, економским и идеолошким околностима, које су довеле до сазревања и остварења идеје о царству; преглед најважнијих збивања из времена Српског царства (1346–1371); упознавање са царским дужностима и деловањем као одразом царске идеологије и са сличностима и разликама у односу на византијску царску идеју. Анализа промена у дворском и административном уређењу, спољној политици, српско учешће у грађанском рату у Византији кроз призму византијске представе о српској царској круни. Практични део (вежбе) – циљ је да студенти читањем српских царских аката (повељâ и законика) стекну представу о томе којим идеолошким средствима се царска идеологија пропагира. Нарочита пажња посвећује се оним одељцима у којима цар пропагира своју улогу као врховног извора правде, законодавца и војсковође. Читају се вести страних извора, византијских, млетачких, дубровачких и угарских да би се видело на који начин је српска царска титула прихватана код страних сила.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о главним идеолошким основама уздизања Српске државе на царство и о његовом уређењу и деловању. Проучавање сложене, али краткотрајне историјске појаве кроз сучељавање идеја на којима је почивала и њихове примене у стварном животу.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Историја српског народа у средњем веку 1 и Историја српског народа у средњем веку 2.
Облици наставе: Предавања, презентације, тимски рад, дебата, читање и тумачење извора, менторски рад, настава на историјским локалитетима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Ферјанчић – С. Ћирковић, Стефан Душан, краљ и цар (1331–1335), Београд 2005
Византијски извори за историју народа Југославије VI, Београд 1986
Душанов законик, прир. Ђ. Бубало, Београд 2010
Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 1975
S. Ćirković, Between Kingdom and Empire: Dušan’s State 1346–1355 Reconsidered, Byzantium and Serbia in the XIV Century, Athens 1996, 110–120
Љ. Максимовић, Српска царска титула, Глас САНУ, Одељење историјских наука 10 (1998) 173–189
Историја српског народа 1, Београд 1981, 511–602
Lj. Maksimović, L’Empire de Stefan Dušan: genese et caractère, Travaux et mémoires 14 (2002) 415–428
Б. Ферјанчић, Византија према српском царству, Глас САНУ, Одељење историјских наука 10 (1998) 155–171
Општа допунска литература
М. Динић, Душанова царска титула у очима савременика, Зборник у част шесте стогодишњице Душановог законика, Београд 1951, 87–118
Љ. Максимовић, Србија и идеја универзалног царства, ЗРВИ 44 (2007) 371–377
G. Soulis, The Serbs and Byzantium durign the Reign of Tsar Stephen Dušan (1331–1355) and his Successors, Washington 1984
С. Пириватрић, Улазак Стефана Душана у царство, ЗРВИ 44 (2007) 381–406
С. Марјановић-Душанић, Елементи царског програма у Душановој повељи уз „Законик“, ПКЈИФ 65–66 (1999–2000) 3–20
С. Ћирковић, Србија и царство, Глас САНУ, Одељење историјских наука 10 (1998) 143–153
↑↑↑