Издања

Судство у Kнежевини Србији (1838-1869). Oрганизација и основе судског поступка

Мирослав М. Поповић

Година издања: 2016 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 249

„... Мирослав M. Поповић je, анализирајући необјављену и објављену архивску грађу, мемоаре, штампу и друге изворе, приказао развој српског судства ограничавајући се на организациони оквир и нормативно регулисање кривичног и грађанског судског поступка, дајући оцену њихове ефикасности као мерила учинковитости судства уопште, уз осврт на примену у пракси и статистику судства, што je једино и било могуће, с обзиром на обимност и широко постављене оквире теме.“

Из рецензије проф. др Срђана Шаркића

„Аутор je себи поставио веома амбициозан и захтеван задатак да реконструише изградњу судског система у Кнежевини Србији од 1838. до 1869. године. Најпре се приказује судска мрежа настала у времену између два устава, тзв. Турског и Намесничког устава. Потом се приказује развој и нормативна основа судског поступка. Посвећена je пажња и судијском и адвокатском позиву.“

Из рецензије проф. др Зорана Мирковића

„... Поповић je успешно анализирао промене у развоју судства, указавши на путеве и начине којима су меродавне иституције и личности радиле на уклањању недостатака у раду судова. Ауторову пажњу су привукла значајна питања попут образовања и плата судиja, њихове ефикасности и одговорности према послу. Настанак и развој адвокатске службе у нововековној Србији такође се нашло међу главнијим нитањима која су у овом раду обрађена. Поповић je даље настојао да проникне и оцени степен правне свести код представника законодавне власти како би утврдио у којој су мери могли одговорити изазовима државе у формирању и адаптацији страног законодавства на домаће прилике и потребе.“

Из рецензије проф. др Сузане Рајић

 

Мирослав M. Поповић рођен je 29. октобра 1981. године у Београду. Основну школу „Иван Горан Ковачић“ завршио je као вуковац 1996, a Четрнаесту београдску гимназију као ђак генерације 2000. године. Исте године уписао je основне студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду, а завршио их 2005. са просечном оценом 9,84. Магистрирао je 2008. године са просечном оценом 10, одбранивши рад Краљица Јелена и Католичка црква. Године 2014. одбранио je докторску дисертацију Судство у Кнежевини Србији (1838-1869). Био je носилац више стипендија на основним студијама, као и стипендије Министарства науке током магистарских студија и припреме доктората. Радио je у Архиву Србије, а тренутно je запослен у Библиотеци Одељења за историју Филозофског факултета у Београду. Положио je стручне испите за звање архивисте и библиотекара. Аутор je две монографије, тридесетак научних радова, више приказа и библиографија.

ISBN 978-86-6427-054-0

↑↑↑