Sociologija

Курс:
Руска авангарда и револуција
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Ruska avangarda je istovremeno koresopondirala sa evropskom avangardom, ali je, istovremeno, veličala nastup „novog čoveka“. Predstavnici avangarde su, neretko, bili saputnici (попутчики). Ruska avangarda je bila veliki umetnički pokret. Naročito posle I svetskog rata, kada u umetnosti u Zapadnoj Evropi dolazi do otklona od građanskog života, u Rusiji raste utopijska nada u „novo vreme“. Polet ruske umetnosti je premrežio sve oblasti umetničkog stvaralaštva. No, ubrzo posle Lenjinove smrti, u periodu konsolidacije staljinističke ideologije, konstruiše se i ideološki (obavezujući) model stvaralaštva. Avangarda se sada smatra nepriajteljem.
Циљ изучавања курса: Sticanje osnovnih znanja o odnosu ruske avangarde i revolucije.
Предуслови за полагање: Završen osnovni nivo studija.
Облици наставе: Nastava se odvija u vidu predavanja, mentorskog rada, samostalnog istraživačkog rada i gostujućih predavanja i poseta.
План курса:

1. недеља
предавање - Ruska avangarda i revolucija
pohađanje nastave (ili konsultacija u okviru mentorskog rada), jedno tematsko pripremanje panel diskusije povodom saopštenja koje student priprema, izrada seminarskog rada, završni ispit. Postoji mogućnost relaizacije volonterskog rada, čeme se, uz pisanje izveštaja, student oslobađa ostalih predispitnih obaveza.
Литература: Aleksandar Flaker, Ruska avangarda, SNL, Globus, Zagreb, 1984. Aleksandar Flaker, Ruska avangarda. 2, Književnost i slikarstvo: autori, pojmovi, djela, Profil multimedija, Zagreb; Službeni glasnik, Beograd, 2009.

1. недеља
предавање - .
Aleksandar Flaker, Poetika osporavanja, Školska knjiga, Zagreb, 1982 (str. 9-84; 246-357) Александр Александрович Богданов, О пролетарской культуре 1904-1924, Издательское товарищество „Книга“, Ленинград, Москва, 1924. (str. 12-125; 158-231) (http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1514)

2. недеља
предавање - .
John E. Bowlt (ed.), Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934, The Viking Press, New York, 1977. (str. 87-297) (https://monoskop.org/images/8/86/Bowlt_John_E_ed_-_Russian_Art_of_the_Avant-Garde_Theory_and_Criticism_1902-1934.pdf) Dragana Jeremić-Molnar, Aleksandar Molnar, Avangarda – od ratovanja, preko revolucionarne politike, do umetnosti, Filozofija i društvo, Beograd, 2 (2008).

3. недеља
предавање - .
Suzan Bak-Mors, Svet snova i katastrofa, Beogradski krug, Beograd, 2005. (str. 58-124). Džejms Bilington, Ikona i sekira, Rad, Beograd, 1988. (str. 430-681). Helga Gallas, Marksistička teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1977. (str. 79-178)

4. недеља
предавање - .
Васильев И. Е., Авангард и революция, Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. (49) 2007. (http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/22994/1/iurg-2007-49-31.pdf)

5. недеља
предавање - .
Aleksandar Flaker, Ruska avangarda, SNL, Globus, Zagreb, 1984. Aleksandar Flaker, Ruska avangarda. 2, Književnost i slikarstvo: autori, pojmovi, djela, Profil multimedija, Zagreb; Službeni glasnik, Beograd, 2009. Aleksandar Flaker i Dubravka Ugrešić (ur.), Pojmovnik ruske avangarde, Grafički zavod Hrvatske, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1990.

6. недеља
предавање - .
Nadežda Mandeljštam, Strah i nada: Uspomene, knj. 1 i 2, Znanje, Zagreb, 1988. Nadežda Mandeljštam, Sećanja i razmišljanja, knj. 1 i 2, Prosveta, Beograd, 1984. Camilla Gray, The Russian Experiment in Art 1863-1922, Thames & Hudson, London, 2000. (str. 56-277) (https://monoskop.org/images/1/1c/Gray_Camilla_The_Russian_Experiment_in_Art_1863-1922_no_OCR.pdf)

7. недеља
предавање - .
Ivan Hofman, Pod stegom Partije. Muzika socijalističkog realizma – primeri SSSR i Jugoslavije, Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd, 1-3 (2005). Slobodan Mijušković, Od samodovoljnosti do smrti slikarstva. Umetničke teorije (i prakse) ruske avangarde. (https://monoskop.org/images/e/e1/Mijuskovic_Slobodan_Od_samodovoljnosti_do_smrti_slikarstva.pdf)
↑↑↑