Pedagogija

Курс:
Теорије интелектуалног развоја и васпитања (докт.)
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Савремене теорије интелектуалног развоја и васпитања: културолошка теорија, структурална теорија, теорија инструменталног концептуализма. Новија истраживања интелектуалног развоја и њихове педагошке импликације. Интелектуално васпитање и васпитно-образовни процес; стратегије истраживања васпитно-образовног процеса. Школа, интелектуални развој и васпитање; интелектуални развој, настава и учење. Значај мотивације у процесу интелектуалног развоја и васпитања; модели мотивације. Значај образовних постигнућа: новија истраживања образовних постигнућа, знања и способности као исходи васпитно-образовног процеса. Подстицање интелектуалног развоја код деце различитих способности: индивидуализација и диференцијација васпитно-образовног процеса. Интелектуални развој и васпитање даровите деце.
Циљ изучавања курса: Циљ програма је оспособљавање за разумевање и критичко сагледавање различитих теоријских становишта о интелектуалном васпитању и о односу интелектуалног развоја и васпитања.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбања, семинарски радови, менторски истраживачки рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Crain, W.C. (1980): Theories of development: concepts and applications. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Давыдов, В.В. (1986): Проблемы развивающего обучения. Москва: "Педагогика".
Ђорђевић, Б. (2005): Даровитост и креативност деце и младих. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
Ђорђевић, Ј. (1997): Настава и учење у савременој школи. Београд: Учитељски факултет.
Иљенков, Е.В. (1975): О идолима и идеалима. Загреб: Школска књига.
Ивић, И. (1992): Теорије менталног развоја и проблем исхода образовања, Психологија, бр. 3-4, 7-35.
Kelly, A. & A. Washtell (1996): Developmental education in Russia, Early Child Development and Care, Vol. 124, 81-89.
Kohlberg, L. & R. Mayer (1972): Development as the aim of education, Harvard Educational Review, Vol. 42, No. 4, 449-496.
Лангер, Џ. (1981): Теорије психичког развоја. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
↑↑↑