Педагогија

Курс:
Високошколско образовање (мастер)
У оквиру предмета: Високошколско образовање
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Сврха, организација и партиципација у високошколском образовању; Високошколско образовање – економски аспект (улога тржишта, финансирање високошколског образовања, комерцијализација). Високошколско образовање и друштво (академска слобода, аутономија и одговорност). Реформа и квалитет високошколског образовања (Болоња процес, различити приступи осигурању квалитета, карактеристике најбоље рангираних светских универзитета) Практична настава: Дискусије о различитим актуелним питањима политике и праксе високошколског образовања. Студентска излагања на часу о одређеним проблемима високошколског образовања. Презентација семинарског рада или извештаја о обављеном истраживању о појединим питањима високошколског образовања – самостално или у тиму.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о различитим системима и моделима организације ВШО. Развијање способности критичке анализе и постављања дискусије о савременом ВШО у одговорајући контекст. Развијање способности истраживачког рада.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, вежбе, дискусије, индивидуални и тимски рад, презентације, индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Уводно предавање о кључним појмовима, темама и проблемима из области ВШО.

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом
Детаљно упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама. Разговор о програму и предлози студената.

2. недеља
предавање - Диверсификација мисија и организационих облика ВШО

2. недеља
вежбе - Изјава о мисији различитих институција ВШО (компаративна анализа)

3. недеља
предавање - Од елитног ка масовном ВШО

3. недеља
вежбе - Анализа релевантних извештаја о броју уписаних и дипломираних студената

4. недеља
предавање - Високошколско образовање као јавно и/или приватно добро

4. недеља
вежбе - Анализа проблема (не)ривалитета и (не)искључивости у високошколском образовању
Разговор о односу приватне и друштвене користи од високошколског образовања

5. недеља
предавање - Високошколско образовање и тржиште

5. недеља
вежбе - ВШ установе као предузећа на тржишту образовних услуга – педагошке импликације
Дискусија pro at contra на тему: Да ли високошколско образовање може бити роба?

6. недеља
предавање - Несавршеност тржишта и улога државе у ВШО

6. недеља
вежбе - Проблем несавршене конкуренције, екстерних ефеката и асиметричних информација

7. недеља
предавање - Финансирање високошколског образовања

7. недеља
вежбе - Компаративни приказ различитих модела финансирања високошколског образовања
Пример: англо-саксонски насупрот нордијском моделу. Приватни и јавни извори финансирања.

8. недеља
предавање - Академска слобода и институционална аутономија универзитета

8. недеља
вежбе - Академска слобода професора и студената у настави и истраживањима
Дискусија на тему историјског, филозофског, друштвеног и педагошког образложења потребе за академском слободом професора и студената.

9. недеља
предавање - Научна истраживања на универзитетима

9. недеља
вежбе - Карактеристике научних истраживања на универзитетима
Однос фундаменталних и примењених истраживања на универзитету. Повезаност наставе и истраживања. Комерцијализација истраживања.

10. недеља
предавање - Комерцијализација и различити облици ВШО

10. недеља
вежбе - Комерцијализација и промена идентитета универзитетског образовања

11. недеља
предавање - Систем осигурања квалитета високошколског образовања

11. недеља
вежбе - Различити приступи осигурању квалитета ВШО - критичка анализа
Домети технократског приступа проучавању квалитета високошколског образовања. Алтернативне могућности.

12. недеља
предавање - Болоња процес

12. недеља
вежбе - Болоња процес и имплементација у Србији
Анализа одговарајућих докумената, извештаја, закона, стратегија, истраживања и других релевантних извора за анализу циљева и досадашњих исхода Болоња процеса у ЕУ и Србији.

13. недеља
предавање - Карактеристике најбоље рангираних светских универзитета

13. недеља
вежбе - Првих десет - зашто су на врху листе?
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Altbach, Ph, Reisberg, L. and L. E. Rumbley (2009), Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, UNESCO.
Brown, R. (2011), Markets and Non-Markets (6-19), in: Roger Brown (Ed.), Higher Education and the Market, Routledge: London and New York.
Бодрошки Спариосу Б. (2011), Сврха универзитетског образовања са становишта хумболтовских неохуманистичких вредности, Настава и васпитање, 4, LX, 549-564.
Бодрошки Спариосу Б. (2012), Комерцијализација високошколског образовања и различити приступи осигурању квалитета, Настава и васпитање, 4, LXI, 645-661.
Бодрошки Спариосу, Б. (2012), Комерцијализација и различити облици високошколског образовања, Андрагошке студије, 2, 59-69.
Бок, Д. Универзитет на тржишту, Београд: Clio
EACEA (2011), Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels: P9 Eurydice
Olsen, J. P. (2007), The Institutional Dynamics of the European University, (25-53) in: Peter Maassen and Johan P. Olsen (Eds.), University Dinamics and European Integration, Dordrecht: Springer.
Tilak, J. B. G. (2008), Higher education: a public good or a commodity for trade? Prospects, UNESCO, No. 38, 449-466.
Општа допунска литература
Brown, R. (2011), The march of the market, (11-24) in: M.Molesworth, R. Scullion & E. Nixon (Eds). The Marketisation of Higher Education and the Student as Consumer, Routledge: London
Cole, J. R. (2009), The Great American University, New York: PublicAffairs
Despotović, M. (2011), The Interpretation and Implementation of the Bologna process in Serbia, European Education, vol. 43, br. 3, 43–55.
Kinser, K. & Levy, D. C. (2005), The for-profit sector: US. Patterns and International Echoes in Higher Education, PROPHE Working Papers No. 5, New York
Maassen P. & Olsen J.P. (Eds.), (2007), University Dinamics and European Integration, Dordrecht: Springer. (3-22)
Tilak, J. B. G. (2008), Higher Education Between the State and the Market, Prospects, UNESCO, No. 38, 449-466.
Trow, M. (1974), Elite, Higher Education: An Endangered Species? Minerva, 355-376.
↑↑↑