Etnologija i antropologija

Увод у етнологију и антропологију
Предавачи: др Гордана Горуновићванредни професор
др Ивана Гачановићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 9.00
Начин полагања: Писмени после 1. и усмени после 2. семестра
Садржај предмета: Курс пружа преглед историјског развоја основних антрополошких и етнолошких идеја и појмова који су настали у оквиру главних етнолошких / антрополошких теорија и праваца, са нагласком на период од средине 19. до средине 20. века. Развој антрополошке мисли и идеја посматра се кроз тумачење концепата, појмова и перспектива у истраживању и њихово теоријско повезивање.
Циљ изучавања предмета: Циљ је да се студенти упознају и схвате значење основних и важних антрополошких концепата и појмова, међусобну повезаност базичних идеја и теорија у антропологији кроз историјску перспективу развоја науке.
Облици наставе: Настава се изводи у облику предавања - 2 часа недељно и вежби - 2 часа недељно.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама. Од студената се очекује редовно читање литературе. Да би курс био успешан, потребно је активно учешће студента на вежбама и дискусијама, једнако као што и предавач улаже напор да пренесе и објасни градиво студентима.
Постојећи курсеви:
↑↑↑