Arheologija

Схватања о загробном животу у старом Египту
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Како су сазнања о египатском схватању загробног живота резултат анализе писаних извора и археолошких налаза, у оквиру курса ће бити коришћени и упоређивани изабрани примери за обе врсте података. Биће анализирано схватање о души, значај тела и начини његовог очувања као предуслов за загробни живот, улога магије, функција, концепт и основне архитектонске форме гробница, декорација, гробни прилози и њихов међусобни однос. Будући да велики део остатака фараонске материјалне културе, чине споменици фунерарног карактера, а до сада су претежно биле познате и истраживане гробнице друштвене елите, посебна пажња ће бити посвећена начину на који се то одражава на реконструисање слике о Египту.
Циљ изучавања предмета: Развијање способности да се уоче односи између религијских идеја и њиховог изражавања кроз материјалну културу. Разумевање египатске фунерарне праксе, утицаја историјских и социјалних фактора на њу и промена које су биле њихова последица.
Предуслови за полагање: Положен испит Увод укултуру и археологију Египта; солидно познавање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари. Током првих седам недеља предавања (2+0); од осме недеље до краја семестра предавања, семинари и вежбе (2+2 недељно). Укупно 46 часова у семестру
Обавезе студената: Похађање наставе, колоквијум (писмени), припрема и презентација рада на часу. Студенти се за тему рада опредељују током прве две недеље наставе и имају две недеље за припрему.
Постојећи курсеви:
↑↑↑