Филозофија

Курс:
Филозофија наука I (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија наука I
Предавачи: др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићванредни професор
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет је првенствено посвећен методологији философије и других хуманистичких дисциплина. Теме које се обрађују јесу следеће: општи проблеми философског метода (особеност философских појмова и проблема, монизам и плурализам метода), темпоралност философије (однос философије према својој историји, конвергенције и дивергенције у философској мисли); затим се прелази на главне методолошке правце: аналитичка философија, трансцендентални метод, прагматизам, феноменологија, структурализам, постструктурализам, дијалектика; да би се на крају тумачиле типолошке особине праваца/метода: (не)историчност, истори(ци)зам, тежња за трансценденталним утемељењем, релативизам/апсолутизам, захтев за рационалношћу или кохерентношћу, однос према ангажману (практичка димензија), детерминизам, усмереност на језик, систематски характер, (анти)традиционализам итд.
Циљ изучавања курса: Студент треба да савлада основне методолошке појмове који се користе у философији и хуманистичким дисциплинама, што би му омогућило способност разумевања и критичког вредновања главних токова у философији и у сродним дисциплинама.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом. Пожељно је да пре слушања овога курса студент положи Увод у филозофију науке.
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе. На предавањима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Jovan Aranđelović, Povesno mišljenje i epohalna svest, Beograd, 2003.
↑↑↑