Филозофија

Курс:
Филозофија религије (докт.) (докт.)
У оквиру предмета: Филозофија религије (докт.)
Предавачи: др Машан Богдановскиванредни професор
др Драго Ђурићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Однос филозофије и религије, особености филозофске аргументације и теолошког мишљења. Епистемологија религиозних веровања, религиозно искуство и божије постојање. Аргументи који се тичу постојања Бога: дедуктивни, абдуктивни и индуктивни. Традиционални космолошки, телеолошки и онтолошки аргумент за постојање Бога. Морални аргументи. Прагматички аргументи. Паскалова опклада. Однос скептицизма, натурализма и религиозних веровања код Дејвида Хјума. Филозофски проблеми који се односе на божије атрибуте и кохерентност теизма.
Циљ изучавања курса: Докторанди ће бити детаљно упознати са начинима на којима се у савременој филозофији религије оправдава или оповргава теизам, атеизам или агностицизам. Савремена теистичка, атеистичка и агностичка аргументација ће бити критички евалуирана. Поврх тога, проучавање савремене филозофије религије ће докторандима омогућити да детаљније и боље сагледају традиционалне проблеме филозофије религије из историје филозофије, са којима су се упознали на основним студијама.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, семинари, менторски рад на есејима и консултативна настава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драго Ђурић, Постојање Бога, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско филозофско друштво, Београд, 2011.
Oppy, G., 2006, Arguing about Gods, Cambridge: Cambridge University Press.
Martin, M. (Ed.), 2007, The Cambridge Companion to Atheism, Cambridge: Cambridge University Press.
Машан Богдановски, "Скептички фидеизам у Хјумовим Дијалозима о природној религији", Тхеориа, Београд, 4/2006
Дејвид Хјум, Дијалози о природној религији, Издавачко предузеће Матице српске, Нови Сад, 1994.
Baruch A. Brody, Readings in the Philosophy of Religion: An Analytic Approach, Prentice Hall, 1974.
David O’Connor, Routledge Philosophy Guidebook to Hume on Religion, Routledge, London, 2001.
Општа допунска литература
Swinburne, R., 2004, The Existence of God, New York: Oxford University Press.
Plantinga, A., 2000, Warranted Christian Belief, New York: Oxford University Press.
↑↑↑