Етнологија и антропологија

Антропологија тела
Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Владимира Илићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: После 2.семестра усмени или писмени
Садржај предмета: Увод Појмовник Хоминизација и биолошке карактеристике експресивне артикулације Непосредна интерперсонална комуникација Културне представе о телу Културно регулисање људских биофизичких аспеката Интервенције на телу и културне телесне деформације Когнитивност Артифицијелни симулакруми људског тела
Циљ изучавања предмета: Антропологија тела је предмет који је конципиран да постави оквир за етнолошко/антрополошко бављење односом између две основне категорије манифестовања људског тела - биофизичке и социокултурне, са нагласком на човекову социокултурну телесност. Узимајући у обзир два основна параметра - да се ради о предмету општег карактера и да је намењен студентима који започињу студије на Одељењу за етнологију и антропологију, као основни циљеви су постављени: а) оспособљавање студената да овладају појмовним и категоријалним апаратом везаним за ову проблематику; б) упознавање студената са истраживачким приступима и теоријско-методолошким апаратом релевантним за проблематику; в) представљање ширих проблемских и у оквиру њих ужих тематских целина унутар оквира постављеног предметом у циљу упознавања студената са проблемском диверсификацијом предмета и његовим проблемско-тематским стварносним корелирањем; г) постављање основа за идејну и практичну елаборацију могуће примене стеченог знања: 1) у даљем току студија, 2) у ангажованом приступу свакодневном животу, 3) у науци уопште.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови за слушање овог предмета.
Облици наставе: Настава се изводи путем предавања, 4+0 недељно, у зимском и летњем семестру.
Обавезе студената: Студенти полажу колоквијум након завршетка наставе у зимском семестру. Да би се сматрало да су студенти извршили задатке и обавезе предвиђене овим предметом, дужни су да полажу колоквијум. На испит се не може изаћи уколико нису извршене претходне обавезе (тј. полагање колоквијума) у терминима који су за то предвиђени.
Постојећи курсеви:
↑↑↑