Zaposleni

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА
II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

КОЈA ЈЕ ЗАКАЗАНA ЗА 20.12.2018. ГОДИНЕ

 

I УТВРЂИВАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

II УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА

 - I РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ННВ, ОД 15.11.2018. ГОД., И

 - I ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ННВ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ,

ОД 22.12.2018. ГОДИНЕ

III САОПШТЕЊА

IV ИЗВЕШТАЈ КАДРОВСКЕ КОМИСИЈЕ

V ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА НАСТАВУ

VI ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

VII ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ СТУДЕНАТАОСНОВНИХ И МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

VIII ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПИСА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

IX ИЗВЕШТАЈ О ДИПЛОМИРАЊУ НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

X ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И САМОВРЕДНОВАЊЕ

 - Годишњи статистички извештај о студентској евалуацији педагошког рада наставника на основним студијама за академску 2017/18. годину
 - Годишњи статистички извештај о студентској евалуацији педагошког рада наставника на мастер и докторским студијама за академску 2017/2018. годину

XI УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

XII УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

XIII ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У НАУЧНО, ОДНОСНО ИСТРАЖИВАЧКО ЗВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА

 1. Предлог Института за психологију да се покрене поступак за реизбор Драгице Павловић-Бабић, доктора психологије, у звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК. (Предлог Комисије: др Александер Бауцал, редовни професор Филозофског факултета у Београду, др Тинде Ковач Церовић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду и др Сунчица Мацура, редовни професор Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу).
 2. Предлог Одељења за историју уметности да се покрене поступак за реизбор Анђеле Гавриловић, доктора наука - историја уметности, у звање НАУЧНИ САРАДНИК. (Предлог Комисије: др Миодраг Марковић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, др Драган Војводић, редовни професор Филозофског факултета у Београду и др Љубомир Милановић, виши научни сарадник Византолошког института САНУ).

XIV УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ ЗВАЊА

 1. Извештај Комисије бр. 1876/1 од 19.11.2018. године с предлогом за избор Марка Јанковића, доктора наука - археолошке науке, у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК.
 2. Извештај Комисије бр. 1875/1 од 19.11.2018. године с предлогом за избор Весне Милановић, доктора историје уметности, у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.

XV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ИСТРАЖИВАЧКО ЗВАЊЕ

 1. Извештај Комисије бр. 1864/1 од 16.11.2018. године с предлогом за избор Кристине Милорадовић, мастер историчара уметности, у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК, на Одељењу за историју уметности.
 2. Извештај Комисије бр. 1865/1 од 16.11.2018. године с предлогом за избор Олге Жакић, мастер историчара уметности, у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК, на Одељењу за историју уметности.
 3. Извештај Комисије бр. 1866/1 од 16.11.2018. године с предлогом за избор Марије Ђорђевић, мастер историчара уметности, у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-ПРИПРАВНИК, на Одељењу за историју уметности.
 4. Извештај Комисије бр. 1867/1 од 16.11.2018. године с предлогом за избор Милице Поповић Стијачић, мастер психолога, у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ- ПРИПРАВНИК, на Одељењу за психологију.
 5. Извештај Комисије бр. 1868/1 од 16.11.2018. године с предлогом за избор Милане Рајић, мастер психолога, у истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ- ПРИПРАВНИК, на Одељењу за психологију.

XVI ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ  ДИСЕРТАЦИЈЕ

 1. Тема: ПРЕЛАЗ ИЗ МЕЗОЛИТА У НЕОЛИТ У ЂЕРДАПУ: ЉУДСКЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ТРАГОВА УПОТРЕБЕ НА ОРУЂУ ОД ОКРЕСАНОГ КАМЕНА докторанда Анђе Петровић (Предлог комисије у саставу: проф. др Јасна Вуковић, доц. др Бобан Трипковић, др Селена Витезовић, виши научни сарадник Археолошког института)
 2. Тема: СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА МИНИЈАТУРА 14. И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 15. ВЕКА (1299-1459) докторанда Данице Комненовић (Предлог комисије у саставу: проф. др Драган Војводић, доц. др Драгана Павловић, др Љубомир Милановић, виши научни сарадник Византолошког института САНУ)
 3. Тема: ЦРКВЕНА УМЕТНОСТ У НИШКОЈ ЕПАРХИЈИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. ВЕКА, докторанда Јулијане Марковић (Предлог комисије у саставу: проф. др Саша Брајовић, доц. др Ана Костић Ђекић, др Љиљана Стошић, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ)
 4. Тема: ПРЕДСТАВЕ ЈЕВРЕЈА У СРПСКОЈ ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ XIX ВЕКА докторанда Милице Рожман (Предлог комисије у саставу: проф. др Саша Брајовић, проф. др Јелена Ердељан, др Олга Манојловић Пинтар, виши научни сарадник Института за новију историју Србије)
 5. Teма: ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА КОНЦЕПТА МАЂАРСКЕ ПОЛИТИЧКЕ НАЦИЈЕ У ЈУЖНОЈ УГАРСКОЈ ТОКОМ ПОСЛЕДЊИХ ДЕЦЕНИЈА XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА докторанда Јоване Миловановић (Предлог комисије у саставу: проф. др Саша Брајовић, проф. др Лидија Мереник, др Моника Бала, доцент Филолошког факултета)
 6. Тема: СЛИКАРСТВО ИТАЛИЈАНСКОГ СИМБОЛИЗМА докторанда Исидоре Савић (Предлог комисије у саставу: проф. др Саша Брајовић, проф. др Лидија Мереник, др весна Елез, ванредни професор Филолошког факултета)
 7. Тема: МЕТАГЕОМЕТРИЈА И МЕТАФИЗИКА ПРОСТОРА: ЂУЗЕПЕ ВЕРОНЕЗЕ И СИСТЕМАТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ НЕАРХИМЕДОВСКЕ ГЕОМЕТРИЈЕ докторанда Саше Поповића (Предлог комисије у саставу: доц. др Андреј Јандрић, др Радмила Јовановић Козловски, др Предраг Милидраг, виши научни сарадник Института за филозофију и друштвене науке)
 8. Тема: КВАЈН О ОНТОЛОШКИМ ОБАВЕЗАМА И СУБДЕРМИНАЦИЈИ докторанда Александре Вучковић (Предлог комисије у саставу: проф. др Живан Лазовић, доц. др Машан Богдановски, др Уна Поповић, доцент Филозофског факултета у Новом Саду)
 9. Тема: „ИСТИНСКА РЕЛИГИЈА“ У ХЈУМОВИМ ДИЈАЛОЗИМА О ПРИРОДНОЈ РЕЛИГИЈИ докторанда Александре Давидовић (Предлог комисије у саставу: проф. др Драго Ђурић, проф. др Живан Лазовић, др Владимир Милисављевић, научни саветник Института друштвених наука)
 10. Тема: АНТИЦИПАЦИЈА И НАВИКА: ИЗВОРИ ПРОБАБИЛИСТИЧКОГ РАСУЂИВАЊА докторанда Олге Николић (Предлог комисије у саставу: проф. др Слободан Перовић, доц. др Миљана Милојевић, др Петар Бојанић, научни саветник Института за филозофију и друштвену теорију)
 11. Тема: ХАЈДЕГЕРОВА ЕКСПЛИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА ОНТОЛОШКЕ ДИФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕМЕЉНИХПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНОЛОГИЈЕ (1927) КАО ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ О СМИСЛУ БИВСТВОВАЊА докторанда Небојше Бановића (Предлог комисије у саставу: проф. др Миланко Говедарица, проф. др Ирина Деретић, доц. др Уна Поповић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду)
 12. Тема: КВАЗИ-РЕАЛИЗАМ У МЕТАЕТИЦИ докторанда Игора Стојановића (Предлог комисије у саставу: проф. др Јован Бабић, доц. др Александар Добријевић, др Дејан Вук Станковић, ванредни професор Учитељског факултета)
 13. Тема: ПРОБЛЕМ МОРАЛНОГ СТАТУСА АБОРТУСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ РЕПРОДУКИВНИХ ПРАВА докторанда Марије Петровић (Предлог комисије у саставу: проф. др Ненад Цекић, доц. др Александар Добријевић, др Миша Ђурковић, научни саветник Института за европске студије)
 14. Тема: КАНТОВО СХВАТАЊЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА СЕБИ: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САВРЕМЕНЕ ДЕБАТЕ докторанда Катарине Његован (Предлог комисије у саставу: проф. др Ненад Цекић, доц. др Александар Добријевић, Јелена Ђурић, научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију)
 15. Тема: ОДНОС СЛОБОДЕ ВОЉЕ И НОРМАТИВНОСТИ У КАНТОВОЈ ТЕОРИЈИ МОРАЛА: РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОЗ АНАЛИЗУ МЕТАЕТИЧКОГ КОНСТРУКТИВИЗМА КРИСТИН КОРСГАРД докторанда Славенка Шљукића (Предлог комисије у саставу: проф. др Ненад Цекић, доц. др Александар Добријевић, др Растко Јованов, научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију)
 16. Тема: УЛОГА ГРАДСКИХ НАСЕЉА У ДЕСПОТОВИНИ докторанда Јелене Лекић (Предлог комисије у саставу: проф. др Синиша Мишић, проф. др Радивој Радић, др Милош Ивановић, научни сарадник Историјског института, Београд)
 17. Тема: РАТНИЧКА КУЛТУРА СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗАПАДА И ЊЕН УТИЦАЈ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА ОД 12. ДО 15. ВЕКА докторанда Срђана Брдара (Предлог комисије у саставу: проф. др Смиља Марјановић-Душанић, проф. др Ђорђе Бубало, др Срђан Рудић, виши научни сарадник Историјског института, Београд)
 18. Тема: ПОЛИТИКА ОДБРАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1945-1958). ИДЕЈЕ И ПРАКСА докторанда Марка Милетића (Предлог комисије у саставу: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Мира Радојевић, др Милан Терзић, научни саветник)
 19. Тема: ЈУГОСЛАВИЈА И БУГАРСКА (1941-1945). ИЗМЕЂУ СУКОБА И САВЕЗА докторанда Бориса Томанића (Предлог комисије у саставу: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Мира Радојевић, др Бојан Димитријевић, научни саветник)
 20. Тема: ЈУГОСЛОВЕНСКО-БУГАРСКИ ОДНОСИ (1929-1941). докторанда Милоша Жикића (Предлог комисије у саставу: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Мира Радојевић, др Срђан Мићић, научни сарадник)
 21. Тема: НИШ 60-ТИХ ГОДИНА XX ВЕКА. ГРАД У СОЦИЈАЛИЗМУ докторанда Барбаре Станковић (Предлог комисије у саставу: проф. др Мира Радојевић, проф. др Александар Животић, др Мирослав Перишић, виши научни сарадник)
 22. Тема: ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1945-1958. докторанда Драженка Ђуровића (Предлог комисије у саставу: проф. др Мира Радојевић, проф. др Александар Животић, проф. др Владан Виријевић, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет)

 

XV ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊУ МЕНТОРА (Предлози тема достављају се Универзитету на сагласност)

XVI ОДОБРЕЊЕ ИЗРАДЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 1. Докторанд: Ивана Вулић Тема: КОНЦЕПТУАЛНА АНАЛИЗА, ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ЕМПИРИЈСКА  ПРОВЕРА КОНСТРУКТА ИНФОРМАЦИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ
 2. Докторанд: Славен Богдановић  Тема: ПСИХОЛОШКИ ЧИНИОЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ
 3. Докторанд: Стефан Мићић  Тема: КОНЦЕПЦИЈА ПРАКТИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА У ЕТИЦИ КРИСТИН КОРСГАРД

XVII ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 

 1. Тема: ЗИДНО СЛИКАРСТВО ЦРКВЕ ПРЕОБРАЖЕЊА ХРИСТОВОГ У МАНАСТИРУЗРЗЕ докторанда Андријане Голац (Предлог комисије у саставу: проф. др Миодраг Марковић, проф. др Драган Војводић, проф. др Зоран Ракић, др Марка Томић, научни сарадник Балканолошког института САНУ)
 2. Тема: АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ (1936-2002) докторанда Александре  Јевтовић (Предлог комисије у саставу: проф. др Александар Кадијевић, проф. др Милан  Попадић, др Владана Путник Прица, др Александар Игњатовић, ванредни професор  Архитектонског факултета, др Игор Марић, научни саветник Института за архитектуру и  урбанизам Србије)
 3. Тема: СТРУЧНЕ ОБУКЕ И ПОЛОЖАЈ ПОЈЕДИНЦА НА ТРЖИШТУ РАДА (ИСТРАЖИВАЊЕ НА ПРИМЕРУ СРБИЈЕ) докторанда Весне Фабиан (Предлог  комисије у саставу: проф. др Миомир Деспотовић, проф. др Шефика Алибабић Хоџић,  проф. др Александра Пејатовић)
 4. Тема: КОГНИТИВНИ КАПАЦИТЕТИ И УСПЕХ ОДРАСЛИХ У ФОРМАЛНОМ  УЧЕЊУ докторанда Александра Булајића (Предлог комисије у саставу: проф. др Миомир Деспотовић, проф. др Катарина Поповић, проф. др Дејан Лаловић)
 5. Тема: ИЗГРАДЊА РИМСКОГ АМФИТЕАТРА НА ПРИМЕРУ ВИМИНАЦИЈУМА  докторанда Ивана Богдановића (Предлог комисије у саставу: проф. др Ненад Тасић,  проф. др Мирослав Вујовић, доц. др Јелена Цвијетић, др Миомир Кораћ, научни  саветник у Археолошком институту)
 6. Тема: МИОДРАГ ГРБИЋ И НАСТАНАК КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ АРХЕОЛОГИЈЕ У  СРБИЈИ докторанда Александра Бандовића (Предлог комисије у саставу: проф. др  Сташа Бабић, проф. др Александар Палавестра, доц. др Зорица Кузмановић, доц. др  Моника Милосављевић, др Марко Јанковић
 7. Тема: ЈУГОСЛОВЕНСКО-МАЂАРСКИ ОДНОСИ 1953-1956 докторанда Катарине  Ковачевић (Предлог комисије у саставу: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Мира  Радојевић, др Драган Богетић, научни саветник Института за савремену историју)
 8. Тема: ЕПИТЕТИ У ОРФИЧКИМ ХИМНАМА: СТИЛИСТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА  докторанда Марије Илић (Предлог комисије у саставу: проф. др Александар Лома, проф.  др Војислав Јелић, доц. др Сандра Шћепановић)
 9. Тема: ОСЕТЉИВОСТ НА АНКСИОЗНОСТ: ПСИХОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФАКТОРСКА СТРУКТУРА РАЗЛИЧИТИХ МЕРА КОНСТРУКТА У КЛИНИЧКОЈ  ПОПУЛАЦИЈИ (Предлог комисије у саставу: проф. др Татјана Вукосављевић Гвозден,  проф. др Борјанка Батинић, доц. др Данка Пурић, доц. др Оливер Тошковић)
 10. Тема: КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСЛА И СТРУКТУРА МОТИВАЦИЈЕ ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ СОФТВЕРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА докторанда Ане  Милојковић (Предлог комисије у саставу: проф. др Миросава Ђуришић Бојановић, проф.  др Светлана Чизмић, проф. др Миланко Чабаркапа, др Миодраг Ивковић, редовни  професор Техничког факултета «Михајло Пупин» у Зрењанину)
 11. Тема: ПРОБЛЕМ СТЕРИЛИТЕТА У КОНТЕКСТУ ТЕОРИЈЕ СТРЕСА: ЗНАЧАЈ РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ И САМОЕФИКАСНОСТИ ЗА ОДНОС МЕХАНИЗМА  ПРЕВЛАДАВАЊА, СТРЕСА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА докторанда Јоване  Миловановић (Предлог комисије у саставу: проф. др Борјанка Батинић, проф. др Татјана Вукосављевић Гвозден, проф. др Горан Опачић, доц. др Оливер Тошковић, др Светлана  Драгојевић Дикић, ванредни професор Медицинског факултета)

 

XVIII ИЗВЕШТАЈ О ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

 1. Извештај комисије у саставу: проф. др Нада Секулић, проф. др Исидора Јарић, проф. др  Бојан Жикић, др Зорица Мршевић од 5.11.2018. год. са предлогом да докторанд Maрија  Радоман усмено брани своју докторску дисертацију под насловом: ХОМОСЕКСУАЛНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ У БЕОГРАДУ - КОМПАРАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА  ХЕТЕРОСЕКСУАЛАЦА И ХОМОСЕКСУАЛЦА О ФЕНОМЕНУ ХОМОСЕКСУАЛНИХ  ЗАЈЕДНИЦА (Универзитет је дао сагласност на предлог теме 5.3.2018. Објављен рад: Ставови и вредносне оријентације средњошколаца у Србији, Социолошки преглед,  vol.XLVI (2012), no. 2, 247-268.)
 2. Извештај комисије у саставу: проф. др Слободан Перовић, проф. др Милош Арсенијевић,  доц. др Милош Аџић, др Борис Кожњак, др Лаура Фелине (Laura Felline), од 16.11.2018.  год. са предлогом да докторанд  Jелена Димитријевић  усмено брани својуд окторску  дисертацију под насловом:ФИЛОЗОФСКИ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМА МАКСВЕЛОВОГ  ДЕМОНА (Универзитет је дао сагласност на предлог теме 21.3.2017. Објављен рад:Putting  the cart before the horse: co-evolution of the universe and observers as an explanatory  hypothesis, Foundations of Science, vol. 23 (2018), no. 3, 427-442.)  
 3. Извештај комисије у саставу: проф. др Слободан Антонић, проф. др Владимир Вулетић, др Владимир Цветковић, од 16.11.2018. год. са предлогом да докторанд Дејан Радиновић  усмено брани своју докторску дисертацију под насловом: ДРУШТВЕНИ КОРЕНИ  ПОЛИТИЧКИХ ПРЕВРАТА У АРАПСКИМ ЗЕМЉАМА ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА  (Универзитет је дао сагласност на предлог теме 4.06.2013. Објављен рад: Препреке и  могући правци развоја социологије у Србији, Социолошки преглед, год. XLVI (2012), бр-  3-4 (посебно издање), 1215-1229.)
 4. Извештај комисије у саставу: проф. др Живан Лазовић, проф. др Мирослава Трајковски,   доц. др Машан Богдановски, доц. др Андреј Јандрић, од 20.11.2018. год. са предлогом да  докторанд  Филип Чукљевић  усмено брани своју докторску дисертацију под насловом:  ДВЕ ВЕРЗИЈЕ ИНФЕРЕНЦИЈАЛНОГ КОНТЕКСТУАЛИЗМА (Универзитет је дао  сагласност на предлог теме 21.03.2017. Објављен рад: Фрегеовско решење парадокса  анализе и критеријум за разграничење мисли, Theoria, br. 58 (1), (2015), 51-68.)
 5. Извештај комисије у саставу: проф. др Смиља Марјановић Душанић, проф. др Небојша   Порчић, др Даница Поповић, од 20.11.2018. год. са предлогом да докторанд Mарија Васиљевић усмено брани своју докторску дисертацију под асловом:   ПОЗНОСРЕДЊОВЕКОВНИ КУЛТОВИ СВЕТИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ  БАЛКАНА (Универзитет је дао сагласност на предлогтеме 9.06.2015. Објављен  рад: Генеалогијеизмеђуисторије и идеологије: примерпореклакнегиње Милице,  Историјски часопис 65(2016), 79-99.)
 6. Извештај комисије у саставу: проф. др Татјана Вукосављевић Гвозден, проф. др Ксенија  Крстић, доц. др Ирис Жежељ, доц. др Оливер Тошковић, од 20.11.2018. год. са предлогом  да докторанд Санда Станковић усмено брани своју докторску дисертацију под насловом:  ИРАЦИОНАЛНА УВЕРЕЊА И РАСПОДЕЛА МОЋИ У ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИМ  ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА (Универзитет је дао сагласност на предлог  теме 14.07.2016. Објављен рад:Frustration intolerance and unconditional self-acceptance as  mediators of the relationship between perfectionism and depression, Психологија 48(2), 101-117.)
 7. Извештај комисије у саставу: проф. др Јелена Ердељан, проф. др Влада Станковић, проф.  др Иван Стевовић, од 20.11.2018. год. са предлогом да докторанд Данијела Тешић-  Радовановић усмено брани своју докторску дисертацију под насловом:  ПРЕДСТАВЉАЊЕ СВЕТЛОСТИ. СИМБОЛИКА УКРАСА РАНОХРИШЋАНСКИХ  СВЕТИЉКИ СА ПРОСТОРА ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА (IV-VII ВЕК) (Универзитет је  дао сагласност на предлогтеме 15.03.2016. Објављен рад:The Žiča Altar Screen Icons,  IKON 9, (2016), 311-322.)
 8. Извештај комисије у саставу: проф. др Лидија Мереник, проф. др Јасмина Чубрило,  проф. др Предраг Драгојевић, доц. др Игор Борозан, проф. др Никола Шуица, од  20.11.2018. год. са предлогом да докторанд  Ирина Томић усмено брани своју докторску  дисертацију под насловом: УМЕТНОСТ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1945-1945  (Универзитет је дао сагласност на предлог теме 29.05.2016. Објављен рад: Два дела Влаха  Буковца из уметничке збирке Медија центра Одбрана, Зборник Народног музеја – Београд  XXII/2, (2016), 291-301.)  

 

XIX УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

 -  Образложени предлог пет професора Филозофског факултета у Београду и професора емеритуса др Љубомира Максимовића да се др Милошу Арсенијевићу, редовном професору у пензији додели звање професор емеритус.

- Предлог кандидата за чланове стручне комисије за писање реферата о кандидату:

 1. академик др Александар Лома, редовни професор Филозофског факултета, област класична филологија,
 2. др Владан Перишић, редовни професор Православног богословског факултета, област филозофија,
 3. др Владимир Цветковић, редовни професор Факултета безбедности, област филозофија,
 4. др Ива Драшкић Вићановић, редовни професор Филолошког факултета, област филозофија,
 5. др Дејан Тодоровић, дипл. математичар, редовни професор Филозофског факултета, област психологија.

 

XX ПОТВРЂИВАЊЕ ИЗБОРА

 1. 1. Проф. др Владе Станковића, за шефа Катедре за историју Византије, за мандатни период од три године.

XXI ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ КОМИСИЈА НАСТАВНО- НАУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

 1. Комисија за докторске студије: (Предлог Одељења за историју уметности да члан Комисије буде проф. др Иван Стевовић уместо проф. др Зорана Ракића).
 2. Комисија за студентска питања: (Предлог Одељења за историју уметности да члан Комисије буде проф. др Владимир Симић уместо проф. др Драгана Војводића).
 3. Комисија за библиотеке: (Предлог чланова, библиотекара: Драгица Крсмановић, библиотекар на Одељењу за социологију и Јасна Мијаиловић, библиотекар Одељења за етнологију и антропологију).
 4. Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање: (Предлог Одељења за историју уметности да члан Комисије буде проф. др Зоран Ракић уместо проф. др Владимира Симића).

 

XXII ОДОБРЕЊЕ ДА НАСТАВНИК, ОДНОСНО САРАДНИК, МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ УГОВОР КОЈИМ ЋЕ СЕ РАДНО АНГАЖОВАТИ (чл. 90. Закона о високом образовању)

 1. Др Вери Спасеновић, ванредном професору на Одељењу за педагогију и андрагогију, да се радно ангажује до 1/3 пуног радног времена, за извођење наставе на студијама другог степена – наставном предмету Образовне политике на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, у школској 2018/2019. години.
 2. Др Мини Петровић, редовном професору на Одељењу за социологију, да се радно ангажује до 1/3 пуног радног времена, за извођење наставе на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, у јесењем семестру школске 2018/2019. године на докторским академским студијама Архитектура и урбанизам, на предметима: Дискурс истраживања – Социологија (2 часа недељно) и Дискурс истраживања – Социологија: семинар (1 час недељно).
 3. Др Мини Петровић, редовном професору на Одељењу за социологију, да се радно ангажује до 1/3 пуног радног времена, за извођење свих облика наставе на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука, на наставном предмету Просторно планирање и стамбена политика у пролећном семестру, на мастер академским студијама у школској 2018/2019. години (2 часа недељно).

XXIII ОДОБРЕЊА

 1. Др Марку Шуици, ванредном професору на Одељењу за историју, да учествује у  пројекту Zwischenräume in Gedächtnislandschaften: Holocaust/Porajmos који се односи  на приступ осетљивим темама у настави историје, у организацији Europa-Universität Viadrina из Франкфурта, Немачка.
 2. Др Мирослави Трајковски, ванредном професору на Одељењу за филозофију, да  конкурише код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за  суфинансирање учешћа на конференцији 1st Pan-American Symposium on the History  of Logic, која се одржава од 24. до 27. маја 2019. године на Универзитету  Калифорнија, Лос Анђелес, САД.
 3. Одељењу за историју, Катедри за историју српског народа у новом веку, да  организује заједничку конференцију о српско – турским односима и Османском  царству са центром Селџук Универзитета у Коњи "Aplication and Research Center in  the Ottoman History and Civilization" у оквиру пројекта New Tendencies Congress in  Ottoman Research у октобру 2019.године. Координатор конференције и програма  биће доц. др Данко Леовац.
 4. Филозофском факултету у Београду, на предлог Одељења за историју, Катедре за  историју Византије (академски координатор проф. др Влада Станковић), да у оквиру  ERASMUS+ програма сарађује са Универзитетом у Јањини, Грчка (академски  координатор Христос Ставракос)

XXIV РАЗНО

 

↑↑↑