Pedagogija

Курс:
Компјутерски програми за обраду података (осн.)
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Област примене компјутерских програма за обраду података у образовању. Значај компјутерске обраде података. Значај база података у области образовања. Kритеријуми за формирање и елементи базе података. Модели претраживања и повезивања база података. MS Office Access, програм за базе података (основне могућности). MS Office Excel, програм за обраду података. Поступци анализе и графичког приказивања података у Excel програму. SPSS, програм за обраду података. Поступци анализе и графичког приказивања података у SPSS програму. Обрада података у long-scale педагошким истраживањима. Базе података у TIMSS истраживању (WinW3S, WinDEM). Модели и поступци анализе података у long-scale истраживањима. Други програми за компјутерску обраду података. Практична настава Базе података и њихово формирање и функционисање (примери). Практичне вежбе у MS Office Excel програму и SPSS програму. Карактеристике база података у long-scale педагошким истраживањима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са значајем компјутерске обраде података; упознавање са основним карактеристикама програма за компјутерску обраду података и формирање база података; оспособљавање за примену стечених знања у пракси.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Статистика у истраживању образовања (I семестар).
Облици наставе: Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; индивидуалне и групне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Antonijević, R. (2007), Usage of computers and calculators and students’ achievement: Results from TIMSS 2003; in D. Soleša (ed.): The Fourth International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education: Proceedings (253-263). Sombor: Faculty of Education.
IEA DPC (2006): WinW3S - Within School Sampling Software for the TIMSS 2007 Data Collection (Northern Hemisphere): Manual. Hamburg: IEA DPC.
IEA DPC (2006): TIMSS 2007 Win Data Entry Manager - Manual. Hamburg: IEA DPC.
Илијев, С. (2005): Развој базе података за евиденцију о стручном усавршавању наставника, у М. Даниловић и С. Попов (прир.): Технологија, информатика и образовање 3 (507-519). Нови Сад: Природно-математички факултет.
Малетин, С. (2005): Настава Microsoft Access-а од једноставности до комплексности, у М. Даниловић и С. Попов (прир.): Технологија, информатика и образовање 4 (521-527). Нови Сад: Природно-математички факултет.
Blattner, P., L. Urlich, K. Cook & T. Dysk (2000): Vodič kroz Microsoft Excel 2000. Beograd: Computer Equipment and Trade.
Norusis, M. et al. (1993): SPSS for Windows, Base System: User’s Guide, Release 6.0. Chicago: SPSS Inc.
Martin, M.O. (ed.) (2005): TIMSS 2003 user guide for international database. Chestnut Hill, MA: Boston College.
↑↑↑