Андрагогија

Курс:
Управљање каријером (мастер)
У оквиру предмета: Управљање каријером
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Настанак и развој професионалне оријентације као организоване друштвене делатности; Теорије професионалног опредељивања; Андрагошка професионална оријентација (појам, циљ, задаци, стратегије); Појам, карактеристике и форме каријере; Развој каријере током читавог живота; Технике управљања каријером; Образовне интервенције у управљању каријером. Практична настава: Технике управљања каријером; Програми активног тражења посла.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о основним теоријским поставкама каријерног вођења и њихово разумевање, као и развијање вештина коришћења неких од техника и програмских пакета из области каријерног вођења.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, презентације, рад у малим групама, радионице, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гузина, М, (1980), Кадровска психологија, Научна књига, Београд, стр. 13-37
Ољача, М, Косановић, М, (1987), Андрагошка професионална оријентација у удруженом раду, Институт за педагогију, Филозофски факултет, Нови Сад
Pejatovic, A, (2001), Continuing Training in the Life Crisis Situation, in: "Continunig Training Today...", National Institute of Education, Centre for VET and Career Guidancе, Sofia, p. 59-63
Arnold, J, and all, (2005), Careers and Career Management, in «Work Psychology, Persons Education Limited, Essex, p. 516-569
OECD, (2004), Career Guidance, A Handbook for Policy Makers.
↑↑↑