Филозофија

Курс:
Наставник као истраживач (мастер)
У оквиру предмета: Наставник као истраживач
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
др Оља Јовановић Милановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава Епистемологије педагошких истраживања. Акционо истраживање. Етнофрафски приступ истраживању. Истраживања која врши наставник: Значај и улога истраживања практичара. Типологија истраживања наставника. Наставници у истраживачким пројектима. Самоевалуација наставника. Могућности примене различитих истраживачких техника и инструмената у истраживачким активностима у школи: посматрање, упитници и интервјуи, фокус групе, педагошка анализа садржаја, анализа видео материјала. Практична настава: Анализа примера истраживања: методе, технике и инструменти, импликације за праксу. Разрада и реализација пројекта једног "малог" истраживања и разрада идејне скице акције усмерене ка промени праксе.
Циљ изучавања курса: Припрема студената за уочавање истраживачких проблема у образовној пракси, планирање истраживања, самостално и тимско коришћење техника прикупљања и обраде података, као и њихове интерпретације која води унапређивању праксе.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Предавања, рад у пару и малој групи, искуствено учење, самостални рад на разради и реализацији истраживачког пројекта и идејне скице практичних акција
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cohen,L. i sar. (2007), Metode istraživanja u obrazovanju, Zageb: Naklada Slap, str. 49-91, 181-204, 246-292.
Fajgelj,S. i sar. (2004), Priručnik za socijalna istraživanja, Podgorica: SoCEN, str.108-169,181-220.
Пешић, М. и сарадници (2003), Педагогија у акцији – методолошки приручник, Беорад: ИПА, Филозофски факултет.
Остала литература у договору са ментором.
↑↑↑