Издања

Касноантичка архитектура и ритуал : централни Балкан између истока и запада

Олга Шпехар

Година издања: 2019 .
Формат (цм): 30 цм
Број страна: 190

Важно обележје рукописа, што подразумева и једну од мера његове вредности, садржано je у чињеници да досадашња историографска представа о касноантичкој римској - хришћанској архитектури централног Балкана њиме несумњиво бива организована и систематизована подробније но што je то био случај у досадашњој литератури. С друге стране, тамо где je било могуће искорачити из оквира традиционалног наратива, ауторка je настојала да поједине проблеме уведе у одговарајући контекст историје касноантичке архитектуре у ширим оквирима, односно да у њиховој до сада често истицаној „посебности" заправо препозна њихову сасвим начелну природу. Стога je значајно навести то да се исказ др Олге Шпехар креће у правду компаративних сагледавања појава које су у оновременом сакралном градитељству биле примерене територијама далеко ширим но што je искључиво област централног Балкана...

(Из рецензије др Ивана Стевовића)

Текст монографије изванредно балансира између презентовања научне грађе и једне готово поетске акрибичности. Научна упитаност аутора у многим сегментима наводи на преиспитивање различитих, често неутемељених или уврежених мишљења, нарочито у случају археолошких комплекса који се истражују дуги низ деценија или који су испитани методологијама које нису задовољавајуће за данашње време, што сматрамо једним од важних доприноса ове књиге. Рукопис својом актуелношћу, избором и начином презентовања грађе, адекватним илустративним примерима и библиографијом, широким оквиром у ком се споменици тумаче у хронолошкој, социјалној или уметничкој стратиграфији, као и комуникацијом са читаоцем, отварајући могућности за другачије погледе и тумачења, чини веома важну одредницу у будућим проучавањима касноантичке култне архитектуре...

(Из рецензије др Гордане Јеремић)

>

Треба нагласити ауторичин критички однос према прихваћеним „истинама" и пропитивање ауторитета у изналажењу властитог става, али и увођење у расправу неких хипотеза које се могу проматрати као знанствено рубне (попут веза облика хиподрома и фунералних кршћанских базилика). Изнимно je значајан компаративан приступ који захваћа шири простор и проматра облике сакралних грађевина средишњег Балкана у односу према истовременим градњама у другим дијеловима Царства, понајприје у великим урбаним центрима. На тај je начин предмету приступано проблемски - отворено je низ важних питања (типологија, начини градње, инвеститори, однос града и руралних средина, континуитет култног мјеста, повезаност с ритусима и др.) који сваки за себе представља тему достојну монографске обраде....

(Из рецензије др Марине Вицеља-Матијашић )

 

ОЛГА ШПЕХАР je доцент на Одељењу за историју уметноети Филозофског факултета у Београду. Предавач je на више предмета из области античке уметносто и средњовековне архитектуре. Посебно се бави изучаватьем касноантичке уметноети и градитељства, као и владарског култа у античком Риму. Објавила je више студија и чланака, и учествовала на научним скуповима у земљи и иностранству.

ISBN 978-86-6427-118-9

↑↑↑