Етнологија и антропологија

Курс:
Историја српске етнологије - општи курс - 2007/2008
У оквиру предмета: Историја српске етнологије
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Смисао предмета ''Историја српске етнологије'' је садржан у самом наслову и његов задатак је да упозна студенте прве године студија са историјом дисциплине коју студирају у земљи у којој студирају. Просветитељство и идејне основе формирања антропологије. Филозофија Доситеја Обрадовића. Географска литература прве половине 19. века. Сентименталистичка књижевност. Романтизам, етнологија и етнопсихологија. Романтизам код Срба као покретач оснивања етнологије. Вук Караџић и почеци етнографије. Фалсификатори етнографске грађе и прве етнографске синтезе. Почеци наставе етнологије. Конституисање дисциплине и етнологија између два светска рата. Етнологија у Србији после другог светског рата. Обреди прелаза као специфичан случај трансформације дисциплине и последице модернизације. Српска етнологија и постмодернизам
Циљ изучавања курса: Упознавање са критички презентираном историјом дисциплине омогућава критички приступ и коришћење резултата до којих је дисциплина дошла у прошлости. Проучавање новије историје дисциплине прдставља полазиште свеукупног студирања јер упознаје студента са новијим развојем и стањем науке.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: НАСТАВА: 4 часа предавања и видео пројекција настава се састоји из 4 тематске целине: 1. Преглед историје српске етнологије и Просветитељство као неостварена парадигма 2. Српски романтизам – Уводна предавања и видео пројекције 3. Етнологија у Србији после Другог светског рата 4. Обреди прелаза у српској етнологији – преглед проучавања и њихов значај
Обавезе студената: Условна предиспитна обавеза Семинарски рад – Студент предлаже теме за семинарски рад из задатог оквира све до усвајања до последњег часа у првом семестру.. Предавање семинарског рада у електронској форми је у другој недељи априла. Оцењивање семинарског рада се обавља у наредне две недеље, а исправке се могу обавити у до краја школске године. Условна предиспитна обавеза Есеј – Студент пише есеј из једне од 4 тематске целине на крају другог семестра (на првом часу у мају) Испит - Усмени испит на крају другог семестра
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе – семинарски рад 1-30 поена Предиспитне обавеза – есеј 1-30 поена Усмени испит – 1-40 поена
План курса:

1. недеља
предавање - Општи преглед развоја српске етнологије
Романтичарски корени. Конституисање. Нестанак друштвене улоге и хибернација. Марксизам и хуманистичка антропологија. Ревитализација и антропологизација етнологије после 1975.године. Литература: И.Ковачевић, Традиција модерног, Београд, 2006. 47-61. (даље ТМ)

1. недеља
предавање - Обреди прелаза у српској етнологији - традиција
Ломљење предмета у оквиру свадбеног ритуала као граничник у фазама обреда прелаза. Критика замена научног објашњења етноекспликацијом. Вишеструкост обреда прелаза у ситуацији вишеструке промене статуса.Инверзија фаза.Ритуали везани за путовање и гостопримство посматрани као обреди прелаза. Ритуални елементи социоекомског чина деобе породичне задруге. Ритуализација и структура обреда прелаза. Обред који прати адопцију. Ритуална адопција и фазе обреда прелаза. Изврнути или прави редослед фаза. Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 1. Бгд. 2001. 154-163,179-186.; Д.Братић, Ритуални аспект деобе задруге, ГЕИ САНУ, XXXIII, Бгд. 1984.; З.Дивац, Адопција као обред прелаза, ГЕИ САНУ, XXXIII, Бгд. 1984

2. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза - предавања
Основи Ван Генепове теорије обреда прелаза. Начин ''стизања'' теорије обреда прелаза у српску етнологију. Рецепција Ван Генепа путем Личове стуктуралистичке адопције теорије обреда прелаза. Покладе као полигон пробе Личове рецепције Ван Генепове теорије обреда прелаза. Теоријско - методолошко утемељење анализе. Сахрана као обред прелаза. Фазе погребног ритуала. Допуна класичне теорије обреда прелаза. Литература: А.Ван Генеп, Обреди прелаза, Београд 2005. Е.Лич, Култура и комуникација, Бгд. 1983.117-120. M.Vodopija, Maturiranje kao rite de passage, Narodna umjetnost, 13. Zagreb, 1976. М.Прошић, Теоријско-хипотетички оквир за проучавање поклада као обреда прелаза, Етнолошке свеске 1. Бгд. 1978.; М.Прошић, Погребни ритуал у светлу обреда прелаза, Етнолошки преглед, 18. Бгд. 1982.

2. недеља
предавање - Просветитељство и етнологија - предавања
Просветитељска социјална мисао и постављање основних антрополошких питања.Теорија друштвеног уговора. Постанак друштва и питање прогреса. Извештаји морепловаца и мисионара. Литература: Историја српске етнологије 1, Београд 2001., 11-20 (даље ИСЕ 1)

3. недеља
предавање - Теорија обреда прелаза у српској етнологији
Изградња предлога за типологију обреда прелаза. Типови прелаза и типови обреда прелаза.Могућност закључивања о узроцима постојања типова обреда. Теоријско методолошки допринос српске етнологије изграњи интерпретивног поступка на Ван Генеповој теорији обреда прелаза. Типологија обреда прелаза и афазна тумачења. Литература: М.Малешевић, Прилог типологији обреда прелаза, Расковник, 39. Бгд. 1984. И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд. 2001. 12-19.

3. недеља
предавање - Просветитељство код Срба - предавања
Елементи просветитељства код Срба у политичкој и лепој књижевности.Терезијанско-јозефинистичке реформе и њихов утицај на друштвени,културни и верски живот Срба. Литература: ИСЕ 1, 21-40

4. недеља
предавање - Обреди прелаза у српској етнологији - ''нови обичаји''
Фабрички фолклор.Одлазак у пензију радника.Рано политичко организовање и ритуали иницијације. Ритуал пријема у пионирску организацију.Испраћај у војску као нови обичај.Бон тон као обичајна пракса. Литература:Д.Братић, Церемонија испраћања радника у пензију, Етнолошке свеске, 5. Бгд. 1984.; М.Малешевић, Пријем у пионирску организацију, Етнолошке свеске, 5. Бгд. 1984.; И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Бгд.2001.; Е.Петровић, Прослава испраћаја жена у војску, Етнолошке свеске, 5. Бгд.1984

4. недеља
предавање - Доситејево схватање науке, постанка друштва и друштвеног развоја - предавања
Доситејево схватање науке као крајњег резултата разума. Доситејево схватање историје и географије као наука које омогућују знања неопхопдна за успостављање најбољег облика владавине. Литература: ИСЕ 1, 97-104

5. недеља
предавање - Романтизам код Срба као покретач оснивања етнологије – предавања
Романтизам код Срба као покретач оснивања етнологије. Величање прошлости и вредности народне поезије као основ стварања атмосфере у којој се заснивања ''науке о народу'' поставља као прворазредни национални задатак. Литература: Ј.Скерлић, Омладина и њена књижевност (1848-1871), поглавља: ХI-XIV i XIX

5. недеља
предавање - Доситејево постанка друштва и друштвеног развоја - предавања
Доситејево схватање постанка друштва и друштвеног развоја у оквирима филозофије просветитељства. Супротстављање Русоу и Хобсу. Прихватање патријархалне теорије о пореклу друштва и Локове теорије друштвеног уговора Литература: ИСЕ1, 57-71.

6. недеља
предавање - Доситејево схватање обичаја - предавања
Трочлана структура Доситејевог схватања обичаја: критика паганских обичаја и веровања; критика превеликог броја празника и постова;критика обичаја уопште. Логичка везе две посебне и једне опште критике у теорији о улози обичаја у људском животу. Литература: ИСЕ 1, 72-91

6. недеља
предавање - Романтизам и српска етнологија – општи преглед
Утицај романтизма на конституисање српске етнологије у 19. и 20. веку. Литература: Историја српске етнологије 2, Београд 2001., 7-26 (даље ИСЕ 2)

7. недеља
предавање - Доситејево схватање односа појединца и културе - предавања
Улога језика, воспитаније, моде и обичаја у претварању човека у машину. Однос према Ламетрију. Целовита теорија односа појединца и културе. Литература: ИСЕ 1, 65-72.

7. недеља
предавање - Романтизам, етнологија и етнопсихологија – предавања
Развој проучавања психичких појава.Од романтичарске етнопсихологије,преко антропогеогрфских опсервација до упада индивидуалне психологије. Литература: ИСЕ 2, Београд 2001., 27-44

8. недеља
предавање - Почеци географских знања код Срба и Павле Соларић - предавања
Ново грађанско земљеописаније Павла Соларића из 1804. године. Основе девелопменталистичких идеја о три степена развитка људског рода. Литература: ИСЕ 1, 105-139

8. недеља
предавање - Први сакупљачи етнографског материјала – Вук Караџић 1 - предавања
Теоријска основа Вуковог рада. Утицаји Грима и Копитара. Литература: М.Радовановић, Вук Караџић етнограф и фолклорист, Бгд. 1973. 24-66

9. недеља
предавање - Догматски еволуционизам – Шпиро Кулишић
Јоаким Вујић и његове карактеристике српског народа изнете у ''Путешествију по Сербији''. Смеша просветитељских и романтичарских узора Литература: ИСЕ 1, 139-155

9. недеља
предавање - Први сакупљачи етнографског материјала - Вук Караџић 2 - предавања
Вук Караџић као први сакупљач етнографског материјала - ''Српски рјечник'' из 1818. и остала дела са етнографским садржајем. Литература: М.Радовановић, Вук Караџић етнограф и фолклорист, Бгд. 1973. 24-66

10. недеља
предавање - Прве карактерологије –Аврам Бранковић - предавања
.Аврам Бранковић писац прве опште карактерологије и првог прегледа етнографије света. Елементи географског и социјалног детерминизма у објашњавању појединачних карактеристика народа. Литература: ИСЕ 1, 155-171.

10. недеља
предавање - Почеци високошколске наставе етнологије у Србији и академско конституисање етнол
Јован Драгашевић и прва предавања из предмета Упоредна географија са етнографијом. Академско конституисање етнологије - покретање едиције ''Српски етнографски зборник'' у академији анука;оснивање Етнографског музеја; формирање семинара за етнологију на београдском универзитету и почетак систематске наставе. Литература: ИСЕ 2, 76-82. П.Влаховић, Развој етнологије на београдском универзитету од оснивања до другог светског рата, ГЕИ САНУ, ХХVIII, Бгд. 1979.; Сто година Филозофског факултета, 1963. 287-300

11. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 1 епизода

11. недеља
предавање - Девелопментализам Георгија Хаџића - предавања
Георгије Хаџић - разрада девелопменталистичких идеја. Помињање сурвивала као наговештаја еволуционизма. Економско-технолошки детерминизам као допуна девелопменталистиком схватању историје човечанства. Литература: ИСЕ 1, 184-201

12. недеља
предавање - Географска литература у Србији до краја половине 19. века - предавања
Географска литература у Србији до крај половине 19. века.Књиге Димитрија Тирола, Милована Спасића као и прва специјализована земљеописанија (библијско). Литература: ИСЕ 1, 171-183, 209-215

12. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 2 епизода

13. недеља
предавање - Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 2 епизода
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 3 епизода

13. недеља
предавање - Етнологија у српској сентименталистичкој књижевности - предавања
Етнологија у српској сентименталистичкој књижевности. Етнолошки елементи у идилама,пасторалама и робинзонијадама у преводној литератури. ''Племенити дивљак'' као вид упознавања српске публике са постојањем другачијих и далеких култура. Литература: ИСЕ 1, 219-242

14. недеља
- - Крај првог семестра - Завршавање семинарских радова - остало
У овој недељи се завршава израда семинарских радова.

14. недеља
- - Крај првог семестра - Завршавање семинарских радова - остало
У овој недељи се завршава израда семинарских радова.

15. недеља
- - Крај првог семестра - Завршавање семинарских радова - остало
У овој недељи се завршава израда семинарских радова

15. недеља
- - Крај првог семестра - Предаја и преглед семинарских радова - остало
У овој недељи се врши предаја, преглед и оцена семинарских радова

16. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 3 епизода

16. недеља
предавање - Српска етнологија после Другог светског рата 1.период –опште стање
Период примитивизације, несуспешне марксизације и апсолутне методолошке неукости. Дисциплинарни опстанак захваљујући инерцији. Литература: Н.Павковић-Д.Бандић-И.Ковачевић, Тежње и правци развоја етнологије у СР Србији (1945-1983), Зборник 1. конгреса југослованских етнологов ин фолклористов, Рогашка Слатина-Љубљана, 1983.

17. недеља
предавање - Крај парадигме – Сретен Вукосављевић - предавања
Сретен Вукосављевић као оличење краја парадигме коју представља ''наука о народу''. Без формалног образовања до универзитетске и институтско-истраживачке каријере. Примарно искуство уместо систематског истраживања. Литература: ИСЕ 2, 157-198. и 276-280.

17. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 4 епизода

18. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 5 епизода

18. недеља
предавање - Догматски еволуционизам – Шпиро Кулишић - предавања
Апендиксални карактер марксизма у српској етнологии. Шпиро Кулишић између дијалектичког материјализма, пансловенског пантеона, и деветнаестовековног еволуционизма. Литература: Г.Горуновић, Еволуционистичко-марксистичка теорија у етнолошком поступку Шпире Кулишића, Зборник ФФ, серија А: Историјске науке, књ. ХIX, Бгд. 1997. 373-385.

19. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 6 епизода

19. недеља
предавање - Српска етнологија после Другог светског рата 1. период – стање етнографије- 1
Етнографија српског села педесетих – нативна етнографија и етнографија страног антрополога – случај Јарменовци и Орашац И.Ковачевић, Традиција модерног, 2006, стр.97-145

20. недеља
предавање - Српска етнологија после Другог светског рата 1. период – стање етнографије – 2
Етнографија српског села педесетих – нативна етнографија и етнографија страног антрополога – случај Јарменовци и Орашац Литература: И.Ковачевић, ТМ. Београд, 2006.97-145. З.Ивановић, Терен антропологије и теренско истраживање пре и после критике реперзентације, у Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Зборник ЕИ САНУ, бр. 21. Београд. 2005.123-140.

20. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 7 епизода

21. недеља
предавање - Српска етнологија после Другог светског рата – 2 период
Српска етнологија и Ван Генепова теорија обреда прелаза Литература: И.Ковачевић, ТМ, Београд 2006. 75-90.

21. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 8 епизода

22. недеља
предавање - Марсистички хуманизам и антропологија као антропологија Човека
Покушај заснивања антропологија као опште науке о човеку. Однос опште антропологије, антропологије и етнологије. И.Ковачевић, ТМ, Београд 2006. 63-74.

22. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 9 епизода

23. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 10 епизода

23. недеља
предавање - Српска етнологија пред крај 20 века – 1 део
Период након антропологизације етнологије и њеног превођења у антрополошку разноврсност. Литература: С.Наумовић, Национализација националне науке, у С.Ковач (ур.), Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Београд, 2005. 17-50.

24. недеља
предавање - Српска етнологија пред крај 20 века – 2 део
Период након антропологизације етнологије и њеног превођења у антрополошку разноврсност. Литература: С.Наумовић, Национализација националне науке, у С.Ковач (ур.), Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, Београд, 2005. 17-50.

24. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' –11 епизода

25. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 12 епизода

25. недеља
предавање - Српска антропологија и постмодернизам 1 део
Индивидуализација антропологија и њено превођење у лошу књижевност Литература: И,Ковачевић, ТМ, 19-43

26. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 13 епизода

26. недеља
предавање - Српска антропологија и постмодернизам 2 део
Индивидуализација антропологија и њено превођење у лошу књижевност Литература: И.Ковачевић, ТМ, 19-43

27. недеља
предавање - Српска антропологија против постмодернизма
Антипостмодернистички манифест у контексту српске антропологије Литература: И.Ковачевић, ТМ, 6-17.

27. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 14 епизода

28. недеља
предавање - Оквири српског романтизма – живот и дело Вука Караџића
Видео пројекција ТВ серије ''Вука Караџић'' – 15 епизода

28. недеља
предавање - Закључна разматрања
Општа оцена развоја српске етнологије/антропологије после Другог светског рата Литература: И.Ковачевић, ТМ, 47-61.

29. недеља
- - Крај другог семестра - Припрема за испит
Крај другог семестра – Есеј

29. недеља
- - Крај другог семестра – припрема за испит
У овој недељи се врши припрема за испит

30. недеља
- - Крај другог семестра – Испит
Испит
Литература: Литература се налази у оквиру садржаја предавања.

30. недеља
- - Крај другог семестра – Испит
Испит
↑↑↑