Filozofija

Филозофска становишта
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
др Андреј Јандрићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Садржај предмета: Тематски посматрано, курс треба да студенте упути у известан број најважнијих становишта у филозофији 20. века, која су, од случаја до случаја, обликована или унутар једног или унутар различитих филозофских праваца. Ова становишта су, по правилу, дефинисана с обзиром на један или више сродних филозофских проблема. То значи да ће се ови проблеми обрађивати унутар курса, али ће акценат бити на начину формулисања и врсти одговора унутар тематски изабраног становишта. У неким случајевима, становишта ће бити дефинисана као супротни парови, што ће омогућити равноправни баланс pro et contra аргумената. У намери да покријемо више праваца и да студентима омогућимо што дубљи увид у одговарајућа становишта, одлучили смо да предавања држе, већ зависно од правца унутар којег је становиште дефинисано, два наставника: проф. др Милош Арсенијевић и доцент др Миланко Говедарица.
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је да студенти, после четворогодишњег историјског прегледа филозофских праваца, проблема и становишта, стекну продубљено знање, како о изабраним становиштима филозофије 20. века, тако и о разлозима који су водили њиховом формирању и методама њихове одбране. Поред знања, студенти треба да стекну и умеће које ће им омогућоти да и сами обликују и бране властита становишта.
Предуслови за полагање: Два су предуслова за похађање курса: 1. Завршене четворогодишње студије филозофије с просечном оценом 8 или више од 8. 2. Могућност читања стручне литературе на бар једном страном језику. (Литература ће у том смислу моћи да се прилагоди студенту.)
Облици наставе: Главни облик наставе ће представљати предавања проф. Арсенијевића и доцента Говедарице (2+2 часа недељно). На индивидуалним консултацијама или групним вежбањима студенти ће моћи да и сами бране поједина становишта. То ће морати да учине и у једном семинарском раду, који ће бранити пре испита или на самом усменом испиту.
Обавезе студената: Студенти су, у начелу, обавезни да похађају наставу, долазе на групна вежбања или индивидуалне консултације и напишу један семинарски рад у договору с једним од наставника.
Постојећи курсеви:
↑↑↑