Arheologija

Курс:
Схватања о загробном животу у старом Египту
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: су сазнања о египатском схватању загробног живота резултат анализе писаних извора и археолошких налаза, у оквиру курса ће бити коришћени и упоређивани изабрани примери за обе врсте података. Биће анализирано схватање о души, значај тела и начини његовог очувања као предуслов за загробни живот, улога магије, функција, концепт и основне архитектонске форме гробница, декорација, гробни прилози и њихов међусобни однос. Будући да велики део остатака фараонске материјалне културе, чине споменици фунерарног карактера, а до сада су претежно биле познате и истраживане гробнице друштвене елите, посебна пажња ће бити посвећена начину на који се то одражава на реконструисање слике о Египту.
Циљ изучавања курса: Развијање способности да се уоче односи између религијских идеја и њиховог изражавања кроз материјалну културу. Разумевање египатске фунерарне праксе, утицаја историјских и социјалних фактора на њу и промена које су биле њихова последица.
Предуслови за полагање: Положен испит Увод укултуру и археологију Египта; солидно познавање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари. Током првих седам недеља предавања (2+0); од осме недеље до краја семестра предавања, семинари и вежбе (2+2 недељно). Укупно 46 часова у семестру
Обавезе студената: Похађање наставе, колоквијум (писмени), припрема и презентација рада на часу. Студенти се за тему рада опредељују током прве две недеље наставе и имају две недеље за припрему.
Начин оцењивања рада и резултата: ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ: 40 поена (Колоквијум 30 поена; припрема и презентација рада 10 поена). ИСПИТ: писмени, 60 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање. Писани извори
Текстови пирамида; Текстови саркофага; Књига мртвих. Натписи из гробница и на гробним прилозима. Писма мртвима. Стеле предака. Абидос-стеле. Књижевност као извор података.

2. недеља
предавање - Загробни живот и гробница.
Ка, ах и ба - три компоненте египатског концепта душе. Схватање о загробном животу. Очување и опремање тела покојника.

3. недеља
предавање - Гробни прилози и опрема гробнице
Материјални предуслови за живот на другом свету. Анализа опреме гробнице на изабраним примерима

4. недеља
предавање - Саркофази и ковчези

5. недеља
предавање - Некропола као извор података о социјалној структури и друштвеним променама

6. недеља
предавање - Погребне церемоније и одржавање култа мртвих

7. недеља
- - Колоквијум

8. недеља
предавање - Архитектура краљевских и приватних гробница
Основне карактеристике и развој фунерарне архитектуре

8. недеља
семинар - Фунерарна архитектура
Анализа изабраних примера гробне архитектуре. Студентске презентације и дискусија

9. недеља
предавање - Зидна декорација гробнице

9. недеља
семинар - Зидна декорација гробнице
Анализа изабраних примера зидне декорације гробница. Студентске презентације и дискусија

10. недеља
предавање - Међусобни однос декорације и опреме гробнице

10. недеља
семинар - Заменљивост гробних прилога
Анализа примера: слика, модел и текст као замена за гробни прилог. Студентске презентације и дискусија

11. недеља
предавање - Скулптура и загробни живот

11. недеља
семинар - Скулптура и загробни живот
Студентске презентације и дискусија

12. недеља
предавање - Магија и загробни живот

12. недеља
семинар - Магија и загробни живот
Студентске презентације и дискусија

13. недеља
предавање - Жене и схватање о загробном животу

13. недеља
семинар - Поштовање предака; деификација; комуникација са мртвима
Студентске презентације и дискусија

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
ALLEN, J.P., Ba, u: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 161-162. BOLSHAKOV, A., Ka, u: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 2, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 215-216. ДОНАДОНИ, С., Покојник, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 263-289.
ENGLUND, G., Offerings: an overview, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 2, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 564-569. FRIEDMAN, F.D., Akh, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 48-49. LANGE, K., Egipat, Beograd 1973, 50-61, 64-65, 67, 70-72, 91-93, 109-117, 120-122.
LESKO, L.H., Funerary literature, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 570-575. MESKELL, L., Private Life in New Kingdom Egypt, Princeton and Oxford 2002, 178-209. MORENZ, S., Egyptian Religion, London 1973, 183-213. MÜLLER, M., Afterlife, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 32-37.
OLSON, S.L., Burial practices, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 213-217. PINCH, G., Magic in Ancient Egypt, London1994, 147-160. RICHARDS, J.E., Ancient Egyptian Mortuary Practice and the Study of Socioeconomic Differentiation, in: Anthropology & Egyptology. A Developing Dialogue, ed. by J. Lustig, Sheffield Academic Press, Sheffield 1997, 33-42.
RICHARDS, J., Modified order, responsive legitimacy, redistributed wealth: Egypt, 2260-1650 BC, in: Order, legitimacy and wealth in ancient states, ed. by J. Richards and M. Van Buren, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 36-45. ROBINS, G., Women in Ancient Egypt, London 1993, 163-175. ROTH, A.M., Funerary ritual, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 575-580.
EL-SADDIK, W., The Burial, Egypt, The World of Pharaohs*, ed. by R.Schulz and M. Seidel, Cologne 1998, 470-479. SEIDLMAYER, S.J., Necropolis, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 2, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 506-512. SPANEL, D.B., Funerary figurines, in: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, Oxford 2001, 567-570.
SPENCER, A.J., Death in Ancient Egypt, Penguin Books, 1988, 45-73, 139-194, 214-242. VANDERSLEYEN, C., Grabstatue, in: Lexikon der Ägyptologie 2, Sp. 870-872. VERHOEVEN, U., The Mortuary Cult, Egypt, The World of Pharaohs*, ed. by R.Schulz and M. Seidel, Cologne 1998, 480-489.
WILKINSON, R., The Complete Gods and Godesses of Ancient Egypt, London 2003, 118-123, 139-152, 156-160, 187-190, 209-211, 215-217, 233-235. (Maat, Izida, Neit, Neftis, Serket, Hathor, Oziris, Anubis, Sokar, Tot).
Општа допунска литература
GERMER, R., Mummification, Egypt, The World of Pharaohs*, ed. by R.Schulz and M. Seidel, Cologne 1998, 458-469. (*Библиотека Одељења за археологију располаже и издањем на шпанском језику (Egypto. El mundo de los faraones)
Digital Egypt for the Universities: http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html
↑↑↑