Filozofija

Курс:
Одабране теме из средњовековне филозофије (докт.)
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 20.00
План курса:

1. недеља
предавање - OPŠTI PREGLED PROBLEMA I NJEGOVIH REŠENJA
—određenje teme kursa —relevantnost problema za sholastičku i ranu modernu filozofiju —Tomina i tomistička razlika —Suarezova razumska razlika —izvori (Aristotel, Boetije, Avicena). —pojmovi suštine (essentia), stvari (res), bića (ens), bivstvovanja (esse) i egzistencije (existentia)

2. недеља
предавање - AKVINSKI, O BIĆU I SUŠTINI 1, 2 I 3
—dvostruka pozicija esse: njegov „akcidentalni“ i esencijalni karakter —dve operacije razuma – prosto obuhvatanje za spoznaju suštine i suđenje za spoznaju egzistencije: zašto je sadržaj pojma esse uvek neki drugi pojam —precizirajuća i neprecizirajuća apstrakcija —rod, vrsta i individuum: njihovo određenje pomoću dve vrste apstrakcije —argument za „realnu“ razliku na osnovu roda —odnos suštine i egzistencije u materijalnim stvarima —princip individu

3. недеља
предавање - O BIĆU I SUŠTINI 4, SUMA TEOLOGIJE I 3, 5; SUMA PROTIV PAGANA
—suština i egzistencija u prostim prirodama, ljudskoj duši i odvojenim inteligencijama (anđelima) —odbacivanje hilemorfizma u duhovnim supstancijama —suština/forma kao potencija: forma dat esse —argument intellectus essentiae za „realnu“ razliku

4. недеља
предавање - AKVINSKI, O BIĆU I SUŠTINI 4, SUMA PROTIV PAGANA I 22
—esse kao priroda: „akt svih akata i savršenstvo svih savršenstava“ —identitet suštine i egzistencije u Bogu i argument za „realnu“ razliku na osnovu toga —spoznaja egzistencije Boga kao uslov za spoznaju „realne“ razlike? —razlozi za odbacivanje vrednosti ontološkog dokaza

5. недеља
предавање - IZLAGANJE BOETIJEVOG DELA O SEDMICAMA, RASPRAVLJENA PITANJA O ISTINI
—pojam učestvovanja u esse; imati esse i biti esse —pojmovi esse commune i esse per se subsistens —argument na osnovu učešća u esse; četvrti argument za egzistenciju Boga —analogni pojam bića

6. недеља
предавање - AKVINSKI, REZIME: SUMA PROTIV PAGANA II 52–54
—krajnji metafizički temelj „realne“ razlike: podražavanje božanske suštine i podražavanje božanskih ideja —pet argumenata za „realnu“ razliku iz Sume —još jednom o „akcidentalnom“ i esencijalnom karakteru esse

7. недеља
предавање - OD TOME DO SUAREZA, PRVI DEO
—nedovoljnost aristotelovskog tumačenja: Siger iz Brabanta kao kritičar Akvinca —pretumačenje Tomine razlike u realnu: Egidije Rimski —Henrik iz Genta: intencionalna razlika i pojmovi esse essentiae i esse existentiae

8. недеља
предавање - OD TOME DO SUAREZA, DRUGI DEO
—Skotova formalna i modalna razlika —štastveni pojam bića —uticaj skotizma na kasnu sholastiku: klasični tomisti i jezuitska interpretacija problema —menjanje konteksta problema: božanske ideje, večne istine i stvaranje —tomisti u novom kontekstu: Kapreol, kardinal Kajetan, Banjez

9. недеља
предавање - SUAREZ, UVOD
—ens kao particip i ens kao imenica, uloga precizirajuće i neprecizirajuće apstrakcije —objektivni i formalni koncept bića —pojam stvarne suštine (essentia realis) i razlikovanje od bića razuma —logička univoknost i metafizička analognost pojma bića

10. недеља
предавање - SUAREZ, XXXI METAFIZIČKA RASPRAVA
—Suarez o prethodnicima u vezi s odnosom suštine i egzistencije —zahtevane osobine rešenja: njegovo razumevanje pojma razumske razlike —kontekst problema: status stvorenih bića u božanskom duhu pre akta stvaranja —esse cognitum kod Tome: božanske ideje kao modusi podražavanja —esse deminutum kod Skota —Suarezovo esse objectivum —božanske ideje kao formalni koncepti; razlika od ljudskih koncepata —pojmovi spoljašnje i unutrašnje oznake

11. недеља
предавање - SUAREZ, XXXI METAFIZIČKA RASPRAVA
—odnos suštine prema božanskoj volji i prema razumu: pojmovi potentia logica, non repugnantia, potentia objectiva i esse potentiale objectivum —Suarezovo razumevanje pojmova esse essentiae i esse existentiae i razlika u odnosu na Henrika iz Genta —uzročnost, egzemplarna i delotvorna —uzrokovanost suštine delotvornom uzročnošću —possibile logicum uzrokovano? —posledice: večne istine kod Tome i kod Suareza

12. недеља
предавање - ISTORIJSKOFILOZOFSKI REZULTATI
—Tomin „egzistencijalizam“ (zavisnost suštine od esse) i Suarezov „esencijalizam“ (esse kao egzistencijalna savršenost suštine) —nestanak problema —uticaj na ranu modernu filozofiju: Dekart (teorija ideja, stvaranje večnih istina) Lajbnic (kompletni pojam) —relevantnost problema za savremenu filozofiju
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Toma Akvinski (1968) On Being and Essence, Translated with an Introduction and Notes by Armand Maurer, C.S.B. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
Toma Akvinski (1990a), O biću i biti, u T. Akvinski, Izbor iz djela, tom I, prevod Veljko Gortan, Josip Barbarić. Zagreb: Naprijed, str. 3–28. (preporučen prevod)
Toma Akvinski (1993), Suma protiv pogana I 13, 22, 26, II 52–54. Prevod o. Avgustin Pavlović. Zagreb: Kršćanska sadašnjost (dvojezično izdanje, delovi).
Toma Akvinski (1996c), O sedmicama, u T. Akvinski Opuscula philosophica, svezak drugi. Prevod o. Avgustin Pavlović. Zagreb: Demetra 1996, str. 335–409. (dvojezično izdanje)
Toma Akvinski (2001), Raspravljena pitanja o istini, pitanje I, u Pariške rasprave Tome Akvinskoga, prev. o. Augustin Pavlović, Zagreb: Demetra, str. 236–246.
Suárez, Francis (1983), On the Essence of Finite Being As Such, On the Existence of That Essence And Their Distinction, Metaphysical Disputation XXXI. Translated from the Latin With an Introduction by Norman J. Wells. Milwaukee: Marquette University
Caster, Kevin J. (1996) „The Distinction between Being and Essence According to Boethius, Avicenna, and William of Auvergne“, The Modern Schoolman 73: 309–332.
Clarke, Norris W. S.J. (1952a) „The meaning of Participation in St. Thomas“, Proceedings of American Catholic Philosophical Association 26: 147–157.
Clarke, Norris W. S.J. (1952b) „The Limitation of Act by Potency: Aristotelianism or Neoplatonism“, The New Scholasticism 26: 167–194.
Clarke, Norris W. S.J. (1974) „What Cannot Be Said in St. Thomas’ Essence-Existence Doctrine“, The New Scholasticism 48: 19–39.
Doyle, John P. (1967) „Suarez on the Reality of the Possibles”, The Modern Schoolman 45: 29–48.
Doyle, John P. (1972) „Heidegger and Scholastic Metaphysics”, The Modern Schoolman 49: 3–22.
Doolan, Gregory T. (2008) Aquinas on the Divine Ideas as Exemplar Causes, Washington D.C., the Catholic University of America Press, pogl. 6: „Participation and the Divine Exemplars“.
Fabro, Cornelio (1974) „The Intensive Hermeneutics of Thomistic Philosophy: The Notion of Participation“, The Review of Metaphysics 27: 449–491.
Fabro, Cornelio (2002) „Participation“, New Catholic Encyclopedia, tom 10, Washington, D.C, The Catholic University of America Press, str. 935–940.
Gilson, Etienne (2002) Thomism. The Philosophy of Thomas Aquinas, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies (neka poglavlja)
Gilson, Etienne (1952) Being and Some Philosophers, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies. (neka poglavlja)
Hoeres, Walter (1965) „Francis Suarez And the Teaching of John Duns Scotus on Univocatio Entis”, u John K. Ryan, Bernardine M. Bonansea (eds.), John Duns Scotus 1265–1965, Washington D.C., str. 263–290.
Houser R.E. (2007), „The Real Distinction and the Principles of Metapysics: Avicenna and Aquinas“, u R.E. Houser (ed.), Laudemus viros gloriosos. Essays in Honor of Armand Maurer, CSB, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 2007, str. 7
John, Sister Helen James (1962) „Participation Revisited“, The Modern Schoolman 39: 154-165.
Kendzierski, Lottie H. (1964) „Translator’s Introduction”, u Cajetan Commentary On Being And Essence (In De Ente et Essentia d. Thomas Aquinatis). Milwaukee: Marquette University Press, str. 1–39.
Knasas, John (1986) „Thomistic Existentialism and the Silence of the quinque viae”, The Modern Schoolman 63: 3–17.
Llamzon, Benjamin Sembrano (1964) “The Specification of Esse: A Study in Bañez”, The Modern Schoolman 41: 123–143.
Milidrag, Predrag (2006) Samosvest i moć: Dekartov Bog kao causa sui. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Okean, Beograd, str. 48–61.
Milidrag, Predrag (2010) „Poput slika stvari“: Temelji Dekartove metafizičke teorije ideja. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP Filip Višnjić, Beograd str. 225–242, 252–269.
Murray Michael V., S.J. (1953) „Preface“, u Giles of Rome Theorems on Existence and Essence (Theoremata de esse et essentia), Milwaukee: Marquette University Press, str. 1–23.
Nijenhius, John (1994) ”’Ens’ Described as ‘Being or Existent’”, American Catholic Philosophical Quarterly 68: 1–14.
O’Brien, Andrew Joseph S.J., (1964) „Duns Scotus’ Teaching on the Distinction Between Essence and Existence“, The New Scholasticism 38: 61–77.
Owens, Joseph (1946) „An Aristotelian Text Related to the Distinction of Being and Essence“, Proceedings of American Catholic Philosophical Association 21: 165–172.
Owens, Joseph (1957) „The number of terms in the Suárezian discussion on essence and being“, The Modern Schoolman 34: 147–191.
Owens, Joseph (1973) St. Thomas and the Future of Metaphysics. The Aquinas Lecture, 1957, Milwaukee, Marquette University Press.
Owens, Joseph (1980a) „The Accidental and Essential Character of Being in the Doctrine of St. Thomas Aquinas“, u St. Thomas Aquinas on the Existence of God. Collected Papers of Joseph Owens, C. Ss. R., ed. John R. Catan, Albany: State University of N
Owens, Joseph (1980b) „Diversity and Community of Being in St. Thomas Aquinas“, u St. Thomas Aquinas on the Existence of God. Collected Papers of Joseph Owens, C. Ss. R., ed. John R. Catan, Albany: State University of New York Press, str. 97–131.
Owens, Joseph (1980c) „Aquinas on Knowing Existence“, u St. Thomas Aquinas on the Existence of God. Collected Papers of Joseph Owens, C. Ss. R., ed. John R. Catan, Albany: State University of New York Press, , str. 20–33.
Owens, Joseph Reportatio: The Essential and Accidental Character of Being in St. Thomas Aquinas, and the Historical Controversy Surrounding the Problem of the Real Distinction, Edited by John R. Catan.
Owens, Joseph (1993) „Aristotle and Aquinas“, u Norman Kretzman, Eleanore Stump (eds.) The Cambridge Companion to Aquinas, Cambridge: Cambridge University Press, str. 38–59.
Patt, Walter (1988) „Aquinas’s Real Distinction and Some Interpretations”, American Catholic Philosophical Quarterly 62: 1–29.
Phelan, Gerald B. (1957) „The Being of Creatures“, Proceedings of American Catholic Philosophical Association 31: 118–125.
Reilly, John P. (1967) „Cajetan: Essentialist or Existentialist?“, The New Scholasticism 41: 191–222.
Reichmann, James B. S.J. (1974) „Immanently Transcendent and Subsistent Esse: A Comparison“, The Thomist 38: 332–369.
Seigfried, Hans (1972), „Kant’s Thesis about Being Anticipated by Suarez?“, u Lewis White Beck (ed.) Proceedings of the Third International Kant Congress, Dordrecht: Reidel, str. 510–520.
Sweeney, Leo S.J., (1963) „Existence/Essence in Thomas Aquinas’s Early Writings“, Proceedings of American Catholic Philosophical Association 37: 97–131.
Teske, Roland S.J. (2007) „Some Aspects of Henry of Ghent’s Debt to Avicenna’s Metaphysics“, The Modern Schoolman 85: 51–70.
Wells, Norman (1960) „Capreolus on Essence and Existence“, The Modern Schoolman 38: 1–24
Wells, Norman (1962) „Suarez, Historian and Critic of the Modal Distinction Between Essential Being and Existential Being”, The New Scholasticism 36: 419–444.
Wells, Norman „On Last Looking into Cajetan’s Metaphysics: A Rejoinder“, The New Scholasticism 42 (1968): 112–117.
Wilhelmsen, Frederick D. (1970) „The Triplex Via and the Transcendence of Esse“, The New Scholasticism 44: 223–235.
Wippel, John F. (1982) „Essence and Existence“, u Kretzman Norman, Kenny Anthony, Pinborg Ian (eds.) The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, str. 385–410.
Wippel, John F. (1984) „Essence and Existence in the De Ente, Ch. 4“, u Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, Washington D.C.: The Catholic University of America Press, str. 107–120.
Wippel, John F. (1987) „Thomas Aquinas and Participation”, u Wippel (ed.), Studies in Medieval Philosophy, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, str. 117–157.
Wippel, John F. (2005) „Thomas Aquinas and Siger of Brabant on Being and the Science of Being as Being“, The Modern Schoolman 82: 68–93.
Wippel, John F. (2007) „Essence and Existence in Other Writings“, u Metaphysical Themes in Thomas Aquinas II, Washington D.C.: The Catholic University of America Press, str. 31–64.
Општа допунска литература
Annice, Sister M., C.S.C. (1952) „Historical Sketch of the Theory of Participation“, The New Scholasticism 26: 49–79.
Aquinas, St. Thomas (1996) O odijeljenim bivstvima, u T. Akvinski Opuscula Philosophica, svezak prvi. Prevod o. Avgustin Pavlović. Zagreb: Demetra, str. 145–337. (dvojezično izdanje)
Barth, Timotheus A. (1965) „Being, Univocity, and Analogy According to Duns Scotus”, u Ryan John K, Bonansea Bernardine M. (eds.), John Duns Scotus 1265–1965, Washington D.C.: 210–262.
Bettoni, Efrem O.F.M. (1961) Duns Scotus: The Basic Principles Of His Philosophy. Washington: The Catholic University Of America Press, 1961.
Bigger, Charles P. (1988) „St. Thomas on Essence and Participation”, American Caholic Philosophical Quarterly 62: 319–348
Bobik, Joseph (1987) “Aquinas’s Fourth Way and the Approximating Relation”, The Thomist 51: 17–36.
Brock, Stephen L. (2006) „On Whether Aquinas's Ipsum Esse is ’Platonism’“, The Review of Metaphysics 60: 269–303.
Carlo, William E. (1962) „The Role of Essence in Existential Metaphysics: A Reappraisal“, International Philosophical Quarterly 2: 557–590.
Clarke, Norris W. S.J. (1954) „The Platonic Heritage of Thomism”, The Review of Metaphysics 8: 105–124.
Colledge, Richard (2008) „On Ex(s)istere: Revisiting the ’to Be’–’to Exist’ Debate“, Proceedings of American Catholic Philosophical Association 82: 263–274.
Cronin, Timothy (1966) Objective Being in Descartes and Suarez, Roma: Gregorian University Press.
Cunningham, Francis A., S. J. (1988) Essence and Existence in Thomism: A Mental vs. The ”Real Distinction”, Lanham: University Press of America.
Dewan Lawrence (1967) The Doctrine of Being in John Capreolus: The Contribution to the History of the Notion of Esse, Ph.D. Dissertation, University of Toronto Canada.
Dewan Lawrence (2006) Form and Being. Studies in Thomistic Metaphysics, Washington, D.C., The Catholic University of America Press.
Doyle, John (1969a) „Suarez on the Analogy of Being I”, The Modern Schoolman 46: 31–61.
Doyle, John (1969b) „Suarez on the Analogy of Being II”, The Modern Schoolman 46: 37–55.
Elders, Leo (1993) The Metaphysics of Being of St. Thomas Aquinas, Leiden: E. J. Brill.
Fabro, Cornelio (1970) „Platonism, Neo-Platonism and Thomism: Convergencies and Divergencies“, The New Scholasticism 44: 69–100.
Fabro, Cornelio (2002) „Existence“, New Catholic Encyclopedia, tom 5, Washington, D.C, The Catholic University of America Press, str. 531–537.
Gilson, Etienne (2011) Bitak i bit, Zagreb, Demetra.
Grajewski, Maurice J. O.F.M. (1945) „The Formal Distinction of Duns Scotus“, Proceedings of The American Catholic Philosophical Association 20: 145–156.
Heider, Daniel (2007) „Is Suárez’s Concept of Being Analogical or Univocal?“, American Catholic Philosophical Quarterly 81: 21–41.
Heiser, John H., (1993) „Plotinus and Aquinas on Esse Commune“, The Modern Schoolman 70: 17–45.
James John, Sister Helen (1962) „Participation Revisited“, The Modern Schoolman 39: 154–165.
John, Sister Helen James (1962) „The Emergence of the Act of Existing in Recent Thomism”, International Philosophical Quarterly 2: 595-620.
Jordan, Mark (1980) „The Grammar of Esse: Re-reading Thomas on Transcendentals”, The Thomist 44: 1–27.
Knasas, John (2003) Being and Some Twentieth-Century Thomists, New York, Fordham University Press.
Kopaczynski, Germain (1986) „A Real Distinction in St. Thomas Aquinas? 20th Century Opponents and the Linguistic Turn“, Philosophy Research Archives 9: 127–140.
Kronen, John D. (1991) „Essentialism old and new: Suarez and Brody“’, The Modern Schoolman 68: 81–87.
LaZella, Andrew Thomas (2010) Thomas Aquinas, The Real Distinction Between Esse and Essence, and Overcoming the Conceptual Imperialism of Metaphysics, Ph.D. dissertation, DePaul University.
Maurer Armand (1990) „St. Thomas and Eternal Truths“, u Being and Knowing, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, str. 43–59.
McInerny, Ralph (1986) „Being and Predication“, u Being and Predication, Washington D.C.: Catholic University of America Press, str. 173–228.
McInerny, Ralph (1990), Boethius and Aquinas, Washington, D.C., The Catholis University of America Press.
Miller, Barry (1979) „’Exists’ and Other Predicates“, American Catholic Philosophical Quarterly 53: 475–479.
Miller, Barry (1986) „’Exists’ and Existence“, The Review of Metaphysics 40: 237–270.
Morewedge, Parviz „Philosophical (1972) „Analysis and Ibn Sīnā’s ’Essence-Existence’”, Journal of the American Oriental Society 92: 425–435.
Nijenhius, John (1986) „’To Be’ or ‘To Exist’: That is the Question”, The Thomist 50: 353–93.
Nijenhius, John (1995) „Existence vs. Being: An All-important Matter of Terminology“, American Catholic Philosophical Quarterly 69: 89–95.
Noreña, Carlos G. (1984) ”Suárez on Metaphysics”, Revista de estudios hispánicos 18: 19–32.
O’Shaughnessy, Thomas, S.J. (1959) „St. Thomas’s Changing Estimate of Avicenna’s teaching on Existence as an Accident“, The Modern Schoolman 36: 245–260.
Owens, Joseph (1954) „Note on the Approach to Thomistic Metaphysics“, The New Scholasticism 28: 454–476.
Owens, Joseph (1955) „The causal proposition – principle or conclusion?“ I, The Modern Schoolman 32: 159–171.
Owens, Joseph (1955) „The causal proposition – principle or conclusion?“ II, The Modern Schoolman 32: 257–270.
Owens, Joseph (1955) „The causal proposition – principle or conclusion?“ III, The Modern Schoolman 32: 323–339.
Owens, Joseph (1963a) „Concept and Thing in St. Thomas“, The New Scholasticism 37: 220–224.
Owens, Joseph (1963b) An Elementary Christian Metaphysics, Torronto, Bruce Publishing.
Owens, Joseph (1979) „Existence as Predicated”, American Caholic Philosophical Quarterly 53: 480–5.
Owens, Joseph (1981) „Stages and Distinction in De Ente: A Rejoinder”, The Thomist 45: 99–123
Owens, Joseph (1984) „Being and Natures in Aquinas“, The Modern Schoolman 61: 157–168.
Owens, Joseph (1985) An Interpretation of Existence, Houston, Texas: Center for Thomistic Studies.
Pannier Russell, Thomas D. Sullivan (1995) „Being, Existence, and the Future of Thomistic Studies: A Reply to Professor Nijenhuis“, American Catholic Philosophical Quarterly 69: 83–88.
Pereira, José (2007) Suarez Between Scholasticism and Modernity, Milwaukee, Marquette University Press.
Phelan, Gerald B. (1941) St. Thomas and Analogy, Aquinas Lecture 1941, Milwaukee: Marquette University Press.
Prentice, Robert P. (1970) The Basic Quidditative Metaphysics of Duns Scotus as Seen In His De Primo Principio, Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani 16. Roma: Ed. Antonianum.
Te Velde, Rudi A (1995), Participation and Substantiality in Thomas Aquinas, Leiden, E.J. Brill.
Tonner, Philip (2007) „Duns Scotus’ Concept of the Univocity of Being“, Pli 18: 129–146.
Wells, Norman (1955) Distinction of Essence and Existence in the Philosophy of Francis Suarez, Ph.D. Dissertation, University of Toronto, Canada.
Wells, Norman (1966) „Existence: History and Problematic”, Monist 50: 34–43.
Wells, Norman (1981a) „Suárez on the eternal truths (Part I)“, The Modern Schoolman 58: 73–106.
Wells, Norman (1981b) „Suárez on the eternal truths (Part II)“, The Modern Schoolman 58: 159–174.
Wells, Norman (1994) „Javelli and Suarez on the Eternal Truths”, The Modern Schoolman 72: 13–35.
Wilhelmsen, Frederick D. (1976) „Existence and Esse”, The New Scholasticism 50: 20–46.
Wingell, Albert E. (1961) „Vivere Viventibvs est Esse in Aristotle and st. Thomas“, The Modern Schoolman 38: 85–120.
Wippel, John F. (1979) „Aquinas’s Route To the Real Distinction: A Note on De ente et essentia”, The Thomist 43: 279–295.
Wippel, John F. (1981) „The Reality of Nonexisting Possibles According to Thomas Aquinas, Henry of Ghent, and Godfrey of Fontaines”, The Review of Metaphysics 34: 729–758.
Wippel, John F. (1984a) „A Reply to Fr. Owens“, u u Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, Washington D.C.: The Catholic University of America Press, str. 107–120.
Wippel, John F. (1984b) „The Latin Avicenna as a Source fot Thomas Aqunas’s Metaphysics“, u Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, Washington D.C.: The Catholic University of America Press, str. 133–162.
Wippel, John F. (1993) „Metaphyiscs“, u Norman Kretzman, Eleanore Stump (eds.) The Cambridge Companion to Aquinas, Cambridge: Cambridge University Press, str. 85–127.
Wippel, John F. (2000) „Thomas Aquinas on Creatures as Causes of Esse”, International Philosophical Quarterly 40: 197–213.
Wolter, Allan O. F. M. (1946) The Transcendentals and Their Function in the Metaphysics of Duns Scotus, New York: The Franciscan Institute.
↑↑↑