Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија тела (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија тела
Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Владимира Илићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: 1 Увод 2 Културне представе о телу 3 Културно регулисање људских биофизичких аспеката 4 Интервенције на телу и културне телесне деформације
Циљ изучавања курса: Антропологија тела је предмет који је конципиран да постави оквир за етнолошко/антрополошко бављење односом између две основне категорије манифестовања људског тела - биофизичке и социокултурне, са нагласком на човекову социокултурну телесност.
Предуслови за полагање: Без услова
Облици наставе: Настава се изводи путем предавања и вежби, 2+2 недељно, у првом семестру. Условна предиспитна обавеза: колоквијум.
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет Антропологије тела: биофизичка и социокултурна телесност
-

1. недеља
вежбе - Предмет Антропологије тела: биофизичка и социокултурна телесност
-

2. недеља
предавање - Антропологија, тело и култура
-

2. недеља
вежбе - Антропологија, тело и култура
-

3. недеља
предавање - Тело као културна метафора
-

3. недеља
вежбе - Тело као културна метафора
-

4. недеља
предавање - Културно пожељна и непожељна тела
-

4. недеља
вежбе - Културно пожељна и непожељна тела
-

5. недеља
предавање - Медицинске представе о телу
-

5. недеља
вежбе - Медицинске представе о телу
-

6. недеља
предавање - Културна онтологија
-

6. недеља
вежбе - Културна онтологија
-

7. недеља
- - Колоквијум
-

8. недеља
предавање - Пол и род
-

8. недеља
вежбе - Пол и род

9. недеља
предавање - Социокултурно нормирање телесности: одевање и исхрана
-

9. недеља
вежбе - Социокултурно нормирање телесности: одевање и исхрана
-

10. недеља
предавање - Телесне технике
-

10. недеља
вежбе - Телесне технике
-

11. недеља
предавање - Културно регулисање психичких стања
-

11. недеља
вежбе - Културно регулисање психичких стања
-

12. недеља
предавање - Интервенције на телу
-

12. недеља
вежбе - Интервенције на телу
-

13. недеља
предавање - Културне телесне деформације
-

13. недеља
вежбе - Културне телесне деформације
-

14. недеља
- - Поновљен колоквијум
-

15. недеља
предавање - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Жикић, Бојан (2018), Антропологија тела, Београд: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Досије студио,5-518
Општа допунска литература
Антонијевић, Драгана (1991), Значење српских бајки, Београд Посебна издања Етнографског института САНУ 33, 55-62
Антонијевић, Драгана (1998), Насиље над женама и сексуални морал: потиснута повест устаничког доба у Србији, Гласник Етнографског института САНУ XLVII, 65-79
Aycock, D. Alan (1989), Sudbina Lotove žene: strukturalno posredovanje u biblijskoj mitologiji, u Edmund Leach i D. Alan Aycock, Strukturalističke interpretacije biblijskog mita, Zagreb: Aug
Bandić Dušan (1990), Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd: XX vek, 61-91
Братић, Добрила (1985), Поновно сахрањивање убијеног ванбрачног дјетета - ритуална контрола културе над природом, Етнолошке свеске VI, 41-47
Даглас, Мери (1981), Два тела, Градина 5-6, 65-80
Daglas Meri (1993), Čisto i opasno. Analiza pojmova prljavštine i tabua, Beograd: Plato-XX vek, 47-82
Ебот, Џефри (1998), Смртне казне. Начини егзекуције, Београд: Досије/Службени лист СРЈ, 19-240, 283-312
Ивановић Зорица (1997), О забрани брака са афиналним сродницима, Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском басену, Посебна издања Етнографског института САНУ 42, 117-134
Малешевић Мирослава (1986), Ритуализација социјалног развоја жене -Традиционално село западне Србије, Зборник радова Етнографског института САНУ 19, 36-54, 82-103
Малешевић Мирослава (1997), Дијета масовна женска неуроза, Гласник Етнографског института САНУ XLVI, 1997, 173-189
Mos Marsel (1982), Sociologija i antropologija 1, Beograd: Prosveta-XX vek, 361-387
Павловић Мирјана (1999), Појам болести у различитим медицинским системима, Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, 95-105
Павловић, Леонтије (1966), Неки хагиографски извори о здравственој култури у Византији од III-X века, Посебно издање Народног музеја у Смедереву 4, 3-15
Петрић Марио (1976), О питању поријекла обичаја татауирања код балканских народа, Гласник Етнографског музеја 39-40, 219-237
Petrić, Mario (2000), Tatauiranje i stigmatizacija kod nekih prapovijesnih populacija jugoistočne Europe, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 127-143
Sharp Lesley A. (2000), The Comodification of the Body and Its Parts Annual Review of Anthropology 29, 287-328
Влаховић, Петар (1970), Идеал човекове физичке лепоте у народним песмама североисточне Србије, Развитак 4-5, 62-67
Жикић, Бојан (2012), Мисао, култура, идентитет, Београд: Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ. 60, 9-26
↑↑↑