Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија тела (oсн. 2006/2007)
У оквиру предмета: Антропологија тела
Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Владимира Илићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Увод Хоминизација и биолошке карактеристике експресивне артикулације Непосредна интерперсонална комуникација Културне представе о телу Културно регулисање људских биофизичких аспеката Интервенције на телу и културне телесне деформације Когнитивност Артифицијелни симулакруми људског тела
Циљ изучавања курса: Антропологија тела је предмет који је конципиран да постави оквир за етнолошко/антрополошко бављење односом између две основне категорије манифестовања људског тела - биофизичке и социокултурне, са нагласком на човекову социокултурну телесност. Узимајући у обзир два основна параметра - да се ради о предмету општег карактера и да је намењен студентима који започињу студије на Одељењу за етнологију и антропологију, као основни циљеви су постављени: а) оспособљавање студената да овладају појмовним и категоријалним апаратом везаним за ову проблематику; б) упознавање студената са истраживачким приступима и теоријско-методолошким апаратом релевантним за проблематику; в) представљање ширих проблемских и у оквиру њих ужих тематских целина унутар оквира постављеног предметом у циљу упознавања студената са проблемском диверсификацијом предмета и његовим проблемско-тематским стварносним корелирањем; г) постављање основа за идејну и практичну елаборацију могуће примене стеченог знања: 1) у даљем току студија, 2) у ангажованом приступу свакодневном животу, 3) у науци уопште.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови за слушање овог предмета.
Облици наставе: Настава се изводи путем предавања, 4+0 недељно, у зимском и летњем семестру.
Обавезе студената: Студенти полажу колоквијум након завршетка наставе у зимском семестру. Да би се сматрало да су студенти извршили задатке и обавезе предвиђене овим предметом, дужни су да полажу колоквијум. На испит се не може изаћи уколико нису извршене претходне обавезе (тј. полагање колоквијума) у терминима који су за то предвиђени.
Начин оцењивања рада и резултата: Структура коначне оцене: колоквијум 50 %, испит 50%.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Предмет Антропологије тела: појам људске телесности; биофизичка и социокултурна телесност.
Литература: Даглас, Мери (1981), Два тела, Градина 5-6, 65-80

2. недеља
предавање - Хоминизација и биолошке карактеристике експресивне артикулације 1
Специјализација човека: прилагођавање гравитацији; усправност; бипедализам. Хоминизација - историја и биологија.
Литература: Burginjon Andre (1996), Prirodna istorija čoveka. Nepredviđeni čovek, Beograd: XX vek, 223-337; Mikić Živko (1999-2000), Evoluciona ekologija - osvrt na dosadašnje rezultate, Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 35, 21-29

3. недеља
предавање - Хоминизација и биолошке карактеристике експресивне артикулације 2
Неурофизиологија комуникативног апарата: вербални и невербални мозак; централни нервни систем. Произвођење говора: говорни органи; произвођење артикулисаних звукова. Хоминизација - сексуалност и друштво.
Литература: Burginjon Andre (1996), Prirodna istorija čoveka. Nepredviđeni čovek, Beograd: XX vek, 223-337.

4. недеља
предавање - Непосредна интерперсонална комуникација 1
Социокултурни аспекти језика: језик и говор; језик као симболички систем; језичка компетенција.
Литература: de Sosir, Ferdinand (1969), Opšta lingvistika, Beograd: Nolit, 17-24; Radovanović, Miodrag (1979), Sociolingvistika, Beograd: BIGZ-XX vek, 23-41.

5. недеља
предавање - Непосредна интерперсонална комуникација 2
Проучавање социокултурних аспеката језика: антрополошка лингвистика; психолингвистика; социокултурни ставови према језику.
Литература: Vorf, Bendžamin Li (1979), Jezik, misao i stvarnost, Beograd: BIGZ-XX vek, 27-38; Bugarski, Ranko (1975), Lingvistika o čoveku, Beograd: BIGZ-XX vek, 192-201.

6. недеља
предавање - Непосредна интерперсонална комуникација 3
Телесна невербална комуникација: одређење; класификација; историја проучавања.
Литература: Тројановић, Сима (1986), Психофизичко изражавање српског народа поглавито без речи, Београд: Просвета, 14-68 Требјешанин Жарко (1986), Тројановићево истраживање невербалне комуникације Срба, у Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без речи, Београд: Просвета, 307-335 Жикић Бојан (2002), Антропологија геста I. Приступи, Београд: Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ. 7, 5-15, 37-75

7. недеља
предавање - Непосредна интерперсонална комуникација 4
Учесталији облици телесне невербалне комуникације: гест; знаковни језици; телесно просторно понашање.
Литература: Жикић Бојан (2002), Антропологија геста I. Приступи, Београд: Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ. 7, 5-15, 37-75

8. недеља
предавање - Културне представе о телу 1
Појам културних представа о телу: одређење; културна евалуација и хијерархизовање односа између појединих делова тела; ''народне класификације''; значењско повезивање културних представа о људском телу са другим културним представама.
Литература: Антонијевић, Драгана (1991), Значење српских бајки, Београд Посебна издања Етнографског института САНУ 33, 55-62; Aycock, D. Alan (1989), Sudbina Lotove žene: strukturalno posredovanje u biblijskoj mitologiji, u Edmund Leach i D. Alan Aycock, Strukturalističke interpretacije biblijskog mita, Zagreb: August Cesarec, 147-155

9. недеља
предавање - Културне представе о телу 2
Приписивање посебних моћи људском телу; представе о болести и здрављу; представе о неживом и нематеријалном телу.
Литература: Bandić Dušan (1990), Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd: XX vek, 61-91;Павловић Мирјана (1999), Појам болести у различитим медицинским системима, Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, 95-105 Павловић, Леонтије (1966), Неки хагиографски извори о здравственој култури у Византији од III-X века, Посебно издање Народног музеја у Смедереву 4, 3-15

10. недеља
предавање - Културне представе о телу 3
Представе о личности: представе о нематеријалној суштини човека; појам личности у западној култури; представе о личности у незападним културама.
Литература: Bandić Dušan (1990), Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd: XX vek, 61-91

11. недеља
предавање - Културне представе о телу 4
Лепотни идеали: одређење; лепотни идеал у традиционалним културама; лепотни идеал у историјским европским елитним културама; лепотни идеал у савременој култури.
Литература: Влаховић, Петар (1970), Идеал човекове физичке лепоте у народним песмама североисточне Србије, Развитак 4-5, 62-67

12. недеља
предавање - Културно регулисање људских биофизичких аспеката 1
Социокултурно условљавање телесности: културне навике; културно условљавање исказивања афеката; социокултурна контрола над телом.
Литература: Mos Marsel (1982), Sociologija i antropologija 1, Beograd: Prosveta-XX vek, 361-387

13. недеља
предавање - Културно регулисање људских биофизичких аспеката 2
Репродукција: питање познавања физиологије зачећа; управљање репродукцијом; концепт родитељства; репродуктивно здравље
Литература: Ивановић Зорица (1997), О забрани брака са афиналним сродницима, Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском басену, Посебна издања Етнографског института САНУ 42, 117-134

14. недеља
предавање - Припрема за колоквијум

15. недеља
предавање - Колоквијум

16. недеља
предавање - Културно регулисање људских биофизичких аспеката 3
Контрацепција: методе и културни контекст; популациона контрола, ''слобода избора'', економски фактори, симболичка употреба.
Литература: Sharp Lesley A. (2000), The Comodification of the Body and Its Parts Annual Review of Anthropology 29, 287-328

17. недеља
предавање - Културно регулисање људских биофизичких аспеката 4
Социокултурно контролисање полних односа: дозвољени и толерисани полни односи; недозвољени полни односи. Ритуализација полног сазревања.
Литература: Малешевић Мирослава (1986), Ритуализација социјалног развоја жене -Традиционално село западне Србије, Зборник радова Етнографског института САНУ 19, 36-54, 82-103;Антонијевић, Драгана (1998), Насиље над женама и сексуални морал: потиснута повест устаничког доба у Србији, Гласник Етнографског института САНУ XLVII, 65-79;Братић, Добрила (1985), Поновно сахрањивање убијеног ванбрачног дјетета - ритуална контрола културе над природом, Етнолошке свеске VI, 41-47

18. недеља
предавање - Интервенције на телу и културне телесне деформације 1
Интервенције на телу: одређење; подела и критеријуми класификације. Технике украшавања тела: бојење; тетовирање.
Литература: Петрић Марио (1976), О питању поријекла обичаја татауирања код балканских народа, Гласник Етнографског музеја 39-40, 219-237

19. недеља
предавање - Интервенције на телу и културне телесне деформације 2
Каутеризација; скарификација; инкрустација.
Литература: Petrić, Mario (2000), Tatauiranje i stigmatizacija kod nekih prapovijesnih populacija jugoistočne Europe, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 127-143

20. недеља
предавање - Интервенције на телу и културне телесне деформације 3
Мутилације: одређење; контекст иницијантских обреда; обрезивање.
Литература: Sharp Lesley A. (2000), The Comodification of the Body and Its Parts Annual Review of Anthropology 29, 287-328

21. недеља
предавање - Интервенције на телу и културне телесне деформације 4
Телесна казна и смртна казна: елементарна класификација; казна и тортура; казна као обележавање.
Литература: Ебот, Џефри (1998), Смртне казне. Начини егзекуције, Београд: Досије/Службени лист СРЈ, 19-240, 283-312.

22. недеља
предавање - Интервенције на телу и културне телесне деформације 5
Психосоматске деформације: дијета; алкохолизам; наркофилија.
Литература: Малешевић Мирослава (1997), Дијета масовна женска неуроза, Гласник Етнографског института САНУ XLVI, 1997, 173-189

23. недеља
предавање - Интервенције на телу и културне телесне деформације 6
Ритуализација исхране.
Литература: Daglas Meri (1993), Čisto i opasno. Analiza pojmova prljavštine i tabua, Beograd: Plato-XX vek, 47-82

24. недеља
предавање - Когнитивност 1
Културна когнитивност: појам когнитивности; когнитивна антропологија.
Литература: Lévi-Strauss Claude (1988), Strukturalna antropologija 2, Zagreb: Školska knjiga, 196-206

25. недеља
предавање - Когнитивност 2
Примери концептуализације културне когниције: културна когнитивност спрам света Природе и спрам света Културе; концептуализација рода у савременој култури.
Литература: Бандић Душан (1985), Ка опозицији мушки пол-женски пол у религији Срба, Етнолошке свеске VI, 23-33

26. недеља
предавање - Артифицијелни симулакруми људског тела 1
Идеје и претече; роботика; хумано-компјутерска интеракција; клонирање.
Литература: Sharp Lesley A. (2000), The Comodification of the Body and Its Parts Annual Review of Anthropology 29, 287-328

27. недеља
предавање - Артифицијелни симулакруми људског тела 2
Употреба одговарајућих представа у популарној култури.
Литература: Sharp Lesley A. (2000), The Comodification of the Body and Its Parts Annual Review of Anthropology 29, 287-328

28. недеља
предавање - Артифицијелни симулакруми људског тела 3
''Након тела''
Литература: Sharp Lesley A. (2000), The Comodification of the Body and Its Parts Annual Review of Anthropology 29, 287-328

29. недеља
предавање - Поновљени колоквијум

30. недеља
предавање - Испит.
↑↑↑