Педагогија

Курс:
Професионални развој наставника (осн.)
Предавачи: др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава 1) Професионални идентитет наставника; 2) Професионалне компетенције наставника; 3) Професионални развој наставника – појмовно-терминолошка питања; 4) Концепција и систем иницијалног професионалног образовања наставника у Србији – стање и перспективе; 5) Концепције професионалног усавршавања наставника; 6) Наставник као рефлексивни практичар – наставник као истраживач: однос педагошке теорије и праксе; 8) Приправништво: педагог и наставник на заједничком задатку. Практична настава 1) Истраживање професионалног индентитета наставника; 2) Истраживање система иницијалног професионалног образовања наставника у Србији; 3) Истраживање система професионалног усавршавања наставника у Србији; 4) Улога педагога у креирању плана (на индивидуалном и институционалном нивоу) професионалног развоја наставника; 5) Улога индивидуалног професионалног портфолија наставника; 6) Истраживање улоге педагога у професионалном развоју наставника.
Циљ изучавања курса: Овладавање концептом професионалног развоја наставника, развијање способности, вештина и мотивације за активно учешће у професионалном развоју наставника.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Критичко читање литературе, дискусија, планирање, реализација и презентација истраживачког рада.
↑↑↑