Etnologija i antropologija

Курс:
Увод у етнологију и антропологију
Предавачи: др Гордана Горуновићванредни професор
др Ивана Гачановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Курс пружа преглед историјског развоја основних антрополошких и етнолошких идеја и појмова који су настали у оквиру главних етнолошких / антрополошких праваца. Развој антрополошке мисли и идеја посматра се кроз тумачење концепата, појмова и перспектива у истраживању и њихово теоријско повезивање.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се студенти упознају и схвате значење основних и важних антрополошких концепата и појмова, међусобну повезаност базичних идеја и теорија у антропологији кроз историјску перспективу развоја науке.
Облици наставе: Настава се изводи у облику предавања – 4 часа недељно. Студенти су обавезни да присуствују предавањима.
Обавезе студената: А. Писмени тест после I семестра: тест обухвата градиво пређено у I семестру у оквиру предавања, дискусија и задате литературе. Писмени тест, који је услов за излазак на усмени испит, полаже се у редовним испитним роковима. Вредност писменог теста: 1 - 40 поена. Б. Мањи есеј на дискусиону тему: Студентима ће бити понуђене дискусионе теме које ће обрадити у облику есеја. Студенти се опционално пријављују за теме и припремају на основу дате литературе. Студент писмено спрема есеј на 2-5 куцане стране или 3000- 6000 карактера, формата А4, фонт Times New Roman, потписан од стране студента и предаје га наставнику, а потом учествује у дискусији на задату тему. У есеју се оцењује: јасноћа у представљању проблема, способност да се уочи суштина појма или концепта који је предмет обраде; умешност да се сажето и добрим стилом напише есеј. Позитивно ће се вредновати способност студента да у есеју и усменој дискусији да свој критички осврт или коментар на антрополошки проблем или концепт који обрађује. Студенти су обавезни да рад предају у договореном року. Вредност есеја : 1 – 10 поена. В. Усмени испит на крају II семестра: Испит се полаже усмено у редовним испитним роковима. испит обухвата градиво пређено у II семестру на предавањима, дискусијама и из задате литературе. Вредност усменог испита:1- 50 поена. Испуњавање обавеза под (А) и (Б) и добијање најмање 2 поена, тј. по 1 поен за сваку обавезу, представља предуслов за излазак на завршни усмени испит (В).
Начин оцењивања рада и резултата: СТРУКТУРА ОЦЕНЕ: А. Писмени тест: 1 – 40 поена Б. Мањи есеј: 1 – 10 поена В. Усмени испит: 1 - 50 поена
План курса:

1. недеља
предавање - Сусрет са Другим
Уводно предавање: Сусрет са Другим - предмет и дефиниција антропологије- етнологије - етнографије.Појам " Други", како га схватамо?
Литература: U. Fabijeti, R. Maligeti, V. Matera, Uvod u antropologiju, Beograd, 2002 (у даљем тексту F.M.M., Uvod) 11-25; 109 - 116. Никола Павковић, Антропологија / етнологија – наука о другима

1. недеља
предавање - Прве визије антропологије
Прве визије антропологије I део: путовања и путописи,од егзотизма ка хуманизму; мит о добром дивљаку,
Литература: Žan Poarije, Istorija etnologije, Beograd, 1999, (у даљем тексту само Poarije, Istorija etnologije), 7-20; Herman Bauzinger, Etnologija, Beograd, 2002, "Путеви просветитељства" 16-29; "Романтизам" 29- 42.

2. недеља
предавање - Традиционално друштво
повлашћен предмет проучавања антропллогије. Карактеристике "архаичног" или "примитивног" друштва. Проучавање сељаштва у Европи као носиоца традиционалног начина живота - "други" међу нама?Појмови "архаичан" и "прмитиван"; Да ли су и зашто "примитивна" друштва – друштва "благостања"?
Литература: Павковић Јоана и Никола, Појмови "архаичан" и "примитиван" у етнологији, GEM 30, 1967, 165-169; Maršal Salins, Prvobitno društvo blagostanja, Anarhija - Blok 45, 2002, 33-48, 63-73

2. недеља
предавање - Шта је посао антроплога?
Специфичност етнографског теренског рада. Антрополог – научник, практичар, писац, преводилац?Специфичност посла антрополога: између науке и књижевности; Теренски рад – како га схватамо?
Литература: Ј. Monaghan & P. Just, Socijalna i kulturna antropologija, Sarajevo, 2003, Poglavlje 1, 13-33 F.M.M., Uvod, 78-87; F.M.M., Uvod, 117-137

3. недеља
предавање - Концепти о култури 1.
дефиниције културе; културни релативизам. емски/етски приступ; дијахронијска/синхронијска перспектива; идеацијски / феноменолошки ниво;
Литература: Monaghan & Just, Socijalna i kulturna antropologija, Poglavlje 2, 34-52

3. недеља
предавање - Рекапитулација градива о дефиниицији и предмету антропологије
Дискусија по темама урађеним у есејима

4. недеља
предавање - Концепти о култури 2.
рационална/чувствена основа културе; утилитарна и практична основа културе; култура као sui generis појава; надорганска и надсоцијална природа културе;
Литература: Monaghan & Just, Socijalna i kulturna antropologija, Poglavlje 2, 34-52

4. недеља
предавање - Концепти о култури 3.
културни обрасци и конфигурације; јавна и скривена култура; вредносна култура; виша или елитна култура / масовна култутра; народна култура."Права" култура – шта је то? Култура појединца и култура заједнице; Масовна или планетарна култура
Литература: Edvard Sapir, Ogledi iz kulturne antropologije, Beograd, 1974, "Kultura – Prava i patvorena", 64 – 95 Edgar Moren, Duh vremena, 1, Beograd, 1979, "Planetarna kultura", 193-201

5. недеља
предавање - Однос културе и цивилизације.
три типа односа: синонимни однос, цивилизација као виши ступањ културе и цивилизација као "смрт" културе; етничка периодизација; Морганово и Тајлорово схватање односа културе и цивилизације; Морганова етничка периодизација друштва. Цивилизација као феномен "дугог трајања" (Бродел);
Литература: Luis Morgan, Drevno društvo, Bgd. 1981, 33-45; Фернан Бродел; Списи о историји, Бгд. 1992, 305- 358.

5. недеља
предавање - Рекапитулација концепата о култури
Дискусија на теме обрађене у есејима

6. недеља
предавање - Рекапитулација концепата о култури
Дискусија на теме обрађене у есејима

6. недеља
предавање - Културни еволуционизам:
најзначајнији представник еволуционизма; интелектуализам и позитивизам Тајлора; прва дефиниција културе. Примитивно друштво, једнолинијски развој културе, универзализам, елементарне људске идеје, дијахронијски приступ Теорија о сурвивалима, теорија о дуалној егзогамији.
Литература: Jerry Moore, Uvod u antropologiju: teorije i teoretičari kulture, Zagreb, 2002 (Tajlor) 21-34 (у даљем тексту само Moore, Uvod u antropologiju)

7. недеља
предавање - Културни еволуционизам:Морган
најзначајнији амерички еволуциониста; преглед базичних Морганових идеја.Род као основна друштвена заједница; гентилна друштва, порекло брака и породице, класификаторно и дескриптивно сродство; брак укрштених сродника; питање својине.
Литература: Moore, Uvod u antropologiju (Morgan) 37-51 N.Pavković, Pogovor za Drevno društvo, 475-489;

7. недеља
предавање - Утемељење правне етнологије и антропологије сродства. Мит о матријархату
Макленан, Мејн. егзогамија/ендогамија; заједнице по крви и заједнице по тлу; матријархална и патријархална теорија. Матријархат као мит еволуциониста.
Литература: Poarije, Istorija etnologije, 50-57 Uve Vezel, Mit o matrijarhatu, Bgd. 1983, поглавља I- 7-18, II – 19-26, V-37-40

8. недеља
предавање - Прва рекапитулација о еволуционизму
Дискусија на теме обрађене у есејима

8. недеља
вежбе - Концепти о првобитној религији и о односу магије и религије:
Џ.Џ. Фрејзер Природа анимизма. Природа магије. Расправе о тотемизму
Литература: Poarije,Istorija etnologije,58-67 Frejzer, Zlatna grana, 1, Бгд. 1977, 61-76

9. недеља
предавање - Друга рекапитулација о еволуционизму
Дискусија на теме обрађене у есејима

9. недеља
предавање - Дифузионизам:
Прва антиеволуционистичка реакција.Појам дифузије, концепт "културног круга" и "културног ареала"; историјско-географски метод, регионализам
Литература: Poarije, Istorija etnologije, 74-90

10. недеља
предавање - Франц Боас 1.
Утемељење америчке културне антропологије. Дифузионизам, антиеволуционизам и антиинтелектуализам
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Boas), 55-67

10. недеља
предавање - Франц Боас 2.
културни релативизам, историјски партикуларизам, чувствена основа културе, културни детерминизам.Osnovni koncepti kulturni relativizam, istorijski partikularizam, antiintelektualizam
Литература: Franc Boas, Um primitivnog čoveka, 166-180; 197-220

11. недеља
предавање - Емил Диркем И Француска социолошка школа
органска аналогија, појам функције, колективна свест и колективне представе, друштво као sui generis појава
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Dirkem), 69-83 Poarije, Istorija etnologije, 108-116 Entoni Gidens, Dirkem, 7-19, 77-97

11. недеља
предавање - Рекапитулација о дифузионизму
Дискусија на теме обрађене у есејима

12. недеља
предавање - Марсел Мос
тотална друштвена чињеница, дар и уздарје
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Mauss), 155-166

12. недеља
предавање - Социолошке теорије
Карл Маркс и Макс Вебер.производни односи, вишак вредности, класна борба, база и надградња, друштвена стратификација, харизматски вођа
Литература: Alan Barnard, History and Theory in Anthropology, Cambridge, 2000, Marksistički pristup i ključni koncepti, (prevod)

13. недеља
предавање - Неоеволуционизам: Лесли Вајт, Џулијан Стјуард, Марвин Харис
антибоасовска рекација и рестаурација еволуционих и марксистичких теорија у САД.вишелинијски еволуционизам, културологија, еколошка антропологија, културни материјализам
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (White), 223- 236 Moore, Uvod u antropologiju, (Steward),239-249

13. недеља
предавање - Рекапитулација о неоеволуционизму

14. недеља
предавање - Припрема за писмени тест
Рекапитулација

14. недеља
вежбе - Припрема за писмени тест
Рекапитулација

15. недеља
предавање - Утицај психоанализе
Сигмунд Фројд.психосексуални развој детета, либидо, тумачење снова, агресивност, механизми потискивања и пројекције
Литература: Poarije, Istorija etnologije,96-106 Vladeta Jerotić, Psihoanaliza i kultura, Beograd, 1980, 60-94

15. недеља
предавање - Култура и личност 1.: Рут Бенедикт, Маргарет Мид,
америчка антрополошка рецепција психоанализе.културни обрасци, сазревање, социјализација, енклутурација
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Benedikt), 105-115 Moore, Uvod u antropologiju, (Mid), 133-146

16. недеља
предавање - Култура и личност 2.:
Абрахам Кардинер, Клајд Клакхон културни обрасци, сазревање, социјализација, енклутурација
Литература: M. Mid, Spol i temperament u tri primitivna društva R. Benedikt, Obrasci kulture, Bgd. 1976, poglavlje o Zunji i Kvakijutl Indijancima

16. недеља
предавање - Рекапитулација о утицају психоанализе на антропологију:
упознавање са различитим културним обрасцима

17. недеља
предавање - Британски функционализам:
Литература: Poarije, Istorija etnologije, 90-96 Mirjana Prošić-Dvornić, Empirijska tradicija britanske socijalne antropologije,, Gradina 83 / 5-6, Niš, 1983, 81-99

17. недеља
предавање - Функционализам Бронислава Малиновског
функције институцијау култури, теорија потреба, функционална анализа
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Malinovski), 169-181

18. недеља
предавање - Бронислав Малиновски 2.
теренски рад малиновског, Кула
Литература: Malinovski, Naučna teorija kulture, Beograd, 1970, poglavlja IV- 82-86, VII – 106-111; X – 124-148

18. недеља
предавање - Прва рекапитулација о британском функционализму

19. недеља
предавање - Структурални фукнционализам Редклиф-Брауна
друштвена структура, мрежа друштвених односа, интерес и вредност
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Redklif-Braun), 185-197 Redklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu, Beograd, 1982 , 262-284

19. недеља
предавање - Еванс-Причард
социјална историја. структуре и функције у људском друшту, емски приступ
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Evans-Pričard), 201-214 Evans-Pričard, Socijalna antropologija, Beograd, 1983 предавање "Maret", 41-65

20. недеља
предавање - ПИСМЕНИ ТЕСТ – други рок

20. недеља
предавање - Друга рекапитулација о британском функционализму
Дискусије на теме обрађене у есејима

21. недеља
предавање - Манчестерска школа и Виктор Тарнер
процесуализам, друштвена драма, лиминалност, комунитас, процесуализам
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Turner), 303-314

21. недеља
предавање - Виктор Тарнер
Литература: Viktor Tarner, Varijacije na temu liminalnosti, Gradina 10, 1986, 40-56

22. недеља
предавање - Утицаји структуралне лингвистике: Фердинанд де Сосир и Роман Јакобсон
Литература: Алан Barnard, Strukturalizam: od lingvistike do antropologije (prevod)

22. недеља
предавање - Рекапитулација о британском пост-функционализму

23. недеља
предавање - Структурализам: Клод Леви-Строс 1.
структура менталних процеса, бинарне опозиције
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Levi-Strauss), 279-299

23. недеља
предавање - Клод Леви-Строс
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (Levi-Strauss), 279-299

24. недеља
предавање - Британски структурализам
Едмунд Лич
Литература: Bојан Žikić, Edmund Lič,

24. недеља
предавање - Прва рекапитулација о структурализму

25. недеља
предавање - Едмунд Лич
Литература: Edmund Lič, Antropološki aspekti jezika: kategorija životinja i jezično nasilje, Quorum 2, Zagreb, 1988, 83-105

25. недеља
предавање - Британски структурализам:
Мери Даглас
Литература: Moore, Uvod u antropologiju, (M. Daglas), 331-345

26. недеља
предавање - Друга рекапитулација о структурализму
Дискусије на теме обрађене у есејима

26. недеља
предавање - Трећа рекапитулација о структурализму
Дискусије на теме обрађене у есејима

27. недеља
предавање - Рекапитулација градива
пређеног у другом семестру и дискусија на есеје

27. недеља
предавање - Рекапитулација градива
пређеног у другом семестру и дискусије на есеје

28. недеља
предавање - Припреме за усмени испит

28. недеља
предавање - Припреме за усмени испит

29. недеља
предавање - УСМЕНИ ИСПИТ

30. недеља
предавање - УСМЕНИ ИСПИТ
↑↑↑