Издања

Развој курикулима у стручном образовању

Миомир Деспотовић

Година издања: 2010 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 300

Развој курикулума у стручном образовању: приступ усмерен на компетенције је свеобухватан критички преглед различитих теорија, теоријских приступа и модела у развоју курикулума, с једне, и покушај њиховог конвертовања у кохерентан методолошки оквир и модел развоја курикулума у стручном образовању, с друге стране. Паралелно са тим учињен је и напор да се повежу традиционалне теоријске оријентације у развоју курикулума са оријентацијама и парадигмама у развоју курикулума у стручном образовању које су настале у последњим деценијама 20. века. Основни проблем којим се ова студија бави ситуиран је у шири контекст повезивања рада и образовања, односно усклађивања захтева рада и ефеката образовања и учења. У њој се у најширем смислу говори о могућности успостављања компатибилности између компетенција које се захтевају у раду и компетенција које се стичу у процесу образовања. Уже питање на које је студија фокусирана тиче се природе и порекла курикулума у стручном образовању, његове сврхе, циљева, структура и начина на који он репрезентује реалност и могућност њене интернализације и трансформације. Две основне карактеристике приступа који је примењен у елаборацији овог основног питања јесу: усмереност на поуздану идентификацију стручних компетенција и њихово конвертовање у исходе учења, уз прецизну артикулацију ситуација учења и начина провере постигнућа.

-------------------------


Студија др Миомира Деспотовића Развој курикулума у стручном образовању: приступ усмерен но компетенције сагледана у целини, представља кохерентан, методолошки коректно уобличен рад о основним проблемима развоја курикулума у стручном образовању. Значај и вредност студије огледа се у чињеници да је она први целовит, систематизован и критички преглед различитих теорија и подела развоја курикулума на нашем језику. Она такође припада групи врло ретких расправа посвећених стручном образовању, његовим циљевима, функцијама и организацији. Оно што студији даје посебну вредност јесте предложени модел развоја курикулума у стручном образовању, са детаљно елаборираним принципима, процесима, и процедурама, што може бити од изузетне користи како онима који се баве теоријским промишљањем курикулума, његовом социјалном, психолошком и дидактичко-методичком концептуализацијом, тако и онима који се практично ангажују на развоју курикулума у посебним областима, што се може разумети и као њен допринос мењању праксе развоја курикулума и реформи стручног образовања у нашој земљи..

Проф. др Снежана Медић (из рецензије)

 


Миомир Деспотовић је вaнредни професор нa Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. На основним, мастер и докторским студијама држи наставу на предметима Општа андрагогија, Андрагошка дидактика, Развој курикулума и развој компетенција, Политика и стратегија образовања одраслих, Примена теорија учења у образовању одраслих, Филозофија образовања и учења одраслих. Објавио је већи број научних и стручних радова у домаћим и међународним часописима као и следеће монографије: Радна средина и образовање, Знање и критичко мишљење у одраслом добу, Игра потреба – андрагошке варијације, Увод у андрагогију (коаутор: Кулић, Р.). Уредник је часописа Андрагошке студије који издаје Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду. Последњих неколико година интензивно се бави проблематиком развоја курикулума у стручном образовању одраслих.

ISBN 978-86-86563-82-8

↑↑↑