Sociologija

Курс:
Демографија партнерства и рађања - општи курс
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Kurs obuhvata teme povezane sa demografskim aspektima (post)modernih promena u braku, tj partnerstvu kao i natalitetu. Polazeći od činjenice da je pad rađanja ispod nivoa neophodnog za prostu reprodukciju stanovništva (zamenu generacija) osnovni višedecenijski trend demografskog razvitka zemalja evropskog kulturnog kruga, kao i zemalja u postsocijalističkoj transformaciji, sa projektovanim daljim nastavkom te negativne tendencije, to naučnu i istraživačku pažnju treba usmeriti kako na promene unutar braka (ponašanja prema partnerstvu) tako i na posledice tih promena na makro planu, kao što su: pad bračnosti, odlaganje stupanja u brak, porast samaca (nestupanja u brak), porast broja razvoda, jednočlanih i staračkih domaćinstava, i, posledično, porast raznolikosti porodičnih životnih stilova, kao i privatnih aranžmana. Isto tako, bitno je demografski opisati I u širem antroposociološkom kontekstu objasniti pojave, kao što su: “starenje” nataliteta (fertiliteta), tj odlaganje, odustajanje od rađanja (tzv voljni ili sociološki sterilitet), kao i relevantne posledice: prekidanje reproduktivne biografije, opadanje norme o rađanju, kao i starenje ukupnog stanovništva (“sa dna i vrha starosne piramide”). Kada se analizira demografska slika Srbije, obzirom na usporenu transformaciju ka tržišnoj privredi, to se problem “optimuma stanovništva” i održivog razvoja, u konkretnom slučaju Srbije, ne može rešavati imigracijom, kao što ga pokušavaju da reše druge razvijene države tržišne privrede Zapada, ali I evropske države blagostanja.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da studenti ovladaju osnovnim demografskim pokazateljima bračnosti I partnerstva, da ih povežu sa varijablama fertiliteta, ali I da razumeju složenu determinističku osnovu (samo u interdisciplinarnom pristupu) koja u različitim sredinama (socio-ekonomskim I kulturnim) proizvodi isti efekat: nizak natalitet. Nastava je zamišljena interaktivno, sa što je moguće većim angažovanjem studenata, s tim da je uloga nastavnika više moderatorska.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje kursa potrebna su znanja iz socijalne demografije, opšte sociološke teorije, socijalne antropologije kao i: poznavanje stranih jezika (engleskog, pre svega) i elementarna sposobnost korišćenja kompjutera (i interneta).
Облици наставе: Jedan semestar, 12 x 1 čas predavanja i 12 x 1 čas vežbi);
Обавезе студената: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, da aktivno učestvuju u vežbama (teorijskim i prakticnim), da se pripremaju za časove ispunjavajući domaće zadatke i da učestvuju u proverama znanja.
Начин оцењивања рада и резултата: Aktivnost na času 10 %, domaći radovi u toku semestra 40 %; provera znanja od 20 odnosno 30%, (I kolokvijum 20 poena, II 30)
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni cas
/

2. недеља
предавање - Bračnost i (postmoderno) partnerstvo

3. недеља
предавање - Pokazatelji bračnosti i partnerstva

4. недеља
предавање - Pokazatelji rađanja

5. недеља
предавање - Povezivanje varijabli partnerstva i rađanja

6. недеља
- - prvi kolokvijum

7. недеља
предавање - Tranzicija partnerstva u razvijenim državama Zapada

8. недеља
предавање - Blokirana tranzicija partnerstva u Srbiji

9. недеља
предавање - (Ne)dovoljno rađanje u razvijenim državama Zapada

10. недеља
предавање - (Ne)dovoljno rađanje u Srbiji

11. недеља
предавање - Problem determinanti transformacije partnerstva i nedevoljnog rađanja

12. недеља
предавање - Primeri objašnjenja fenomena nedovoljnog rađanja

13. недеља
- - drugi kolokvijum, test ili esej

14. недеља
вежбе - Popravni kolokvijum i prezentacija seminara/projekata
Prezentacija projekata, seminari

15. недеља
- - Projekti ili seminari, popravni kolokvijum
Popravni kolokvijum, prezentacija projekata ili seminara
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Bobic, Mirjana (2007) Demografija i Sociologija: veza ili sinteza? Beograd: Sluzbeni Glasnik; str 63-83; 127-151; 169-182; 209-222
2.Bobić, Mirjana (2003) Brak ili/i partnerstvo; demografsko-sociološka studija, Beograd: ISI FFi Cigoja Stampa, str 7-78.
Општа допунска литература
1. Baletić – Wertheimer, Alica (1990/1991) “Problem determinacije posttranzicionone etape u razvoju stanovništva, Stanovništvo, br 3-4;1-2
2. Blagojević, Marina (1991) Žene izvan kruga: profesija i porodica, Beograd, ISI FF (Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta)
3.Blagojević, Marina (1997) Roditeljstvo i fertilitet: Srbija devedesetih, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str 90-144
4. Bobić, Mirjana (2004) “Transformacija braka – strategije konzerviranja i odlaganja promena u Milić Anđelka (prired) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: Svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: ISI FF i Čigoja
5. Bobić, Mirjana (2006) Blokirana transformacija bračnosti u Srbiji – kašnjenja ili izostanak »druge demografske tranzicije« u Tomanović, Smiljka (ur), Društvo u previranju, Beograd : ISI FF i Čigoja Štampa.
6. Mijatović, Boško (2000) “O mikroekonomskoj teoriji fertiliteta”, Stanovništvo, br 1-4
7. Milić, Anđelka (1994) Žene, politika, porodica, Beograd: Institut za političke studije, str 79-166
8. Petrović, Mina (1994) Svakodnevni život u gradu i roditeljstvo, Beograd: Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, str 3-27 I 213-224
9. Petrovic, Ruza (1991) "Brak i drustvena stratifikacija", Sociologija, br 1-2, Vol. XXXIII
10. Rajković, Ljubica (2002) Odlučivanje o rađanju u savremenoj porodici, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str. 1-53, 99-252
11. Rašević, Mirjana (1999) Planiranje porodice kao stil života, Beograd: Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, str 7-85
12. Rašević, Mirjana (2002) “Voljna sterilizacija u Srbiji: nezadovoljena potreba?” Stanovništvo, 1-4
13. Štulhofer, Aleksandar i Kiril Miladinov (2004) «Kraj intimnosti? Suvremensot, globalizacija i ljubavne veze», Sociologija, 1, vol XLVI, januar-mart
14. Tomanović, Smiljka i Suzana Ignjatović (2004) «Mladi u Tranziciji: Između porodice porekla i porodice opredeljenja» u Mihailović, S (ed) Mladi zagubljeni u tranziciji, Beograd: Centar za proučavanje alternativa
15. Statisticke publikacije, domace i strane, godisnjaci, demografske statistike, godisnjaci, knjige popisa
16. Strane publikacije i delovi iz zbornika i monografija za prevodjenje (po dogovoru sa nastavnikom)
↑↑↑