Филозофија

Курс:
Историја филозофије IVа - преглед филозофских идеја од Перса до Квајна
Предавачи: др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Андреј Јандрићдоцент
др Моника Јовановићдоцент
др Душко Прелевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Преглед развоја и међусобне повезаности значајних филозофских идеја које су се јављале у периоду од друге половине деветнаестог века до последњих деценија двадесетог века, представљених кроз приказ филозофских становишта мислилаца (Перс, Џејмс, Фреге, Хусерл, Расел, рани Витгенштајн, Карнап, Рајл, касни Витгенштајн, Остин и Квајн) чија су дела обележила овај период.
Циљ изучавања курса: Пратећи континуирани след филозофских идеја и становишта студент треба да стекне увид у кључне проблеме и основна решења изложена у савременој филозофији.
Предуслови за полагање: уписан VII семестар
Облици наставе: Поред курса Преглед филозофских идеја од Перса до Квајна који држи доц. др Мирослава Анђелковић, специјалистички курс држаће и проф. др Милош Арсенијевић
Обавезе студената: Похађање наставе, презентација рада на часу, учешће у раду и др.
Начин оцењивања рада и резултата: Утврђен Статутом факултета
План курса:

1. недеља
предавање - Прагматизам Ч. С. Перса
- Прагматичка максима - Прагматичко схватање истине - Индекс, икона, симбол - Перс о мисли као знаку
Литература: Ч. С. Перс, Изабрани списи (приредио Р. Констатиновић), БИГЗ, Београд, 1993; М. Животић, Прагматизам и савремена филозофија, Нолит, Београд, 1966 (допунска)

2. недеља
предавање - Неутрални монизам В. Џејмса
- В. Џејмс као прагматиста - Веза Џејмсовог схватања искуства и Хусерловог појма хоризонта
Литература: В. Џемс, Прагматизам и Есеји о радикалном емпиризму, Космос, Београд, 1940

3. недеља
предавање - Брентано и Хусерл о интенционалности
Проблем конституције
Литература: Е. Хусерл, Идеја феноменологије, БИГЗ, Београд, 1975; D. Bell, Husserl, Routledge, London, 1990 (допунска)

4. недеља
предавање - Фреге и Хусерл о појму броја
Проблем психологизације
Литература: G. Frege, Osnove aritmetike, u Gottlob Frege: Osnove aritmetike i drugi spisi, Kruzak, Zagreb, 1995 D. Bell, Husserl, Routledge, London, 1990

5. недеља
предавање - Фреге о егзистенцији
- Егзистенција као предикат другог реда - Искази идентитета
Литература: G. Frege, Osnove aritmetike i drugi spisi, Kruzak, Zagreb, 1995

6. недеља
предавање - Раселов логички атомизам
- Критика идеализма - Проблем непостојећих објеката
Литература: B. Russell, The Philosophy of Logical Atomism, Open Court, Chicago, 1985

7. недеља
предавање - Витгенштајново схватање језика као слике света
- Онтологија Tractatusa - О разлици између онога што се може рећи и онога што се може само показати
Литература: L. Vitgenštajn, Tractatus logico-philosophicus, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987

8. недеља
предавање - Филозофија Бечког круга
- Утицај Витгенштајна - Карнапов логички позитивизам
Литература: Р. Карнап, “Емпиризам, семантика, онтологија ”, Трећи програм, зима 1971, стр. 91 - 109 Р. Карнап, Философија и логичка синтакса, Јасен, Никшић, 1999 B. Berčić, Filozofija Bečkog kruga, Kruzak, Zagreb, 2002 (допунска)

9. недеља
предавање - Рајл о миту духа у машини
- Схватање филозофије као појмовне географије - Критика дуализма
Литература: G. Ryle, The Concept of Mind, Penguin Books, 1980, (прва два поглавља) М. Анђелковић, »Да ли је све знање пропозицијско?«, Theoria 1-2, 2005 (допунска литература)

10. недеља
предавање - Витгенштајн као филозоф обичног језика
- Витгенштајн о језичким играма - Витгенштајн о правилима
Литература: Л. Витгенштајн, Философска истраживања, Нолит, Београд, 1980

11. недеља
предавање - Остинова разлика између перформатива и констатива
- Теорија говорних чинова - Локуциона,илокуциона и перлокуциона снага исказа
Литература: Џ. Остин, Како деловати речима, Матица српска, Нови Сад, 1994

12. недеља
предавање - Квајнова критика емпиризма
- Критика дистинкције аналитичко/синтетичко - Дијем-Квајнова теза - Натурализована епистемологија
Литература: W. V. O. Quine, Riječ i predmet, Kruzak, Zagreb, 1999 В. В. Квајн, “Две догме емпиризма”, Реализам, натурализам и емпиризам (приредили А. Крон и Станиша Новаковић), Институт за филозофију, Београд, 2004

13. недеља
предавање - Преглед пређеног градива
↑↑↑