Издања

Страни језик у функцији струке: настава и учење

Анђелка Игњачевић

Година издања: 2012 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 171

У српској лингвистици и лингводидактици страних језика још није написана монографија са сличном проблематиком, па је значај монографије Страни језик у функцији струке: настава и учење утолико већи, тим пре што, како аутор умесно истиче, познавање страних језика поставља се данас као императив професионалног опстанка како појединца тако и друштвене заједнице. Ово дело садржи поред теоријских студија и конкретан увид у развој и тренутно стање наставе страног језика струке код нас и, мада је конкретизована кроз наставу енглеског језика струке, концепти и идеје могу се примењивати у настави било кога страног језика у функцији струке. Стога монографија попуњава недостатак свеобухватне литературе о било ком страном језику струке на српском језику, а подробно описана и аргументовано објашњена тематика даје књизи посебну научну тежину.
Научни значај дате монографије је вишеструк, а огледа се поред осталог и у чињеници да истраживање Анђелке Игњачевић омогућује да се уоче развојне тенденције и оријентације у српској методици наставе страних језика струке и стекне потпуни увид у њено савремено стање, у расветљавању њеног односа према општој методици наставе страних језика и лингвистичкој науци. Њен значај је и у чињеници да ће та књига свакако подстаћи интересовање за даља проучавања ове проблематике у европском и светском контексту.

Проф. др Дара Дамљановић

Нова књига Анђелке Игњачевић Страни језик у функцији струке: настава и учење исцрпно се бави страним језиком струке с теоријског и практичног становишта те распоном обрађених поглавља свједочи о темељитости приступа теми као и компетентности њене обраде. Иако невеликог формата, књига представља поуздан извор за све оне који се баве истраживањем из ове области јер обухвата релевантну литературу, доминантну парадигму интерпретације и тако драгоцјену егземплификацију из наставне праксе. Ова књига је на извјестан начин логични наставак њене књиге Енглески језик у Србији из 2006. године јер се тематски надовезује на учење енглеског као страног језика, али се проблемски сужава и фокусира обраду на енглески као страни језик у функцији струке. Сама елеборација, примјерен научни дискурс и селекција тема за обраду препоручују ову књигу свима који се баве овом облашћу, али и онима другима који желе да на јасан и прегледан начин сазнају нешто о овој проблематици.
Анђелка Игњачевић је књигом Страни језик у функцији струке: настава и учење значајно унаприједила сопствени опус, али исто тако овом књигом обогатила не тако бројну литературу о енглеском као језику струке. Писана јасним стилом који одаје прецизну мисао књига води читаоца поступно отварајући му шири хоризонт обраде теме са сваким новим поглављем. Структурно, свако претходно поглавље потребно је за разумијевање наредног и то је оно што одликује добре књиге. Но, свако поглавље може се читати независно од оног претходног јер представља исцрпну и компетентну анализу на задату тему. Књига је притом неисцрпни извор информација о ауторима, синхроно и дијахроно, што свједочи о великој обавијештености ауторке и о лакоћи с којом се креће кроз теорије, правце и стратегије везане за наведену тему, а што се види кроз замашну библиографију на крају књиге.

Проф. др Славица Перовић

 

Анђелка Игњачевић, доктор филолошких наука, предаје Енглески језик струке студентима психологије, педагогије и андрагогије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Објавила је књигу Енглески језик у Србији и бројне радове из области социологије језика, језичке политике, лингводидактике, превођења, и академског писања на енглеском језику. Уже поље интересовања: настава и учење страног језика за академске и професионалне потребе уз интердисциплинарни приступ који укључује хуманистичке науке.

ISBN 976-86-86563-96-5

↑↑↑