Pedagogija

Курс:
Језик и образовање (осн.)
У оквиру предмета: Језик и образовање
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Језик, мисао, култура и стварност. Језик и употреба језика из угла различитих наука и научних перспектива. Говорни и писани језик. Ограничени и разрађени језички кôд. Структура и функције језика у формалном образовању. Језици школе (језик часа, уџбеника, итд.). Појам дискурса и приступи анализи дискурса у образовању. Схватања о природи процеса учења говорног и писаног језика у предшколском и школском детињству. Дечја језичка игра и подстицање језичког стваралаштва. Учење писања и писане активности у школи. Стилови дечјег писања.Разумевање писмености из перспективе Нових студија писмености. Концепцијске оријентације у школском развијању писмености. Практична настава: анализа језика часa, уџбеника, ученичких писаних продуката (литерарних састава).
Циљ изучавања курса: Разумевање функција и структуре језика у образовању и њиховог утицаја на карактеристике образовања и образовне перспективе ученика; упознавање са природом процеса учења језика у детињству; oспособљавање за истраживање језика у образовању.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања са дискусијом, анализа текстова и докумената, мини-истраживања, менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Језик, мисао и стварност
Језик, мисао и стварност – Зашто је важно бавити се проучавањем језика из педагошке перспективе?

2. недеља
предавање - Језик и употреба језика из перспективе различитих научних дисциплина.
Језик и употреба језика из угла различитих наука и научних перспектива (Говорни и писани језик; Ограничени и разрађени језички код)

3. недеља
предавање - Структура и функције језика у формалном образовању
Различити језици школе; Језик уџбеника; Социјална, когнитивна, регулативна и идеолошка функција језика у школи.

4. недеља
предавање - Дискурс и анализа дискурса у формалном образовању
Вишезначност појма дискурса, Приступи анализи дискурса у образовању, Анализа језика часа.

5. недеља
вежбе - Осмишљавање мини-истраживања језика у образовању
Осмишљавање мини-истраживања начина схватања и употребе језика у (формалном) образовању и презентација почетних идеја

6. недеља
- - Рад на одабраном истраживачком проблему

7. недеља
предавање - Учење језика у детињству
Различите перспективе о учењу језика; Универзалности у спонтаном учењу језика; Дечја језичка игра као начин учења језика

8. недеља
вежбе - Приказ и анализа система за подстицање дечјег језичког стваралаштва

9. недеља
вежбе - Процес учења писања у детињству
Писање као психолошки и друштвени процес; Фазе развоја писања током предшколског и школског детињства; Стилови дечјег писања; Писане активности у школи и ученичко власништво над језиком

10. недеља
предавање - Схватања писмености
Нове студије писмености. Концепцијске оријентације у школском развијању писмености.

11. недеља
вежбе - Презентације истраживања студената и дискусија

12. недеља
вежбе - Презентације истраживања студената и дискусија

13. недеља
- - Сумирање садржаја студијског предмета и дискусија о изабраним темама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Марјановић, А. и др. (1990), Дечје језичке игре, ЗУНС, Београд, стр. 29-54.
Митровић, М. (2010), Писменост и образовање: перспектива Нових студија писмености, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, стр. 123-139, 150-159, 168-171.
Плут, Д. (2003), Уџбеник као културно-потпорни систем, ЗУНС: Институт за психологију, Филозофски факултет, Београд стр. 205-208, 227-235.
Штамбак, М. (ред.) (1986), Свако дете може да учи, ЗУНС, Београд, стр. 29-41.
Скутнаб-Кангас, Т. (1991), Билингвизам, ЗУНС, Београд, стр. 9-25, 51-60, 93-99.
Митровић, М. (2008). Неке карактеристике говорног и писаног језика. Педагогија, бр. 2, стр. 183-191.
Бер, В. (2001). Да ли језик утиче на начин мишљења; Шта је дискурс. У: Увод у социјални конструкционизам. Београд: Зептер, стр. 66-98.
Митровић, М. (2015). Моћ анализе језика часа, Настава и васпитање, вол. 64, бр. 3, стр. 421-436.
Кристал, Д. (1996). Кембричка енциклопедија језика. Нолит: Београд, стр. 248-255.
Општа допунска литература
Говор у предшколској установи (1998), ЗУНС, Београд, стр. 13-74.
Марјановић, А. (1990). Дечје језичке игре. ЗУНС: Београд, 93-173.
Бленк, М. (1988), Разговор у разреду: Занемарена тематика теме, Предшколско дете, 3. стр. 133-138.
↑↑↑