Издања

Филмске представе постјугословенског простора (социолошка анализа идеолошких садржаја на филму)

Немања Звијер

Година издања: 2018 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 233

Сврсисходном и функционалном архитектуром рукописа, суштински интердисциплинарно постављеном анализом и јасним и акрибичко есејистичким стилом излагања; те исцрпном листом коришћене литературе, рукопис представља драгоцен допринос разматрању пост (или екс) југословенске филмске продукције као поља уписа идеолошких недоумица, мена и несугласица укључујући и латентни садржај који филм од експонента актуелне идеологије претвара у латентни контрахегемони наратив.

Проф, др Невена Даковић (из рецензије)

Оваква социолошка упоредна анализа идеолошких садржаја филмске продукције у земљама насталим на постјугословенском простору до сада није учињена. У торн смислу је овај рукопис, са становишта социологије културе, веома значајан. Ово истраживање отвара важан смер у анализи идеолошких претпоставки културне и уметничке праксе, у овом случају, филмске продукције. У оквиру идеолошког дискурса се доводе у везу конкретни аспекти дисолуције Југославије (идеологија, траума, рат...) са филмским стваралаштвом. Непосредни допринос рукописа је у томе што указује на специфичност релације уметничка (филмска) дела - идеологија на специфичном (постјугословенском) културно-историјско-политичком пољу.

Проф, др Ђокица Јовановић (из рецензије)

Допринос овог рукописа могао би се огледати у ширењу опсега проучавања домаће социолошке науке на оне друштвене и културне феномене који нису толико често у фокусу социолошких истраживања. Осим тога, допринос би се могао огледати и у проширивању истраживачког поља социологије културе, као посебне социолошке исциплине, као и у „постављању темеља“ за социологију филма, као специфичне поддисциплине социологије културе.

Проф, др Рада Дрезгић (из рецензије)

Књига се бави социолошком анализом идеолошких садржаја у филмовима снимљеним током деведесетих година XX века у државама насталим након распада социјалистичке Југославије. Основни циљ књиге јесте да покаже на који начин филм конструише и репродукује идеолошке матрице друшта у коме је настао, чиме се у једном ширем смислу жели показати и међузависност одређеног друштвеног контекста и популарне културе која се развија у његовим оквирима. Након теоријског оквира у ком се кроз два критичка приступа идеологији одређује овај феномен и повезује са популарном културом и филмом, прелази се на конкретно разматрање идеолошких садржаја на филму. Најпре се анализира филмски диксурс национализма, да би се затим пажња усмерила на (ре)конструкцију прошлости у филмовима и на филмску слику рата. Последњи део се бави структурним особеностима филмске продукције са посебним акцентом на њихову повезаност са политичким и економским подсистемом.

 

Немања Звијер (1980) завршио је основне студије социологије на Одељењу за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (2005), где је магистрирао (2009) и докторирао (2015). Тренутно ради као научни сарадник на Институту за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.

Основне области научног и истраживачког интересовања Немање Звијера тичу се превасходно социологије културе, затим социологије филма, социологије визуелног, као и различитих форми идеологизације и политичке инструментализације саме популарне културе.

ISBN 978-86-6427-083-0

↑↑↑