Етнологија и антропологија

Курс:
Урбана антропологија (осн.)
У оквиру предмета: Урбана антропологија
Предавачи: др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет се бави најзначајнијим теоријским проблемима који одређују град као посебан просторни и културни ентитет, као и посебностима градског начина живота. Садржај предмета обухвата теме као што су: историјат развоја урбане антропологије у свету и код нас, дефинисање "урбаности", извори и методе за истраживање града, досељавање и адаптација досељеника на градски живот, друштвена организација и међуљудски односи у граду, друштвене класе и етницитет. У оквиру једноставних али добро заокружених теренских истраживања или малих групних пројеката, студенти ће обрађивати теме које су у вези са конструкцијом урбаних простора и места кроз свакодневни живот, ритуале и уметност.
Циљ изучавања курса: Предмет има три циља, и то: увођење студената у главне проблеме којима се урбана антропологија данас бави у свету, развијање научног мишљења и интелектуалне дискусије, као и подстицање на самостално теренско истраживање урбаних феномена и процеса.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Интерактивна настава подразумеваће уводну реч наставника и дискусију студената на основу прочитаних библиографских јединица на задату тему.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са предметом и договор о семинарским радовима
Садржај предмета и структура наставе. Договор око начина израде семинарских радова.

2. недеља
предавање - Историја урбане антропологије
Предавање: Историја урбане антропологије на Задапду и у Србији.

3. недеља
предавање - Урбаност као начин живота: differentia specifica градског живота
Предавање: Одговор на питање: Како се урбани начин живота разликује од оног у сеоском окружењу.

4. недеља
семинар - Урбано време: ритмови и распореди
Уводно предавање: Шта је заједничко урбаним ритмовима и распоредима? Историјске и културне разлике у доживљавању времена. Вежбе: Презентације литературе и разговор на задату тему.

5. недеља
семинар - Урбани простори и места
Уводно предавање: Какве све просторе у граду разликујемо према форми, употреби, симболици. Урбана места свакодневице, ритуализованог живота (нпр. корзо) и обредних догађања. Вежбе: Представљање текстова на задату тему и представљање емпиријских мини-истраживања.

6. недеља
семинар - Теренско истраживање у граду
Уводно предавање: Специфичности града као места и контекста емпиријског истраживања. Које су предности и мане града као "антрополошког терена". Вежбе: Представљање литературе на ову тему.

7. недеља
семинар - Досељавање у град и прилагођавање на градски живот
Уводно предавање: Како се становник села одлучује на досељавање у град? Који га услови привлаче а који одбијају? Како се прилагођава на нову средину? Како му у томе помаже породица, родбина, и различите друштвене мреже? Вежбе: Представљање литературе на ову тему и дискуција.

8. недеља
семинар - Породица и сродство у граду
Уводно предавање: Да ли су породични и сроднички односи у граду другачији него у сеоској средини? Какве теоријске претпоставке о томе постоје, а шта су показала скорашња теренска истраживања? Вежбе: Приказ литературе на задату тему.

9. недеља
семинар - Култура сиромаштва и градски слам
Уводно предавање: Како објаснити порекло и одржавање сиромаштва? Да ли се може прихватити становиште да постоји "култура сиромаштва" и какве су теоријске импликције таквог становишта? Које је искуство Србије са сиромаштвом у социјалистичком и постсоцијалистичком периоду? Које су најугроженије групе у Србији? Вежбе: Разговор на тему на основу литературе и мини-истраживања.

10. недеља
семинар - Култура средње класе и култура елита
Уводно предавање: Како се може дефинисати средња класа,помоћу којих критеријума? Како се средња класа разликује од једне до друге државе? Да ли је појам средње класе подложан антрополошкој критици? Шта се десило са средњом класом у Србији у периоду социјалзма и постсоцијализма? Ста о томе говоре истраживања? Да ли се антрополози баве питањем класе данас? Исто питање се поставља и за елите. Вежбе: Дискусија о питању (средње) класе на основу теорије и емипријских истраживања.

11. недеља
семинар - Корпоративна/пословна култура
Уводно предавање: Шта је у Србији донела постсоцијалистичка транзиција и прихватање нео-либералног капитализма? Шта се може код нас закључити о пословној и организационој култури (у државним и јавним институцијама, у приватним организацијама)? Шта о томе говоре емпиријска истраживања? Вежбе: Дискусија на основу литературе.

12. недеља
семинар - Етницитет и друштвене мреже
Уводно предавање: Какве друштвене мреже и односи међу њима формирају (у граду и шире) на основу припадништва истој или различитој етничкој групи или народу? Какви се односи поштовања, помоћи и сарадње тада успостављају? Шта се дешава у матичној држави а шта у дијаспори? Вежбе: Дискусија на основу литературе и мини-истраживања.

13. недеља
семинар - Међуетнички односи: хармоничност или конфликт
Уводно предавање: Шта се дешава у мултиетничком граду, кварту или суседству? Какви се односи могу успостављати између друштвених група и појединаца које поседују различито етничко порекло? Вежбе: Дискусија на основу презентоване литературе.

14. недеља
вежбе - Разговор о семинарским радовима
Разговор о семинарским радовима.

15. недеља
семинар - Припрема за испит
Дискусија градива и припрема за испит. Предавање семинарских радова у завршној форми.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вирт Л., Урбанизам као начин живота, Урбана социологија, М. Петровић и С. Вујовић (ур), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 111-128.
Вучинић В., Антропологија у "дивљим" насељима: поглед на Старо сајмиште у Београду, Гласник Етнографског института 44, Београд, 2005, 168-184.
Вучинић В., Матић Ј., Етничка и територијална дистанца између српске и ромске деце школског узраста, Статус мањина у Савезној Републици Југославији, Научни скупови САНУ 84, Београд, 1995.
Вучинић В., Антонијевић С., Друштвена функција и симболика београдског корза у време Краљевине Југославије (1931-1941), Гласник етнографског института 47, Етнографски институт САНУ, 1998, 85-101.
Вучинић В., Просторно понашање у Дубровнику: антрополошка студија града са ортогоналном структуром, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999 (Поглавља 1,3, 7, 11 и 12).
Gmelch G., Zenner W.P., Urban Life: Readings in Urban Anthropology, Waveland Press INc., Prospect Heights, Illinois, 1996 (одабрана поглавља).
Ердеи И., Теорије и концепти о потрошњи у савременој антропологији, Докторска теза, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2007 (Поглавље 6. Потрошња у постсоцијалистичкој Србији)
Зимел Г., Велики градови и духовни живот, Урбана социологија, Петровић М., Вујовић С. (ур), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 69-78.
Ивановић З., Градска породица у систему сродничких односа - прилог проучавању, Етнолошке свеске 9, Београд и Нови Пазар, 1988, 155-167.
Лазић М., Класна основа цивилног друштва у Србији, Промене и отпори, И.П. Филип Вишњић, Београд, 2005, 61-99.
Low, S.M., Urban Fear: Building the Fortress City, City and Society: annual review, 1997, 53-73.
Мимица А., Богдановић М.(ур) Социолошки речник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006 (дезурбанизација, гето, град, меторпола, резиденцијална сегрегација, средња класа, елите)
Rotenberg R., Time and Order in Metropolitan Vienna: a seizure of schedules, Smithsonian Institution Press, Washington DC, 1992 (Poglavlje 8, 181-207).
Santino J., Signs of War and Peace: Social Conflict and the Use of Public Symbols in Northern Ireland, Palgrave, New York, 2001, 1-25, 25-49 (Poglavlja 1 i 2).
Hayden R., Antagonistic Tolerance: Competitive Sharing of Religious Sites in South Asia and the Balkans" with CA Comment, Current Anthropology 43.2 (April, 2002), 205-233.
Young M., The Metronomic Society, Thames and Hudson, London, 1988, 195-230 (Poglavlje 6)
Вучинић-Нешковић, В., Методологија теренског истраживања у антропологији. Српски генеаолошки центар и Филозофкси факултет у Београду, Београд, 2013. (поглавља о припреми и спровођењу истраживања)
↑↑↑