Историја

Мастер академске студије историје (2014)
Ниво студија: Мастер
Број ЕСПБ бодова: 60
Трајање програма у годинама: 1
Академски назив: мастер историчар
Услови уписа: Завршене основне академске студије историје (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета; студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијални испит у складу са студијским програмом и Статутом Факултета.
Циљ: Програм дипломских академских студија историје усмерен је на стицање специфичних научних и методолошких знања из појединих ужих области у оквиру историјске науке, из историји сродних научних дисциплина или из помоћних историјских наука. Намера је да се студент оспособи за примену стечених знања у професионалном обављању делатности дипломираног историчара – мастер у конкретним установама образовног и културног профила, у практичном научноистраживачком раду, као и за усмено и писмено саопштавање његових резултата и припрему истих за објављивање.
Усмерење Античке студије Сем П + В ЕСПБ Методологија истраживања у области античке историје 1 2 + 2 6 Грчка епиграфика класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 6 Римски нобилитет у периоду позне републике: политичке и друштвене промене 1 2 + 2 6 Староегипатска епиграфика и папирологија 1 2 + 2 6 Рим према Грцима и варварима 1 2 + 2 6 Друштвено-економска историја класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 6 Римска војска у доба царства 1 2 + 2 6 Административна структура старог Египта 1 2 + 2 6 Институционална, друштвена и културна историја Римског царства 1 2 + 2 6 Римска епиграфика 1 2 + 2 6 Усмерење Средњовековне студије Сем П + В ЕСПБ Методологија средњовековних историјских истраживања 1 2 + 2 6 Кипар у средњем веку 1 2 + 2 6 Компаративна дипломатика 1 2 + 2 6 Венеција и југоисточна Европа у средњем веку 1 2 + 2 6 Историја српског народа у раном средњем веку 1 2 + 2 6 Територијално-управна организација Србије и Босне у средњем веку 2 1 2 + 2 6 Владарска идеологија српских династија позног средњег века 1 2 + 2 6 Култура средњовековне Србије 1 2 + 2 6 Цариград у доба Комнина: топографија, свакодневица, идеологија 1 2 + 2 6 Епоха Палеолога 1 2 + 2 6 Млади европски народи и њихове творевине: германски и словенски изазов античкој цивилизацији 1 2 + 2 6 Србија Немањића 1 2 + 2 6 Историја српског народа у позном средњем веку 1 2 + 2 6 Византијска основа идеје о „српском“ царству 1 2 + 2 6 Средњевековна политичка мисао 1 2 + 2 6 Историја српске писмености 1 2 + 2 6 Територијално-политичка организација средњовековне Босне 1 2 + 2 6 Страх у Византији 1 2 + 2 6 Средња и јужна Европа у развијеном средњем веку: настанак комуна 1 2 + 2 6 Зета од 13. до 15. века 1 2 + 2 6 Српска властела позног средњег века 1 2 + 2 6 Економска географија Србије и Босне у средњем веку, 1 2 + 2 6 Усмерење Студије модерне историје Сем П + В ЕСПБ Методологија са историографијом за студије модерне историје 1 2 + 2 6 Студије САД 1 2 + 2 6 Рана модерна историја 1 2 + 2 6 Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 2 6 Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6 Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) 1 2 + 2 6 Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века 1 2 + 2 6 Историја Дубровачке републике 16. -18. века 1 2 + 2 6 Источно питање 1 2 + 2 6 Српска и југословенска идеја и њихова реализација 1 2 + 2 6 Историјска демографија српских земаља у 15. и 16. веку 1 2 + 2 6 Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) 1 2 + 2 6 Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века (мастер) 1 2 + 2 6 Србија у међународним односима 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6 Архивистика 1 2 + 2 6 Усмерење Студије савремене историје Сем П + В ЕСПБ Методологија истраживања у области савремене историје 1 2 + 1 6 Политичка историја Западне Европе у 20. веку 1 2 + 1 6 Политичка историја САД и Азије у 20. веку 1 2 + 2 6 Стварање и рушење југословенске државе 1 2 + 2 6 Друштвена историја Западне Европе у савременом добу 1 2 + 1 6 Југославија и књижевност у историографији 1 2 + 2 6 Српски народ и југословенска држава 1 2 + 2 6 Политичка историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у 20. веку 1 2 + 2 6 Друштвена историја САД (Д. Стојановић) 1 2 + 1 6 Интелектуална историја савременог доба 1 2 + 1 6 Друштвена историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у савременом добу 1 2 + 2 6 Архивистика 1 2 + 2 6 Филм и историја 1 2 + 1 6 Култура у Хладном рату 1 2 + 1 6 Сем СИР ЕСПБ Студијски истраживачки рад (СИР) 2 20 10 Завршни рад - мастер 2 0 20 Иѕборни предмети ван модула Сем П + В ЕСПБ Методе и технике наставног рада 1 2 + 2 6 ЕСПБ Методика праћења и оцењивања наставног рада, 1 2 + 2 6 ЕСПБ Наставничка пракса (М.Шуица), 1 2 + 2 6 ЕСПБ

Компетенције: Савладавањем програма мастер академских студија историје студент постаје компетентан за разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја и културних феномена, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући историјски контекст и друштвено-културну средину. Међу опште компетенције које студент стиче спада и способност сагледавања широког спектра друштвених, историјских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима осталих хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима; оспособљеност за истраживање историјских феномена у свим њиховим појавним облицима, уочавање повезаности између догађаја, појава и културних стремљења и проучавање вишеслојности историјског развоја и његових последица у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које студент историје стиче јесу: активна примена познавања појединих историјских епоха, некадашњих држава и друштава, начина размишљања карактеристичних за одређени простор, време или групу; примена разумевања историјских феномена; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена историјска наука. Оспособљен је да прати и примењује методолошке и теоријске новине у специфичним областима историјске науке и да сагледава развој струке, у целини или појединим ужим научним областима; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним, научним, културним и уметничким установама и да доприноси бољем разумевању појединих историјских периода, али и укупне историјске традиције и културног наслеђа. Пре свега дипломирани мастер историје је оспособљен да знања из историје на шро бољи начин презентује у настави историје у основним, средњим школама и гимназијама.
ПРВА ГОДИНА Сем П+В ЕСПБ
Изборни предмет 1 (6 ЕСПБ)
Методологија истраживања у области античке историје 1 2 + 2 6
Методологија истраживања у области савремене историје 1 2 + 2 6
Методологија са историографијом за студије модерне историје 1 2 + 2 6
Методологија средњовековних историјских истраживања 1 2 + 2 6
Теорија историје 1 2 + 2 6
Изборни предмет 2 (6 ЕСПБ)
Владарска идеологија српских династија позног средњег века 1 2 + 2 6
Грчка епиграфика класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 6
Интелектуална историја савременог доба 1 2 + 2 6
Историја српског народа у раном средњем веку 1 2 + 2 6
Кипар у средњем веку 1 2 + 2 6
Компаративна дипломатика 1 1 2 + 2 6
Култура средњовековне Србије 1 2 + 2 6
Методе и технике наставног рада 1 2 + 2 6
Политичка историја Западне Европе у 20. веку 1 2 + 2 6
Рана модерна историја (master) 1 2 + 2 6
Римски нобилитет у периоду позне републике: политичке и друштвене промене 1 2 + 2 6
Српски народ под туђинском влашћу у 19. и почетком 20. века (докт.) 1 2 + 2 6
Српски народ под турском влашћу од почетка 16. до краја 18. века (master) 1 2 + 2 6
Стварање и рушење југословенске државе 1 2 + 2 6
Територијално-управна организација Србије и Босне у средњем веку 2 1 2 + 2 6
Изборни предмет 3 (6 ЕСПБ)
Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века 1 2 + 2 6
Друштвена историја Западне Европе у савременом добу 1 2 + 2 6
Епоха Палеолога 1 2 + 2 6
Информационо–комуникационе технологије у настави историје 2 2 + 2 6
Историја српског народа у позном средњем веку 1 2 + 2 6
Источно питање 1 2 + 2 6
Методика наставе историје 2 1 2 + 2 6
Југославија у књижевности и историографији 1 2 + 2 6
Млади европски народи и њихове творевине: германски и словенски изазов античкој цивилизацији 1 2 + 2 6
Наставничка пракса 1 2 + 2 6
Османска држава и друштво (15-18. век) 1 2 + 2 6
Рим према Грцима и варварима 1 2 + 2 6
Србија Немањића 1 2 + 2 6
Староегипатска епиграфика и папирологија 1 2 + 2 6
Студије САД 1 2 + 2 6
Филм и историја 1 2 + 2 6
Цариград у доба Комнина: топографија, свакодневица, идеологија 1 2 + 2 6
Изборни предмет 4 (6 ЕСПБ)
Војска у средњовековној Србији 1 2 + 2 6
Друштвена историја САД 1 2 + 2 6
Друштвено-економска историја класичног и хеленистичког периода 1 2 + 2 6
Историја Дубровачке републике (16-18. век) 1 2 + 2 6
Историја српске писмености 1 2 + 2 6
Методика праћења и оцењивања наставног рада 1 2 + 2 6
Политичка историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у 20. веку 1 2 + 2 6
Римска војска у доба царства 1 2 + 2 6
Средњовековна политичка мисао 1 2 + 2 6
Српска и југословенска идеја и њихова реализација 1 2 + 2 6
Српски народ и југословенска држава 1 2 + 2 6
Српски народ у Хабзбуршкој монархији од почетка 16. до краја 18. века (master) 1 2 + 2 6
Српско-дубровачки трговински уговори 1 2 + 2 6
Статус немуслимана и правни систем у Османском царству (15-18. век) (мастер) 1 2 + 2 6
Територијално-политичка организација средњовековне Босне 1 2 + 2 6
Изборни предмет 5 (6 ЕСПБ)
Административна структура старог Египта 1 2 + 2 6
Венеција и југоисточна Европа у средњем веку 1 2 + 2 6
Друштвена историја Русије/СССР, Источне Европе и Балкана у 20. веку 1 2 + 2 6
Зета од 13. до 15. века 1 2 + 2 6
Институционална, културна и друштвена историја Римског царства 1 2 + 2 6
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) 1 2 + 2 6
Историјска географија српских земаља у средњем веку 1 2 + 2 6
Култура у Хладном рату 1 2 + 2 6
Римска епиграфика 1 2 + 2 6
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 2 1 2 + 2 6
Србија у Првом светском рату - феномени 1 2 + 2 6
Средња и јужна Европа у развијеном средњем веку: настанак комуна 1 2 + 2 6
Српска властела позног средњег века 1 2 + 2 6
Страх у Византији 1 2 + 2 6
СИР 2   10
Завршни рад - мастер 2   20

 

↑↑↑